webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(14 | 08 | 2000 - 10:42 - reactions: 0)
CV FEST 2000, Litvínov, Otevøený Svìt, 11.8.2000
V pátek 11. srpna se v litvínovském klubu Otevøený Svìt uskuteènil punkhardcorový CV FEST 2000, který byl benefièní na FOOD NOT BOMBS. Vzhledem k tomu, že ten veèer hrálo 8 kapel, byl zaèátek stanoven na 19:00. Když jsem tam kolem šestý pøišel, zjistil jsem, že kromì poøadatelù a nìkolika distributorù se zde nachází asi jen dalších pìt lidí, což nebyla moc dobrá vyhlídka. Vzhledem k tomu, že zde bylo tak málo lidí byl zaèátek koncertu asi o hodinu posunut, no nakonec se vše v dobré obrátilo, nìjací lidi dorazili a mohlo se v klidu zaèít.Jako první se na pódium vyšplhala mladá punková kapela KOPØIVA, která zaèala hrát pro témìø prázdný sál, který se v prùbìhu jejich setu postupnì zaplòoval, hráli takový klasický punk v klasickém basa-kytara-bicí složení. Po nich nastoupila silnì politicky orientovaná kapela STRIKE, která se svým Oi!punkem moc lidí nezaujala, zpìvák mezi jednotlivými skladbami promlouval k lidem o bìžných polit tématech, nad kterými by se každý èlovìk mìl zamyslet, ale na publiku bylo vidìt, že je to moc nezajímá, no, možná se není èemu divit, protože poslouchat na každým punkovým koncertì to samý leckoho omrzí. Pak se na podiu objevila crust/grindová legenda z Ústi nad Labem MOÈOVÝ KHAMENI v obsazení basa a bicí. Když jsem je sledoval, tak jsem se opravdu nestaèil divit kolik se dá ve dvou lidech nadìlat kraválu, to byla fakt pohoda. Po nich pøišli na øadu místní dnes už crustová kapelka EPIDEMIE, z jejich vystoupení jsem vidìl jenom kousek a musím øíct, že hudebnì se kluci trochu zlepšili oproti svým pøedchozím koncertùm, až tedy na zpìv, myslím, že zpìvák by mìl asi trošku poslouchat co zbytek kapely hraje. Pak koneènì nastoupili mnou ten veèer nejvíce oèekávaný POINT, kteøí mì i pøes poèáteèní problémy se zvukem opravdu nezklamaly. Byla to sice ten veèer nejpopovìjší kapela, což asi dost lidí pøekvapilo, ale myslím, že hráli fakt skvìle a sklidili zasloužený úspìch. Po nich hráli WOLLONGONG, kteøí pøijeli spoleènì s Point, v tu dobu jsem byl, ale nìkde mimo, takže jsem z nich vidìl jenom konec, takže o nich nemùžu víc napsat. Další kdo pøišel na øadu, byla noisecorová kapela STORMNOISE, která šokovala vìtšinu lidí, kteøí se v tu dobu nacházeli na sále. Hlasový rozsah jejich zpìváka je ohromujícííííí !!!!!! No a nakonec hrála HC kapela DEZINFEKCE z Èeských Budìjovic, která to trošku odnesla, protože hrála poslední a už skoro pro prázdnej sál, ale myslím, že tìm pozùstalým, kteøí jejich set vidìli se to dost líbilo.No, takže to nakonec dopadlo dobøe, lidí pøišlo tak akorát a snad se i nìco vydìlalo na již zmiòovanou benefici.

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd