webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(26 | 02 | 2004 - 15:25 - reactions: 0) Bena
REMEMBERING NEVER – Women and children die first
(Ferret music)

Tak tohle už je tøetí øadovka, kterou kapela Remembering Never vypustila a to se pøitom ještì kotouèe s tìma staršíma u mì zdaleka nestihly zastavit. Postupem èasu se stává èlovìk víc a víc vybíravým v tom, co ho zaujme, ale RN u mì zùstávají kapelou, která projde sítem pokaždé na první poslech. Lehká a hravá emotivní líbivost floridské školy, která se od dob Morning Again dosti pøeformovala, nutno øíct ku prospìchu výsledku, se na nové desce malièko stahuje do ústraní a ku slovu pøichází o poznání vìtší temnota. Nejde nevzpomenout Coalesce s jejich ukvíkanými kytarovými divnopostupy ve vysokých tónech, posmutnìlé melodie Twelve Tribes a pøedevším Harvest se striktnì sekanými pomalými mosh riffy a témìr totožnou barvou hlasu zpìváka. Tedy pokud právì nenasadí jeho melodickou variantu, která je zatracenì chytlavá a strhující. Nemùžu si pomoci, vìtšinou mi z ní bìhá mráz po zádech. Jako v pomíjivé kráse "Incisions" s nádherným ženským backvokálem. Ve skuteènosti mì tahle deska definitivnì dostala v momentì, kdy jsem si k jejímu poslechu otevøel booklet a zaèal si ho proèítat. Stalo se už témìø zvykem, že pøijde-li na pøetøes, nìjaké z "tradièních HC témat", je vám podáno formou tisíckrát omletého, èímž kapela zrovna moc neboduje. A? už jde o téma ekologie, války, následování špatných idolù... umìjí se RN vyjádøit vlastními slovy. Má-li být tahle deska splacením èásti toho, co její interpreti díky hardcoru mìli možnost získat, pak stejnì jako oni doufám, že snad nìkomu z vás budou mít stále ještì co øíci. RN za to mají mùj respekt!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd