webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(13 | 02 | 2004 - 12:47 - reactions: 0) Auss
Blood Brothers - Burn, piano island, Burn, LP (by Cvalda)
(Second Nature Recordings)
THE BLOOD BROTHERS udeøili znovu. Tøetí velká deska je na svìtì a tihle chlápci jsou pøipraveni smést vše, co jim bude stát v cestì. Takže jak už všichni ví, pùvodní èlenové kapel Waxwing, Sharks Keep Moving a Vade se jednoho dne domluvili, že si udìlaj oddech a svùj doèasný projekt nazvali THE BLOOD BROTHERS! Vše ovšem pøerostlo naprosto v neèekanou vìc a tak mají tyhle elektrizující postavièky na kontì tøi velké desky a tuny sedmipalcù!!! Nová deska je promyšlenìjším, èasovì nároènìjším a pro diváky poutavìjším pokraèováním pøedchozího alba „march on electric children“ na 31g records a touhle deskou utrpìla celá hudební scéna velkej otøes! Jak popsat tohle bláznìní?!?! To, na èem pokrevní bratøi staví, je stará San Diego škola, která je prùvodním jevem a pomatené rytmy si nemùžete splést. Pak si vzali šílenost THE MARS VOLTA (hlavnì v tom, skloubit to, co normálnì nejde a zahrát to tak, aby to znìlo naprosto zdrcujícím zpùsobem a energicky), poetiènost a jemnost PLEASURE FOREVER (v pomalých a tiších pasážích dokážou tihle mužíci opravdu divy) a celé to zabalili do feelingu, image a podání, kterých nedosahuje jediná kapela této planety! To podle èeho si THE BLOOD BROTHERS stoprocentnì nesplete je pøeøvávání dvou z øetìzu utržených zpìvákù, texty které perfektnì sednou do každého tónu; ulítlých kytarových postupù, které jsou složité, psychopatické a nepochopitelné, ale zároveò mají sílu strhnout davovou hysterii, stejnì jako THE BEATLES, ROLLING STONES, AC/DC, MADONNA a nevím kdo ještì! Bicí, basa, to všechno je samozøejmostí vesmíru a dokreslení kytarových rifù! Celá tahle deska je pak zabalená do luxusního dvoj obalu ve vzrušující kanárkové barvì, a uvnitø najdeš pìknì tuènou knížeèku s textovou pøílohou, vinyl pak dostal nádhernou barvu èistého moøe! Dámy a pánové, tohle je nejdelší a taky nejdéle psaná recenze tohohle èísla, s úmyslem, aby jste si tuhle desku koupili!!! THE BLOOD BROTHERS otevøeli úplnì nový pohled na hudební dìní a pro mì je tohle opravdu velká kapela s velkým nadhledem a zároveò dravým pøístupem!!! Tahle deska má všechna pozitiva, jaké jen mùže mít a možná taky proto vyšla Cd verze tohohle LP na major labelu! Protože je až k podivu, jak mohli THE BLOOD BROTHERS zlomit major label k tomu, aby je vydal?!?! Rozhøešení najdete u prvního poslechu téhle desky!!!
(vyòato z pøíprav k novému èíslu FRAGILE zinu è.5)
CVALDA
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd