webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(16 | 02 | 2004 - 00:21 - reactions: 0) Bena
CONGRESS – 'Resurrection'
Goodlife recordings

Jaký jiný symboliètìjší název mohla tahle belgická H8000 legenda zvolit pro svùj návrat! Pøedchozí deska 'Stake through heart' byla totálním propadákem, za který se snad kapela musela stydìt natolik, že to na èas zabalila. V tuhle chvíli je zase už nìjaký rok a pùl v èinnosti, takže bylo na èase pøedvést, proè to dali znovu dohromady. Snad proto, že objevili nového frontmana, který jako by vyøízl hlasivky tomu pùvodnímu? Pøiznejme si na rovinu, že v dnešní dobì už asi nikoho nemùže nadchnout to, co má na starých deskách Congress takovou atmosféru. A to možná ještì jen pro ty, kteøí k nim mìli už v oné dobì jaksi blízko. O jakou kapelu jde, poznáte z 'Resurrection' na sto honù. Co je nového, je asi pøedevším sound, dostateèná zásoba kytarových sól, disembodiovsky pøímoèarých sekaných riffù.
Rozhodnì bych uvítal snad i naprosté odlouèení od koøenù. Zejména ve spojení s divnì frázovaným, jakoby rapovaným textem (krátká pasáž v jinak super zaranžované "Burnout (Dying to get out)" nebo to samé ve "Fever rising: Sanity’s requiem" èi "Sin and Punishment"). Znìjí tu rozpaèitì a snahu o zakomponování nových oživujících vlivù dost tøíští. Nìkteré songy zbyteènì dìlí na striktnì nesourodé díly, kdy je tøeba pøeèkat poèáteèní pasáže, než se dopracujete k nosnému a údernému jádru. Naopak vtipností oplývá za použití stejné techniky úvod závìreèné protiváleèné "Human shield".
Myslím že ne náhodou si støihnul ve skladbì "Dogma" jednu pasáž Dwid z Integrity (nyní Sledgehammer). Atmosféra desky mi èasto jeho kapelu pøipomíná. Tøeba hned v titulní skladbì "Resurrection" s pìkným melodickým zaèátkem a dost obstojným vèelínem o nìco pozdìji. Když už jsme u hostù, objeví se tu i Wulf z Deformity v podobì dvou vyblití. Škoda že mu nebylo poskytnuto více prostoru! Na dvou jiných místech se zas objeví dost netradièní pojetí melodického zpìvu. Kdo znáte novìjší nahrávky od Negate, víte o èem mluvím. Hitovka se na tomhle albu hledá velice obtížnì. Díky vysoké diverzitì støídajících se temp a úèelových riffù záleží na tom, jak komu která kombinace sedí. Já volím lehce pøísnou "Seven works of art". Mít øepu na hlavì, už z ní støíká olej do všech stran!
Touhle deskou je tøeba se prokousávat a vyzobat z ní momenty dle vašeho gusta. Pamìtníci nebudou zklamáni a zelenáèi nasají atmosféru na níž jsme my strejdové vyrostli.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd