webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(05 | 05 | 2004 - 11:38 - reactions: 0) Bena
ABHORRENCE – 'Burial of evil'
Deadbutcher records

Toho, co vzejde z nahrávky, která na sebe nechala èekat pìknì dlouhou dobu, jsem se docela obával. Byl jsem pøipraven na nìco jako nudný odvárek Action ve støedním tempu s houpavì moshovými beaty u kterého si vyvrátíte nudou hubu v pantech. Obèas jsem mìl pocit, že právì k nìèemu takovému muzika Abhorrence nenávratnì smìøuje a bylo víc než jisté, že pokud se nìco nestane, vykope si tím kapela vlastní hrob. Leckdy je lepší být pøipraven na tu horší variantu. Pak se obèas povede, že mùžete být znaènì a teï samozøejmì myslím mile, pøekvapeni. Když slyším Burial of evil, beru pøedchozí 7“ jako odraz mladické nezkušenosti a rozkoukávání se po tom, kde by bylo nejlépe zapustit své koøeny. Bìhem doby, kdy okolo kapely panovalo ticho, bylo evidentnì dost èasu, ujasnit si další kroky tak, aby pùsobily cílenì a sebejistì. Pakliže nìkomu Abhorrence nešli pod nos díky své názorové neústupnosti a máte s tím i nadále problém, máte samozøejmì opìt smùlu stejnì jako paní v lisovnì, kterou jsem vážnì nepøesvìdèil o tom, že když je na potisku cd boxer a kapela ho má i v logu, neznamená to, že kapela jsou náckové. Kluci maj svou image a to je vìc jistá. Ale o ní jsem psát nechtìl.
Cesta, kterou jsem neèekal, že Abhorrence nastoupí, vede od tough-guy moshe k øezavì melancholickým melodiím a naznaèuje že nìkde v zákrytu je i pøívìtivìjší tváø, pøipravená pro slídivého posluchaèe. Pakliže živì se pro mì v minulosti jejich koncert po ètyøiceti minutách obrátil v nesnesitelnou kolovrátkovou torturu, musím vzít nyní svá slova zpìt, protože s novým programem na sebe kapela strhává pozornost bìhem celého setu, bez nejmenší nutnosti k nìèemu vás pøemlouvat a ještì si to bájeènì užijete.
Tak zpìt k nahrávce... Intra obstarává stejný snímek, který byl použit kapelou Bleeding Through. Velkou devizou je pro kapelu hloubka zpìvákova hlasu. Je to klasické deathové vypouštìné umyvadlo, které kapele nedovolí sklouznout do holandského modelu hatecoru, ale drží si striktní zlou tváø. Úvodní A punisment for every crime je songem lehce rozehøívacím, který hned naznaèuje všechny smìry, kterými se noví Abhorrence vydávají. Taková o?ukávaèka... Jeden z nejlepších moshových momentù probìhne v naprostém závìru následující White imbecility. Jednoduchý, ale sakra rozpohybuje leckoho z vás po bytì i v pitu. Ve Words of fuckin’ truth plné odhodlanosti jít si svou vlastní cestou, bych si dovedl hodnì dobøe pøedstavit melodický zpìv, který by ze songu udìlal rázem From Autumn To Ashes, ale nemá smysl se pouštìt do nejistých vod a tak se to tu muselo obejít bez nìj. I tak má muzika dostatek prostoru vyniknout a potìšit svou líbivostí. Pøi živém vystoupení byla spousta z vás pøekvapena (a myslím, že mile) závìreènou instrumentálkou. Tak tady je R.i.p.! A v celé své kráse. Není jen kdovíjakým drnkáním z bùhdarma do strun. Cítíte v ní vývoj. Skladba se nìkam ubírá, stejnì jako plynou vaše myšlenky. Paráda! Od nastolené melancholie vás už stìží cokoliv jen tak odvede, aèkoliv ve False reality atmosféra trochu houstne a zrychluje se. Kdo má doma první singl Abhorrence, rozpozná, že skladbu Abandonment na nìm již slyšel. Tentokrát do ní vypustil svùj vokál i diamantový Martin z Action. Jestli si mám vybrat song, který mì dostává víc než ostatní, volil bych poslední osmou skladbu Traitor. A k tomu mám hned dva dùvody. Úplný úvod skladby s instrumentální kytarou a jeho pøechod v heavymetalový riff s bitelným dvoukopákem, který má rozjíždìcí schopnost a uvede song hezky do varu. Škoda jen, že se tu ten motiv již více než na tuto katièkou chvilku neobjeví.
Burial of evil je po všech stránkách super deska a mì nezbývá než jí krouhat dokola s vysokou frekvencí, pakliže chci poslouchat opravdu dobrou nahrávku z domácí produkce. Její ambice sahají ale mnohem, mnohem dál.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd