webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 02 | 2004 - 10:09 - reactions: 0) vanena
GRIDE - Tanec bláznù
Nová deska Gride byla sice oèekávaná míò než tøetí díl Pána prstenù, ale jen o trošku. Na rozdíl od nìj není ani dlouhá, ani nudná a už vùbec nekonèí š?astnì, nestála 300 milionù dolarù a Iny taky na hobita nevypadá. No ale dost rádobyvtipù…
Francouzský vydavatel je jak se zdá pøíèinou toho, že téhle desky je zjevnì málo a spoustì lidí se zatím do rukou nedostala a distribuce zatím probíhala vesmìs pøímo pøes kapelu. To je asi jediná nevýhoda striktního „diy“ pøístupu (spíš ale malého poètu výliskù, což snad bude brzy napraveno), jinak je deska tím nejlepším pøíkladem toho, jak taky mùže LP vypadat.
Co zaujme na první pohled je, že je deska jednostranná, na druhé stranì masivního asfaltu na vás zírá vyleptaný bubák. Takovou osobitost si dám líbit! Papírový obal je jistì vkusný, ale trochu nechápu, proè mnohem hezèí obraz je schován uvnitø, no je to ovšem otázka vkusu. Masivního bookletu se sice našinec nedoèká, ale ten základní informaèní standart – tedy texty cz/eng je zachován.
Jedenáct regulérních songù, mezi kterými najdete dva, které se objevily i na kompilaci Dying Alive/Living Dead (Die Kunst ist todt, Nadìje v míjení) na ploše zhruba 13 minut rozbalují absolutní destrukci. Troufám si tvrdit, že touto deskou Gride vysoce pøkonávají èeské standarty v extrémní muzice. Oproti døívìjší tvorbì to sype zase o trochu rychleji, ale pøedevším je znatelný výrazný posun od grindu nìkam k vodám, jimž vládnou bozi Dillinger Escape Plan. Ta podobnost – a to kupodivu i kvalitativní je slyšet už od prvních tónù. Charakteristické kytarové postupy Gride pøejímají, obohacují je, napø. v druhé Znovu a opìt o crustovìjší kytarovou riffáž, hned tøikrát se doèkáme inter od noiz-gurua R.Kopela.
Za zmìnou stylu bych asi hledal personální zmìny v Gride…no Èertovy bicí jsou zmiòovány skuteènì snad v každé recenzi, ale i tak jejich extrémní rychlost zaráží. Kytary se kromì zmiòovaných DEP pasáží èasto pohybují i v temných polohách, kterými mi pøipomìli napøíklad Themu 11, ale trochu i ty propírané Portlandské spolky – From Ashes Rise atd. Výraznì vyniká v nejedné pasáži basová linka, muzika tak získává pestrost, která by urèitì udržela posluchaèe mnohem dýl, než když po titulním Tanci bláznù vyskoèí jehla z drážky.
I po textové stránce drží Gride la?ku vysoko. Co se srozumitelnosti týká, já osobnì jsem sice pochytil jen „zaèínáme“ z poslední skladby, ale v bookletu najdete vše potøebné. Dovolím si zacitovat po mém soudu nejpovedenìjší BLU-82/B o obøí bombì známé jako Daisy cutter (sekaèka sedmikrásek, znièí vše v okruku 500m): „15000 liber humanity / egelité, fraternité, liberté / zamìøeno / jen smrt jediná / ví co je svoboda / a po práci s radostí / píseò života si zazpívá.“ Když slyšíte o „chirurgicky pøesných“ zásazích a vývozu demokracie, je prostá glosa – rovnost ve smrti (terorista nebo svatebèan) – velmi jasná a pùsobivá.

Abych nìjak shrnul své dojmy z desky – aèkoli jsem to v nejmenším neèekal, deska se víc než vyrovná legendárnímu splitku Gride / Mrtvá Budoucnost. Takže prozatím druhý vrchol tvorby Gride (a asi ne poslední), který je už nìkde jinde – a je to tak dobøe.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd