webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(29 | 01 | 2001 - 07:44 - reactions: 0)
Zase pár zrecenzovanejch desek.......
HAR MAR SUPERSTAR
Har Mar Superstar
Kill Rock Stars
2000
31:08
Když jsem poprvé natrefil na tohle CD, tak jsem k nìmu obdržel hlášku, že je to totálni porno. Zasunul jsem ji do podvìdomí, no a pak…jsem dostal Har Mara na recenzi. Projel jsem to poctivì, skladbu po skladbì a mìl jsem sto chutí to odepsat jako chudší plagiát Pigeonhed. Jenže ten booklet, ten zatracenej booklet mì nutil blíž prostudovat týpka na obalu, a pak pøemýšlet o textech, a nakonec pøestat poslouchat HMS jako nìco, co posloucháš na plnej úvazek…A ono to funguje. Ten šílenec na obalu je Sean Na Na – úchyl, kterej vedl úžasnou partièku Calvin Krime, ve svých dederonových textech staví na první místo narcistní pohrdání “nedokonalou” spotøební kulturu, a jako podkresová hudba je schopen podprahovì vyvražïovat fanoušky Britney Spears a Backstreet Boys. Husté, jemnì pøátelské a pouze pro postintelektuály. Alba, alba, alba…Chytlavé na desátý poslech. Tohle mohl opravdu vydat nìkdo tak šílený jako Slim Moon (šéf Kill Rock Stars). Zkuste na pìt minut zapomenout na Prince a hoïte tenhle kus do stroje. Jo a navolte Shuffle. Urèitì vám to bude za chvilku jasné. Milovat nebo nenávidìt.

THE LETTER E
No. 5 long player
Tiger Style
2000
44:08
Dalo by se øíct, že pokus o dohledání bìlošských pøistìhovaleckých koøenù pokraèuje i mezi muzikanty…Zvláštì v tom vynikají lidé semknutí a nahrávající pro labely Quarterstick, Southern èi Thrill Jockey. Jedním pøíkladem za všechny by mohl být projekt Seana Meadowse (Lungfish, June of 44, Sonora Pine), pøi kterém se obklopil spolubydlícími ze stejného domu – Curtisem Harveyem, „šrapnelujícím“ kytaru již v Rex nebo Pullman, plus Joshem Matthewsem a Enisem Sefersahem z Blue Man Group. Hudba v jejich podání má nádech totální uvolnìnosti a navozuje pocit zklidnìných nervù. Je to podobný pocit, jako když si ve svém bytì položíte tìlo na zem a cítíte hlubokou úlevu. Klíèem nebo chcete-li ústøedním motivem jsou pøíbìhy domu ve Williamsburgu v Brooklynu. Tím, že ho TLE obývají, se dostali k pøíbìhùm, rozvíjeným instrumentální cestou a dále ho projektují na loòské desce. Jemòoulinká nálada je témìø nevzrušenì plynoucí až k silnìjšímu pøílivovému šumu v Events, a dále pokraèuje až k samému naplnìní èasu tohoto nosièe.
Byl jednou jeden dùm jménem Deska è. 5 lze s klidným vìdomím vložit do èasto oprašované pøihrádky kytarový ambient do bezèasí…

LIBRANESS
Yesterday and Tomorrow’s Shells
Tiger Style
2000
41:06
Ash Bowie a Polvo. Možná, že vám to nic neøekne, ale pro americkou indie scénu jsou to pojem vedle pojmu. Po poslechu Libraness mùžu øíci, že jsou pouze pro silné nátury. Ash psal vìci (no, spíš útržky písní) do šuplíku a èekal na vhodnou pøíležitost to vydat. Tu mu dali Tiger Style – a tak mùžete vyslechnout záznamy ruchù z newyorského metra, zbustrované a zpøetrhané riffy, špinavé chuchvalce pseudoasijské hudební školy. Dost blízké Lou Barlow and his Sentridoh. Takový Richard Petty…mno, Cornershop vs. Red Red Meat. Je to šílené, hlavnì pro konzervativní posluchaèe. Jistì, záblesky postøehnutelné geniality zaznamenáte tøeba v písni No Separation nebo v Totempole, ale jinak je to vydatný hlukový eintopf, který vás svými ètyøiceti minutami nezabije, ale spíš spálí…Doba zrání sedm let, nesnadné k prokousaní. A to vám komentáø píše jeho velikánský fanda. Jo, už vás nebudu buzerovat, pokud to Míra Pátý nebo Max pøivezou, investujte klidnì prachy do vlastního šílenství. Sejdeme se v Bohnicích v pavilonu 21 – u neklidných…

TRISTEZA
Dream Signals in Full Circles
Tiger Style
2000
45:21
Dùsledkem paradoxu je totální schizma. To teï asi nejvíc, stejnì jako nemoc šílených krav, postihuje post-HC scénu. Kapela ze San Diega je automaticky pøedhozena publiku jako další Antioch Arrow nebo jako noví The VSS. Tristeza je dùkaz. První desku místo na Kranky vydává na Makoto, pár singlù kdesi, a živák na In-sound serii. Pro lepší orientaci mùžu hned dodat, že jejich hudební pulsování se protíná s dráhou tìles jako Low, Stereolab nebo Hoovercraft. K samotné desce nelze nepøidat pár superlativù - jako že jsou fakt originální už od první skladby Buiding Peaks, kde jedineèným zpùsobem navozují atmosféru nebesky klidné klávesy. Poté se pulsování dostává do sfér, které vás nutí ulehnout a prozkoumávat váš mikrokosmos. Za tøiètvrtì hodinky ani nezjistíte, že je deska u konce. Zamilovat se do toho, co toto uskupení provádí pouze pomocí instrumentální souhry není fakt tìžké. Pokud je navíc pravdou to, že ještì nedávno si jen tak pro sebe pobrnkávali na kytary v soukromí, a sešli se vlastnì náhodou, pak pøed sebou máme skupinku lidí, kteøí opravdu èekali až se SEJDOU. Ètyøi a pùl z pìti.

WOLF COLONEL
The Castle
K records
2000
37:39
Když se mne na jaøe v Seattle jedna Japonka zeptala, co si myslím o Wolf Colonel, které jsem vidìl den pøedtím spoleènì s Unwound, tak jsem jí popravdì odpovìdìl, že mi pøipadnou jako horší kopírka Guided By Voices. Trochu se zatváøila, a pak øekla, že je nikdo nemá tam na Severozápadì rád, ale ona že ano. Proti gustu žádný dišputát. Když jsem si pak doma pustil jejich debut, byl jsem ještì o krùèek blíže pøesvìdèení, že je to jen šikovnì provedený plagiát. Druhá deska The Castle toto pøesvìdèení trochu vyvrací. WC respektive jejich frontman se pøestal stylizovat do role ultravtipného a intelektem oplývajícího skladatele, a nechal vìtší prùchod pøirozenému písnièkáøství. Jenom dobøe, v této konstelaci je o dost snadnìjší nezabøednout do nudy a sledování jak se opakuje jedno a to samé. Svižnost je znát z každé ètvrté písnièky. Už žádné rozcvièování, pìknì naostro. Poslechnìte si tøeba takovou Get Over It, kde pøesnì v tom neopakovatelném ranì simono-garfunkelovském stylu jsou kytary dušeny pod poklièkou skuteèné dynamiky písnì. Mohl bych se kritiètìji opøít do konce tohoto alba, kvalita písní totiž klesá v úmìrnosti na prodlužování stopáže. Budu smíølivìjší, jejich tøetí opus to mùže napravit. Nebo je pohøbít.

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd