webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(11 | 03 | 2004 - 07:24 - reactions: 0) samuel
Desperado CD (Dead Letter Records)
Vìtšinu severských kapel, které znám považuji za výborné. A? hrají ten nebo ten styl, je v jejich hudbì vždycky nìco, co mnì strhne. Z Norska jich kromì Jr.Ewing a Rifu moc neznám, objevem letošní zimy jsou pro mì Desperado. Kapela, která vznikla na jaøe roku 2002 a dvìma zakládajícími èleny, byli Thomas a Eskild, kteøí spolu i v Rifu hráli. Po ustálení sestavy, Desperado nahráli v roce 2003 7 skladeb, z nichž šest z nich vyšlo jako toto MCD na Dead Letter Records.


Sloganem na obalu, by se dal styl Desperado i popsat "this not anger, this is not so serious, someone has defined it as noise, wa call it beauty". Stylovì je lze pøirovnat nìkam mezi Jr.Ewing, The Sons Of Saturn a našla by se tam i ta valivá atmosféra z At-Drive In. Desperado však nejsou kopie, produkují neuvìøitelnì energickou emoviolence muziku, se spoustou zmìn v tempech, silných melodií a nápadù, doplnìné výborným ukøièeným zpìvem. Neèekej však žádný power violence, emo, bìhem šesti songù na Vás zaútoèí "èistá energie" s neuvìøitelným nábojem, která v jejich muzice je a vìøte mi, že se až do závìreèného intro nebudete nudit …


Desperado mìli na dva koncerty zavítat i do Èech, ale k mému velkému smutku zpìvák onemocnìl a den pøed pøejezdem k nám, pøišel o hlas. Z vlastní zkušenosti vím, jaký to je prùser a i jak je to muselo štvát! No nic, doufám, že v budoucnu bude opìt pøíležitost je nìkde v èechách vidìt a jejich budoucí euro tour dopadne lépe.


Pokud Tì tìchto pár øádek upoutalo, tak se krom jiného mùžeš v bookletu doèíst "6 dùvodù proè být d.i.y. hardcorovou skupinou", "4 dùvody proè být rockstar" a "1 dùvod proè být emo skupinou" … Vøele doporuèuji! (S)


Více informací mùžete najít na:


Desperado Homepage

Deadletter Records Homepage
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd