webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(29 | 02 | 2004 - 18:34 - reactions: 0) vanena
Asistar-t: Dívky z kraje u Gondaru
Pøednì bych se rád omluvil následujícím: ètenáøùm, kteøí èekají normální recenzi na normální materiál a kapele, která svou nahrávku pøedala s požadavkem objektivního hodnocení hodnému odborníkovi Jirzovi a dostal ji zlý Vaòous - amatér. Krom toho musím dodat, že nejde o regulérní desku, ale pouze o ètyøskladbové promo na RCD o rozsahu cca 20 minut, takže nebýt pøímého povìøení, ani by mì nenapadlo ji recenzovat, ale dost už výmluv, k vìci!
Sami sebe v pøíbalovém letáku chrakterizují sušiètí Asistar-t jako noizrock, na jednom letáèku jsem našel i prvky industriálu, ty mé ucho nezaregistrovalo, ale tohle demo Dívky z kraje u Gondaru je údajnì jen ochutnávkou z tvorby, èili nevyluèuji nic. Já jsem cítil víc ty prvky rocku s punkem, noizové vskuvky obstarává pøedevším kytara nìkterými nezvyklými postupy, jejichž koøeny bych hledal nìkde v umnìjším metalu.
Takže co je na tomhle materiálu dobrého? Líbí se mi zvuk kytary – poøádné výšky, pozdnì punkový zvuk, ostatnì kytarové nápady mají hlavy i patu. V sólech už je to trošku slabší, ale kapela s jednou kytarou to v tomhle ohledu nemá nikdy jednoduché. Basu bohužel musíte hledat a poøádnì slyšet je jen v klidných pasážich kde kytara buï mlèí nebo brnká. Bubeník pøedstavuje prùmìr v rámci žánru, ale rozhodnì neurazí, dynamiku to má, zvuk je bohužel taky dost v pozadí, takže rytmika nìkterých pasáží, zejména mimo refrény je slabá. Od kapely založené r.2001 bych ale èekal míò, protože tøeba sehranost se upøít nedá. Co ale v mých oèích Asistar-t opravdu pohøbilo je zpìv. Nechci urážet, ale jestli se osoba s pseudonymem Mylothary nìkdy slyšela zpívat (což tak nìjak pøedpokládám) pak nechápu, že nemá dost sebekritiky øíct si, že tahle cesta je slepá. Deklamace, naprosto monotónní pøednes slaboduchých textù („na jinou planetu najmem si raketu“), frázování hodnì v køeèi, dokonce na mnoha místech není ani rozumnìt, což v pøípadì kapely, která zpívá èesky a melodicky není dobré. Další nedostatek vidím v neúnosné délce písní (v prùmìru 5 minut, ale taky 6:35) na což, jak se mi zdá, nápady v jednotlivých skladbách nestaèí. Pøitom tøeba dvojka Pøi zemi by mohla s jiným zpìvem a po zkrácení, oøezání monotónních pasáží být vyloženì hitovkou v duchu tøeba skvìlých His Another Fall.
Snad vyznívá tahle recenze až moc kriticky, ale abych pravdu øekl, byl jsem dost rozladìný, že mám recenzovat promo, které by snad mìlo kapele sloužit pro vnitøní úèely. Pokud máte zájem o další info, èi eventuelnì o rcd, nabízím: http://asistart.webpark.cz anebo asistar_t@centrum.cz .
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd