webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(26 | 07 | 2004 - 12:52 - reactions: 0) Houdy
Fluff fest 2004
Tak jaký byl letošní Fluff fest, (nejen) podle kapely Liar evropská událost roku v hardcore scénì? Tohle je jen jeden z úhlù pohledu, tak doufám, že tu brzy pøibudou další... Ale teï už k recenzi.

Pátek

V pátek po bezproblémovém pøíjezdu na místo (také díky mapì z Fluff webstránek) jsme si už v docela pøeplnìném hájku freekempu postavili stany a šli zevlovat po areálu a v jeho okolí. Pohled na pláž pøeplnìnou potetovanými a okovanými tìly byl pro místní urèitì hodnì zajímavý...

Ještì pøed první kapelou ale zaèaly problémy, táhnoucí se celým festivalem. Vìrozvìst špatných zpráv Banán vylezl ihned po dostavení aparatury na pódium a ohlásil to, co sice šeptandou kolovalo, ale soudní lidé to považovali za žert: stanové mìsteèko se kvùli problémùm s policií a majitelem musí z hájku pøesunout do oficiálního kempu, který bude pro úèastníky festu zadarmo. Vzdálený je ale cca jeden kilometr.

Nastal hromadný pøesun a øeknu vám, že sledovat u recepce pochodující hc kids s postaveným stany v rukou byl docela zážitek ;-) Nicménì, pøesun odnesly první dvì kapely, Idiot Savant a Lahar, které hrály pøed témìø prázdným areálem. Dojít z festivalové arény do kempu a zpìt a postavit znovu stan i tìm nejrychlejším trvalo zhruba tuhle dobu. Po návratu nás uvítalo vietnamské tržištì alias HC hypermarket – celý areál obsypaný distributorskými stánky, všude tuny barevných trièek, krabice placek, desek atd... Prostì ráj hc/punk konzumenta, øeèeno trošku sarkastickým tónem...

Ale zpìt k pódiu. Další hrály the Idoru, maïarská verze našich Stepson. Melodická muzika s ještì melodiètìjším vokálem, vynikající kytarista s promakaným kachním krokem, Marylin Mason s rozsahem dvou oktáv za mikrofonem...

Po nich výteèní Esmeq. Tuhle kapelu jsem vidìl poprvé, ale jejich punk’n’roll, znìjící jak kdyby v osmdesátých letech hráli Ramones s Igy Popem na místì zpìváka (ale s image Johnyho Ramona), mì docela rozpumpoval. Esmeq se s nièím nemazali, odbušili svùj set stylem raz dva tøi jedem a konec... Pìknì nám ten fest zaèal...

Po Esmeq angliètí mosheøi Break In. Poprvé o sobì dali vìdìt nìmeètí a polští ultra-mosheøi, naštìstí zatím decentním zpùsobem. Break In ale nenudili, nešlo o klasický metal, støídali se mosh party s rychlejšími pasážemi atd.

Vynechám Bridge to Solace a pøejdu hned na „chorvatskou raketu“ Analena. Rockující emo-core s charismatickou zpìvaèkou roztancoval (opravdu roztancoval, ne roz-kick-boxoval) velkou èást publika a hned bylo jasno, proè se o téhle kapele tolik mluví ;-)

Risen, new-school mlátièka, ale docela politická, to rozjela vzápìtí. I když na nì publikum nereagovalo tolik, jak by asi èekali, pár kamarádu se o správnou atmosféru postaralo a vystoupení šlapalo, jak má.

No a po výmìnì aparátu už hvìzda veèera a jeden z vrcholù festu – Endstand. Dìcka doslova šíleli a to tak, že i samotní Endstand z toho byly kapánek vykulený... Výbušná, energický show, singalongy odzpívaly pøední øady jako jeden èlovìk, z pódia se skákalo non-stop, obèas i v nìkolika øadách nad sebou. V publiku se objevil i nahý taneèník, kterému zpìvák Endstand nezapomnìl rukou polaskat penis, prostì náøez a paøba, jak se jen tak nevidí.

Deset hodin a konec? Ale ne, v hale zaèíná after party s hity osmdesátých let a tancuje se bohužel ne až do rána, ale pouze do pùl jedné, kdy party ukonèuje policie. Striptýz letos chybìl (pár dívek dokonce pohoršili kluci bez trièek, sic, v trièku jsme prý více sexy...) ale na tanec u tyèe došlo! Co se dalo dìlat, neochotnì jsme ustoupili a odebrali se na kutì.

Sobota

Ráno nezaèalo hezky. Na tahu byl opìt pan majitel, který zavøel areál a vybíral padesát korun jako vstupenku na svobodu. I když byla celá situace vysvìtlena den pøeden z pódia, pøedevším Nìmci a Nìmky se poslušnì zaøadili do fronty a platili. Dìcka z východu zevlovali okolo a èekali. Poté, co ochranka psychicky nevydržela tlak a pìknì oznaèila majitele, došlo na hádku, jejíž výsledkem byla otevøená brána a kempování zdarma. Zatím...

V sobotu nepøálo poèasí, obèas si i sprchlo, to na náladì taky nepøidalo. Mì na ni nepøidaly ani davy pøesnì podle protokolu vymódìných hc kids s tunama desek v podpaždí, které neustále korzovali mezi festivalem a kempem. Inu, orgie HC konzumu... Je tohle punkrock?

Kromì vietnamských stánkù s textilem byla na místì i Svoboda zvíøat s nabídkou cenovì docela pøijatelného jídla (40,- za hlavní jídlo, tuším 30,- za obloženou maxibagetu), tak jsme poobìdvali a pøeèkali déš? jak se dalo: hráli automat benefièní na tento server, v hale koukali na projekce filmù, èetli fanziny v èítárnì, vedli více èi ménì prázdné kecy se známýma z republiky a seznamovali se s novými (a koukejte se ozvat jak jste slíbili, víte koho myslím!!).

Sobotní porci otevírali s pøíjemným emo-core the Mood. K uplakanému poèasí se docela hodili, naštìstí pršet už pøestalo, tak jsme se mohli taneèkem zahøát. The Mood to docela šlape – jejich koøeny jsou v té rockovìjší èásti emo spektra – a ukázali to i na Fluffu.

Po the Mood mìla zahrát kapela, na kterou se hodnì lidí docela tìšilo, bohužel se ale staly zklamáním festivalu – Vaadata Kishut. Kapela údajnì proslulá živou show své vystoupení odstála, až na pár svìtlých momentù tomu chybìla š?áva a skoro bych napsal, že se to dalo odzývat. Na vinì je zøejmì personální zemìtøesení vèetnì výmìny bubeníka, které následovalo po uvalení vazby na pùvodní zpìvaèku. Ale dost drbù ;-)

Pravým opakem v nasazení byly následující X-wing. Pøedvedli jednoznaènì nejlepší vystoupení jaké jsem vidìl, inu, podpora kamarádù se poèítá, ne? Parádní našlapaný hc punk staré školy, trochu jiné promluvy mezi písnìmi než klišovité „thanx for coming, this song is dedicated to hc scene,“ i nìjaký ten divoký taneèek pod pódiem...

Výbor veøejného blaha z hudební linie festivalu malièko vyboèovali a myslím, že pro lidi neznalé èeských reálií byly docela nezkousnutelní... Anti-komunistický a anti-sxe hc se špetkou hip-hopu, podaný s neskuteèným nasazením pøesto ale dokázal nakopat nejeden zadek.

Na další tøi kapely mám docela promíchané vzpomínky. Korzoval jsem po hypermarketu a odchytával známé; užíval festivalu... Vím jenom, že na metal o sobì opìt dali poøádným kotlem vìdìt kick-boxeøi. Oproti minulým festivalùm jich však znatelnì ubylo, totální macho-paka zmizeli úplnì a zbylý „šus?áci“ byli vesmìs docela ohleduplní, takže pozitivní pokrok...

Vzpomínky mi zaèínají opìt u Face the Fact. Italský straight edge new school nátìr, hodnì energický a pomìrnì pestrý, se podle mì pøedvedl ve výborném svìtle. A soudì podle reakce publika jsem nebyl jediný s tímhle názorem.

Další vystoupily Highscore, se kterými pøicestovala poèetná suita jejich „crew.“ To proto, že se jednalo o jejich úplnì poslední koncert. Charakterizovat by se dal jedním slovem: PEKLO. Totální náøez, v každém momentu skákali s pódia minimálnì tøi lidi, jakmile se zpìvák s mikrofonem pøiblížil k davu, hned se u nìj vytvoøila valná hromada.. Totální šílenství, sprosté nadávky kytaristy, prostì zvìø. Probìhla i výmìna názorù mezi kapelou a „ochrankou“ – kapela vítala lidi na pódiu, „ochranka“ nikoliv... Opravdu dùstojné rozlouèení, korunované prodejem CDs a desek za symbolických sto korun.

A po Highscore metalový vrchol, Heaven Shall Burn. Zvìø pokraèovala, tentokrát pøišla øada na všechny metal triky typu stìna smrti nebo kajak ;-) Párkrát jsem se v kotli ocitl a po pravdì nechápu, jak tam mohl nìkdo fyzicky pøežít déle než tøi písnièky... Po tøech písních mì to pøestalo bavit i hudebnì, jedna píseò jako druhá, a tak jsem to zabalil...

After party byla tentokrát nacpaná k prasknutí, juchalo se opìt asi do pùlnoci, ale koncentrace lidí byla tentokrát opravdu vysoká. Když už nic, ukázalo to alespoò, že se HC kids umí bavit ;-) A už se tìším na kecy nepravovìrnìjších hártkoristù a jejich sloupky o tom, jak jim bylo smutno, když vidìli hártkoristy tancovat na pop, hehehe...

Nedìle

A jsme u nedìle. Ta tentokrát zaèala optimisticky, bez problémù s panem debilem nebo s poèasím ;-) O dvanácté se v hale mìlo konat pásmo mluveného slova pánì Banána, ale vcelku brzy se vše zvrhlo v debatu o smyslu a smìøování aktivismu; myslím, že snad o debatu pøínosnou pro všechny zúèastnìné, a že jich bylo opravdu hodnì.

Z nedìle se bohužel vytratila hudební pestrost a tak se støídaly emo kapely s metalem. Z šedi prùmìru podle mì vystoupila svým setem Thema Eleven, která to rozbalila opravdu slušnì a když po hudební destrukci odešla z pódia, zùstalo hodnì lidí stát s otevøenou pusou...

Další kapela, která se podle mì postarala o rozruch, byla Pinback. Tìžko vydejchatelný experiment mezi metalovými Destiny a Liar, ale opravdu parádní.. Totální úlet, muzika odjinud, ale... Prostì kdo slyšel, ví.

No a letošní Fluff uzavøeli Liar, ale ještì pøed nimi ještì vystoupil apoštol špatných zpráv Banán, aby oznámil další stìhování stanù – z kempu zpìt do areálu festu... A Liar rozjeli to nejlepší, co umí, jak jinak ;-))

Závìrem

Letošní fest je tìžké celkovì hodnotit... Chtìlo by se napsat parádní místo, ale problémy s majitelem a policií udìlali jistì své. Bohužel. Zejména ne-èesky mluvící návštìvníci mìli s orientací ve vodopádu zmìn docela problém...

Oproti loòsku ubyla také pestrost, co se týèe zastoupení kapel odjinud než z Evropy... Byl jsem nadšený z toho, že minulý Fluff byl manifestem toho, že HC je globálním fenoménem a že se na pódiu støídali kapely z Evropy, Jižní Ameriky, Japonska... Zastoupení jiných kontinentù bylo letos slabší, ale to samozøejmì závisí na nabídce a není to žádná kritika.

Pro mì to byl hodnì pøíjemnì strávený víkend, až na prudy v podobì stìhování a brzký konec after-party. Tolik známých z hc oblasti nikde jinde nepotkám a hlavnì: nikdy jindy nemám prostor si s urèitými lidmi poøádnì promluvit...

A nakonec nìco, co by mìlo zaznít: DÍKY FLUFF CREW za skvìlý fest!!!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd