webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(06 | 04 | 2004 - 16:50 - reactions: 0) sonic
Výbor veøejného blaha-"Vraha hledej v sobì" LP (by xsinnerx)
Malarie/K.A.Z./H.M.F.S. rec.

Žhavá novinka, hodnì žhavá novinka, zkurvenì žhavá novinka, myslím si, že tohle LP posadí dost lidí na prdel! Ne nadarmo se øíká, že dobrý nápad prodává vìc sám. A nìco obdobného by se dalo i pøirovnat k VVB, jejich nápad zkombinovat hip/hopové postupy s dravou punkovým feelingem je jistì hodnì originální. Když se to navíc spojí s texty, které jsou jaksepatøí ostré a jdou jadrnì k vìci, stává se z toho právì ten "samoprodejný nápad".Celé ty nasamplované vìci ještì doplòuje kytara, která vyplòuje ta místa, která by znìla jaksi prázdnì a dodává tomu tu potøebnou melodiku a místama i potøebnou razanci. Tøi zpìváci si pøehazují zpìvové party, obèas sborem, obèas každý sám za sebe, jejich projev je takový útoèný, což bych øekl, že je specifikum kapel pocházejících z okolí Vraha. A? už je píseò pomalá a nese se v takovém tom houpavém rytmu, stále je z toho cítit ten vztek a nasranost. A o tìch písních, které mají blíže k tomu punkovìjšímu projevu ani nemluvím, tam se s nièím moc neserou, automat to rozjede, do toho ostrej kytarovej rif, k tomu ještì štiplavé zpìvy. Paráda... Chvíli si budete pobrukovat refrén, kterej se snadno dostává do palice, pak to ve tøiceti vteøinách máte naservírováno a jedem dále, nestavíme, obèas je pøibrzdíme. Možná to nìkomu bude pøipadat jako stupidní tukaèka, ale tuhle desku si je potøeba poslechnout nìkolikrát, vychytávat si všechny ty nasamplované zvuky, festovní intra, která jsou super, mrknout na texty, které mají hlavu a patu, pak se z téhle desky stává studnice pøekvapujících nápadù, tøeba mì dostával saxík, který se tam vždy jen jaksi mihne. Obal je klasický hand made, rozumìj, linorit na obalu, ve pøedu na sprejované logo. Deska má vadu a v tom, že tenhle lis je trochu pojebanej. Nìkteré gramce díky pokaženému lisu nezvládají záznam na téhle desce a výsledkem je naprosto pojebanej zvuk. Mì to naštìstí hrálo v pohodì, avšak nìkdo s tím mìl výše popsané problémy. Takže v každé kopii bude kupon, na který èlovìk, jenž má svou kopii špatnou, dostane zdarma kopii z druhého lisu, který bude po nìjakém èase vydán. Je to asi jediná rozumná možnost, jak z prodeje prvního lisu zaplatit ten druhý ku spokojenosti jak labelu tak kupujícího. Ale pøi troše dobrej vùle se dá tahle komplikace skousnout, navíc to ty se špatnou kopií více navnadí a budou se o to více tìšit na lepší zvuk:-) Fakt jsem hodnì z tohohle LP nadšenej, vnáší to hodnì novej a èerstvej vítr do punkových vod a svou pro nìkoho nesluèitelnou kombinací z VVB dìlá kapelu s hodnì velkým potenciálem. A navíc jsem mìl tu možnost vidìt VVB i naživo, a je to jaksepatøí divoká moravská rožnovská show plná uštìpaèných poznámek, které asi dost lidí jen tìžce rozdejchává. Radím, nebojte se objevovat i nové vìci a okuste VVB a hledejte vraha v sobì!

XsinnerX
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd