webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(14 | 03 | 2004 - 16:03 - reactions: 0) Jirzophone
LEATHERFACE - ´Dog Disco´
BYO RECORDS

Tak se nám to pìknì sešlo. Texas Chainsaw Massacre se doèkal další verze a Leatherface koneènì po ètyøech letech vyplodili další album. Psát nìco o Leatherface je vcelku hodnì zbyteèný, protože za tìch 16 let co existují, se stali bezkonkurenènì jednou z nejlepších evropských kapel. Našel bys tady lidi co hrají/hráli tøeba v Angelic Upstarts, Cockney Rejects, Red Alert, Snuff, Toy Dollz, HDQ, Dr Bison a množství dalších, na kontì mají pìknou øádku Euro/Us/Warped/Japanských tour, spoèítat kompletní discografii dá zatracenì zabrat a nelze taky zapomenout na velký vliv, který mìli na desítku dalších kapel. No posuïte sami kde by byli tøeba Hot water music nebo D4 bez Leatherface vlivu?
Už bez toho, aby èlovìk slyšel jedinou písnièku z novinky Dog Disco, tuší, že tohle bude opìt bomba. A ono taky že jo! Nenašel bys asi lepší album, které by lépe navázalo na tu tradici Mush a Minx desek. Èeká na nás další porce toho uhranèivého zvuku kytary, žádný sóla, ale jak øíká Frankie aarrrraaaaaaarggggh, dravá rytmika, roztáèející tu motorovou pilu do poøádných otáèek a samozøejmì ten nenapodobitelný nakøáplý vokál, za který vdìèí Frankieho hrdlo jenž bylo prolito svìdomitì litry whisky a prokouøeno tím nejlevnìjším tabákem. Takže jako vždy melo hardcore punk s melancho textama, který musel psát èlovìk s puklým srdcem. O Leathreface jsi buï nikdy neslyšel a nebo naopak jsi lapen. Nic mezi tím. Jak jednou podlehneš, už není cesty zpìt a ty budeš muset chtì nechtì to stále do sebe rvát a až i krev v tvých žilách bude bublat v rytmu Leatherface. Tohle není povinost, ale nutnost. A jestli je Dog Disco dobrý? Výborný!

A ještì jedna technická: doufám, že už všichni mají ve svých diáøích èervenì zakroužkovaný datum 21. a 22. duben. Jedineèná možnost vidìt tuto legendo na živo. Napøed Brno-club Yacht a o den pozdìji Praha – 007!!!!!

BYO RECORDS
LEATHERFACE
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd