webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(31 | 03 | 2005 - 22:53 - reactions: 0) Jirzophone
Enon - „Lost Marbles and exploded evidence“ CD+DVD
(Touch and Go)

Že by další nová øadovka? Ne, dej si v klidu pohov. Na ochutnávku se k nám dostává kompilaèní album, které v porci 16-ti songù servíruje práci stvoøenou za 7 let existence této kapely. Hlavní je si nepoplést, že se nejedná o žádný „best off“, ale jakousi nadílku ne-albových vìcí, tedy na svoje si pøijdou písnì ze singlù které vyšly na Sub Pop / FrenchKiss / Troubleman Un., tracky z èasákových kompilací, nevydané vìci, které svùj prostor dostali „ jen“ na stránkách kapely apod. Øazení na kompilaci není chronologické, takže se jednotlivými roky existence kapely budeme prodírat náhodnì. V bookletu je u každého válu velmi sympatická nápovìda ve formì malé ikonky vývoje žáby - znázornìn èasový stav kapely, takže ke slovu se dostane i prvotní období, kdy Enon byl vlastnì jenom one-man projekt Johna Schmersal, období pulce zase vzpomíná na trio sestavu, kdy ještì nebyly žádné potuchy po nìjaké sleènì Toko. No a samozøejmì na své si pøijdeme i my všichni, kteøí známe Enon z nìkolika živých vystoupení u nás tedy sestava Schmersal / Schulz / Toko.
Kdo nezná Enon (je ještì vùbec nìkdo takový, po tolika koncertech u nás?) by možná pomohla nápovìda, že bude mít tu èest s partou art-rockerù, kteøí vedle sebe bez žádných servítek dokážou spustit indie rock plný noise elektro zvukù, srdcových popových beatù a melodií, který tì tu a tam donutí pìknì rozpohybovat a ty svými kreacemi dokážeš vytøít taneèní parket ani nevíš jak. K nejvìtším vrcholùm dochází, kdy o slovo se po zpìváku Schmersalovi pøihlásí, køehotinká šikmooká víla Toko a spustí ten svùj uhranèivý vokál, který má sílu pohlazení. Však taky své si už odkroutila v takových spolcích jako (božích) Van Pelt, s trochou do mlýna pøišla i do Blonde Redhead a také své si odkroutila v post Van Pelt kapele tedy Lapse.
Tato kompilace v první øadì není napìchována takovými zabijáckými hity se kterými jsme mìli tu èest seznámit se na druhé øadovce High Society, ale spíše na øadu pøijdou skladby, které jsou „složitìjší“ nebo chceš-li experimentálnìjší a ty jim ze své strany musíš taky jít tak trochu naproti. Samozøejmì jsou zde i výjimky v podobì tøeba hned první skladby „Knock That Door“, která je absolutní hit a má hodnì dobré místo, aby se z ní stal evergreen.
Jako takovou druhou èást této kompilace ber pøiložené DVD, které samo o sobì by bylo asi trochu zklamání, ale v této formì je moc milé zpestøení. Takže budeš mít tu èest shlédnout všech 6 Enon videí, pro které je typické moc pìknì zpracování. Pùlku z nich jsme mìli možnost vidìt už na úchvatném singlu In This City. Dále tady na nás èeká asi 9 live songù ze ètyø koncertních zastávek poøízených v prùbìhu asi 4 let. Tady o proti koncertùm, který jsem mìl tu èest vidìt face to face, trochu nuda, pøíliš statické. A pak samozøejmì na øadu pøicházejí i blbosti poøízené v prùbìhu tour, plakáty a podobný blbùstky.
Pokud tohle má být tvoje první seznámení, možná radìji bych volil hitama nabité album „High Society“ nebo „Hocus Pokus“ i když u tohoto dílka jsem ze zaèátku pìknì válèil než jsem mu pøišel na chu?. Pro zaryté Enon-fandy není co øešit a „Lost Marbles and exploded evidence“ je naprostá povinnost a pro všechny ostatní, kteøí jsou jen trochu nalomení není co øešit, protože 400,- za který to seženeš u Day Aftru bude dobrá investice.

Enon
Touch and Go
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd