webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(21 | 06 | 2004 - 16:33 - reactions: 0) Houdy
C, Anyway, No Means No
20.6.2004 - Lucerna Music Bar, Praha

Na koncerty „velkých jmen“ chodím témìø pravidelnì s vìtší èi menší mírou nedùvìry. Koncert No Means No byl druhým pøípadem, pøesto jsem si øíkal, že to urèitì nebude ono, že „dìdkové“ žijí ze své vlastní zašlé slávy, na pódiu už budou potøebovat naslouchátko a (houpací) køesílka a stejnì za nì bude hrát doprovodná kapela.

Ale pojïme postupnì. Po chvíli èekání pøed Lucerna Music Barem jsme byli vpuštìni dovnitø a po malé chvilce, kdy byla uvnitø teprve cca polovina lidí, zaèala hrát kapela C. Hned od pohledu jsem byl zklamaný, že namísto sestavy bez kytary a se dvìmi baskytarami vylezla na pódium v podstatì standardní sestava basa-kytara-bicí-klávesy, jenom ten zpìv chybìl. Jasnì, zvuk C je hned plnìjší a „zkousnutelnìjší,“ ale z CD mì posadili na zadek právì díky absenci kytary... Jejich vystoupení splnilo pøesnì svùj úèel, publikum patøiènì rozehøálo, navíc stylovì velmi pøíbuznou a perfektnì zahranou hudbou.

Druzí v øadì zahráli zøídka se ukazující Anyway. Zaèínali sice natøikrát, kvùli problémùm s technikou, ale když se koneènì rozjeli, Lucernu pìknì pøeválcovali. Poøadatelé mìli s výbìrem pøedkapely opravdu š?astnou ruku, protože jestli C publikum rozehøálo, Anyway ho dokázali nakopat a doslova nažhavit. Vidìl jsem je na živo poprvé a okamžitì poskoèili do èela mého živého žebøíèku...

A pak už za mohutného jásotu nastoupili Kanaïani. Hned bìhem úvodního kousku bylo jasné, kdo je v hale pádem. Energie dìdeèkùm opravdu nechybìla, zpocená hala ji dychtivì pøijímala, poskakovala, tancovala a aplaudovala jako kdyby to mìlo být naposledy. No Means No zpìtnou vazbu pøijímali a vystoupení dostávalo ještì vìtší grády. Nejvìtší ohlas mìli asi starší a rychlejší kousky, jejichž intenzita s blížícím se koncem vystoupení kupodivu pøibývala... Ale na své si pøišli i pøíznivci jazzcorové èi post-hc tváøe téhle kapely. A že jsou ve formì dokázali už jen tím, že jejich set trval celé dvì hodiny!

Parádní porce hudebního zákusku, které se jen tak nevidí... Fotky budou k vidìní brzy v naší fotogalerii.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd