webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(01 | 11 | 2004 - 09:42 - reactions: 0)
RX Bandits, 9. 11., Praha - Rock Café
RX Bandits založili bubeník Chris Tsagakis a zpìvák Matt Embree v roce 1996 v Orange County, jak se nazývá nesmírnì rozlehlá, od jihu napojená pøedmìstská oblast Los Angeles, jejíž nejznámìjšími èástmi jsou Anaheim, Santa Ana èi Huntington Beach.

Stejnì jako pro další kapely ze stejné líhnì téže generace (k nimž patøili napø. Sublime, No Doubt, Goldfinger nebo Long Beach Dub All Stars), byly inspirací pro tvorbu RX Bandits všechny hlavní hudební styly, které v devadesátých letech kompletnì formovali životní styl jihokalifonské mládeže – surf-rock, reggae, dub, ska a zejména nesmrtelný a pro teenagery nejlépe srozumitelný punk, jež právì poèátkem devadesátých let chytil druhý dech díky kapelám jako No FX, The Offspring èi Blink 182.

Díky svému mimoøádnému hudebnímu nadání zplodili Embree s Tsagakisem už po roce a pùl existence kapely první album “Those Damn Bandits”, které pøestože vyšlo na pidi-znaèce Antedote Records, zaujalo posluchaèe i kritiky, a zejména vzbudilo pro RX Bandits pøímo osudový zájem u Richarda Reinese, majitele tehdy sice zaèínajícího, ale pøesto již velice ambiciózního labelu Drive-Thru Records.

Ten s notnou dávkou rizika podepsal s nezkušenou kapelou slouvu na 4 alba a pøedevším do ní zainvestoval znaènou dávku penìz. Na pøelomu roku 98/99 vydal druhé album banditù “Halfway Between Here And There” a poslal je na cca rok a pùl trvající turné po USA s dalšími oveèkami ze své stáje, jako Homegrown, Allister, Fenix TX apod.

V dalším roce se Reinesovi podaøil neskuteèný kousek – podepsal pro Drive-Thru hned šest kapel, jejichž alba se staly takovými best-sellery, že byli jejich tvùrci zlanaøeni k podpisu smluv s nadnárodní vydavatelskou korporací Geffen/Universal : Something Corporate, Finch, The Starting Line, Midtown, Senses Fail a pøedevším nové punkové idoly New Found Glory.

V dùsledku toho se z Drive-Thru Records stal kultovní label v pravém slova smyslu a obrovsky to pomohlo i všem ostatním, “menším” kapelám na labelu. Díky tomu dostávají RX Bandits koncem roku 2001 možnost realizovat své tøetí album “Progress” s výraznì vìtším rozpoètem, v delším èasovém úseku i v lepších studiích. Natáèejí klip “Analog Boy”, který frekventovanì rotuje na MTV2.

Alba se prodalo témìø 300.000 kopií, což podpoøilo i masivní americké turné v létì 2002 a urèitì i první návštìva Evropy poèátkem roku 2003. Zejména Velká Británie pøijala RX Bandits více než vøele. Na kontinentì to nebylo – zejména díky limitované orientaci Drive Thru na anglicky mluvící trhy - tak jednoduché, ale nepøíliš poèetné davy v evropských klubech (v dubnu 2003 i v pražském Futuru) reagovali na živý projev kapely s nadšením a euforií.

RX Bandits posléze strávili celou druhou polovinu roku 2003 ve studiu prací na svém novém albu “The Resignation” které vyšlo letos v bøeznu a je jednoznaènì dosud nejvyzrálejším a nejkvalitnìjším poèinem kapely, k èemuž notnì pøispìlo i ustálení sestavy a obohacení dosavadního autorského tandemu o kytaristu Stevea Choie.

Druhé evropské turné kapely probíhá od druhé poloviny øíjna až do konce listopadu a v jeho rámci vystoupí RX Bandits v úterý 9. 11. i v Rock Café na pražské Národní tøídì. Jako host se pøedstaví Chris Murray, osobnost známá pøedevším ve ska-scénì, jako producent, aranžér a multi-instrumentalista, podílející se mimo jiné na albech populárních The Slackers a Planet Smashers.

Po øíjnovém koncertì Mad Caddies mají pøíznivci pop-punku, ska a post-indie-rocku možnost zažít další - a troufám si øíci, že kvalitativnì ještì výraznì hodnotnìjší – nevšední hudební zážitek.
 
[48kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd