webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(29 | 03 | 2005 - 19:53 - reactions: 0) DIY
Behold... The Arctopus - Arctopocalypse Now... Warmageddon Later
Zatím nijak dlouhá pou? tøíèlenné yankeeské sebranky „Behold… The Arctopus“ nachází svùj stìžejní bod již v prvním dvoupísòovém EP s pøíznaèným názvem „Arctopocalypse Now... Warmageddon Later“. Již sám název možná prozrazuje, že to ani s jejich muzikou nebude zase tak jednoduché…

I tahle deska má ale svou historii. Dva kytaristé Colin Marston (o (ne)oprávnìnosti výrazu „kytara“ jakožto oznaèení instrumentu, na nìjž vyvádí vìru zajímavé kousky, se pøesvìdète na obrázcích) a Mike Lerner se dali do kupy v roce 2001, usilovnì shánìjící muže za bicí. O rok pozdìji mìli pohromadì dvoupísòové demo, na nìmž byla absence bubeníka nahrazena automatem a které vyšlo nejprve na tøípalci. A až o další rok pozdìji našli bubeníka schopného a hlavnì chtivého hrát muziku dle jejich gusta v Charliem Zelenym, jež poté „polidštil“ poslední èlánek jejich muziky. A tak v roce 2003 vychází pod hlavièkou "Epicene Sound Systems" EP dvoupísòové „Arctopocalypse Now... Warmageddon Later“, nad jehož svìžestí a také složitou kompozicí po nedlouhém fungování kapely jsme nuceni se vážnì pozastavit.

Již prvními tóny vás na téhle muzice cosi štípne do uší. Houpavì valivý jazzovì metalický úvod vás vrhne nìkam, kde se budete rozhlížet možná nekrátkou dobu. Tahle muzika není pro ortodoxní pøívržence staré hardcorové školy a zároveò pro pøívržence pozérských svalnatcù mající kytaru v ruce jen jako souèást (ne)dobøe pìstované image. Jestli tahle muzika o nìèem není, tak je to snadno pøijatelná póza, snadno pøijatelná image.
Kdekdo by ji mohl oznaèit za jakousi demonstraci technické zdatnosti pánù muzikantù. A právem. Kytaristé Mike Lerner a Colin Marston v ruce tøímající 12-strunnou (slovy „dvanáct“!) balisetu èi harfu - øíkejte tomu, jak chcete – pøedvádí na své nástroje kousky rozhodnì hodné uznání.
Naoko neuspoøádaná a øádnì chaotická hra a všude pøítomná nervozita a naléhavost projevu je jedním z hlavních aspektù, jímž by se dala charakterizovat tato hudba. Šílené lítání prstù po pražci kytar sem a tam je jistì jeden z obrázkù, jež vám mihne hlavou pøi poslechu nahrávky. Oba kytaristé se skvìle doplòují, zatímco Mike zuøivì sóluje typicky rozházeným jazzovým zpùsobem, Colin bravurnì slapovitì basuje se svou 12tistrunkou a zároveò na tentýž nástroj zvládá hrát v podobném chaotickém duchu, což se jistì zdá neuvìøitelné, avšak lidskému umìní a vynalézavosti se meze nekladou, že? Jedná se o jakousi dvojitou hru, na jehož obdobu jsme ale zvyklí u jazzových èi bluesových kapel a právì v takové muzice je slyšet výrazná inspirace. Bicí tvoøí nedílnou souèást konceptu, bez jejichž hry by se muzika musela náležitì rozpadnout. Celý ten hráèský koncert je výhradnì instrumentální záležitostí. Za mikrofonem nikoho nehledejte, nikoho byste tam totiž nenašli. To bych však nevidìl jako negativum. Naopak, o to víc se posluchaè èasto pøíliš upnutý na zpìv, který u podobných kapel pøesto tvoøí poslední a nejménì potøebný èlánek do celkového vyznìní, soustøedí na samotnou hudbu.
Vlivy nahrávky lze hledat pøedevším v jazzu - pro technicky zdatné hráèe velmi to vdìèné inspiraci. Naprosto evidentní je zde pøirovnání ke kultovním „Dillinger Escape Plan“, jež se u podobných kapel nabízí jako jasné pøirovnání a jejichž tvorbu hudba Behold… The Arctopus evokuje víc než cokoliv jiného pøedevším v pøípadì takøka biblického „Calculating Intinity“. Žánrová spojitost je odvoditelná i ze jmen kapel, jež Behold… The Arctopus na koncertech doprovázejí… a? už geniální Hella, Pelican, Cheer Accident, Sulaco, Unearthly Trance nebo Dysrhythmia a PsyOpus.
Zbìsilé sólování ale stejnì jako na jazz odkazuje na vlivy technického metalu, což je ale jediná složka, která s metalem na této nahrávce blíže souvisí (narozdíl od v poslední dobì diskutovaných a žánrovì pøirovnatelných „PsyOpus“ èi „Ion Disonance“). Jak zvuk, tak charakter nahrávky se spíše blíží hardcorové intenzitì, tedy dokazuje, jak široký zábìr nabízí tento termín.

Behold… The Arctopus na své první desce ukazují cestu, jíž se hodlali vydat. Na ploše necelé ètvrthodinky pøedvádí mnohé, jen ne nudu, a i pøes tuto krátkou stopáž bude fanoušky podobné muziky bavit toto album dlouhou dobu…

(…V tomtéž roce vypouští do svìta další, tentokrát 3stopový poèin nazvaný „Nano-Nucleonic Cyborg Summoning“, kde ve své vizi svìží a originální muziky pokraèují a ukazují, jak flexibilní hranice hardcoru jsou… )

autor: BuKy
 
[16kb][14kb][10kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd