webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(30 | 03 | 2001 - 10:09 - reactions: 0) Jirzophone
Divide & Conquer /GB,Fr/, Robotnièka/GB,Fr/,Pazi Snajper-25.3. 2001 Brno Klub 016 Kraví Hora
Tak pøi pøípravì této akce jsem tajnì doufali , že koneènì tato show bude ta zlomová a pøijde jednou slušný poèet divákù. Zahranièní èlenové pøi pøíjezdu byli trochu podiveni jak to , že na plakátech není uvedena formace Robotnièka, a my trochu s trapasem jsem museli pøiznat ,že jsme o nich vùbec nevìdìli že pøijedou. Ale zase pro návštìvníka koncertu musí být velmi pøíjemné zjištìní ,že místo plánované jedné zahranièní skupiny , jsou skupiny dvì.


Za Brno to rozjeli Pazíci , kteøí nemalou míru mají na tom , že pøišlo tolik lidí /120 /. Odvedli klasicky dobrou práci ,ale chtìlo by to trošku pøidat na pohybovce : ) .Pøi maximálním zaplnìní sálu pøišla na øadu neplánovaná Francouzsko-skotská Robotnièka. Hlavní roli zde má žena , která zpívá a hraje na kytaru. Celkové velmi pøíjemný indie- punk , hodnì feministicky ladìnej. Trošku na pohodì ubrali netolerantní pógaøi /strašnì inteligentní je pógovat s plnou flaškou piva/. Tak a koneènì na øadu se dostali hlavní hvìzdy veèera Divide and Conquer, tvoøenou dvìma èleny kteøí nìjakou chvilku hráli i v Oi Polloi. Hned první otvírák byl cover písnièky z filmu Rocky, který pobavil každýho a usmìv na tváøi zùstal až do konce. Protože D&C si vzali za své heslo "zpìt srandu do hardcoru" . A podaøilo se jim to 100 %. Myslím že trochu pøitvrdili , nebo? chvílemi to byl slušnìj emoviolence. Zpìvák se pochlubil i s "veselou pøíhodou"na slovenských hranicích jak neunikly dùkladné tìlní drogové kontrole , celníkova gumová rukavice prozkoumala všechny otvory /zase vím o dalším povolání který nechci dìlat : ) /. Pøi koncertech nìkdy dojde k neèekané poruše na nástrojích, které jsou pak dùsledkem nìkolikaminutové nudy. A tady byla prasklá struna na base snad ještì ku prospìchu nebo? duchapøítomní Divajdi spustili hned nìjakou sprostonárodní skotskou lidovku, která byla fakt pecka.


No prostì shrnuli to , tak tento koncert se opravdu poved. Doufám ,že návštìvnost vydrží i na další akce (i když pochybuji) a pøíštì na vidìnou.

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd