webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 04 | 2005 - 11:41 - reactions: 0) vanena
V.T.M: CD5: Poloprofesionálové
(Cecek)

Nemùžu øíct, že by vymazlený štýlo kultovního seriálu Profesionálové bylo pro použití na grafiku cd bùhvíjak originální. Ono vlastnì není originální ani trochu, proto jsem hned když jsem aktuální cd kapely V.T.Marvin, které se profíky inspiruje po výtvarné stránce poprvé zøel, pojal jsem mnohá podezøení. O tom, nakolik se ukázala jako prozøetelná se doètete na následujících øádcích.
Na poèátku bylo slovo, v pøípadì v.t.m. je tohle slovo PUNK. Možná ne zcela ryzí, chvílemi se blíží undergroundu, jindy melodické a zpìvné refrény odkazují spíš k zábavovým kapelám. Zvuk znatelnì ubírá ostrosti a dravosti, kterou u každé poøádné punkovice potøebuji nade vše. Ale pøesto se dá øíct, že jestli máte rádi pivo a punk (pak pravdìpodobnì velkýho tvrdýho marvina stejnì dávno znáte a jen si taháte mastné bradky zdìšení co to o nich píšu za blbiny) pak se vám cd5 s nejvìtší pravdìpodobností bude líbit.
Hudebnì musím cenit pøedevším ty prvky, které z klasické punkové rovnice vyboèují, tedy zejména hostující trumpetista. Jinak se ale deska øítí velice ostrým kvapíkem, sled riffù je velice rychlý, sem tam se prožene kytarové sólíèko. Jak jsem pøedznamenal, zvuk není zcela optimální, hlavnì kopák je zbyteènì nahoøe – no ale nebudu rozebírat malichernosti, protože pro VTM a kapely jim podobné je hlavní živé hraní a deska je urèená spíš tìm, kteøí už kapelu mají rádi a chtìjí si ji i doma pøipomenout.
Co ale musím ocenit zvláš? je smysl pro humor a místy až brilantní texty: „Nìkdy nad ránem vìci ztratily svùj øád, / upad jsem na zem, pøestávám se ovládat. / Budu se válet, nemám ani sílu vstát / a na závìr se pomoèím.“ (Kamarádi z mokré ètvrti) Místy sice nabírají nádech trapnosti, ale pøesto právì textová složka téhle desky se mi líbí urèitì nejvíc a kvùli nìkolika velice povedeným textùm nemùžu považovat opakovaný poslech za úèelem recenze za ztrátu èasu (by? jinak se mi tahle rouhaèská myšlenka vynoøila v hlavì pøi poslechu nìkolikrát.)

Cecek
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd