webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 04 | 2005 - 11:45 - reactions: 0) vanena
N.V.Ú.: Vzorek bez ceny
(Cecek)

Je N.V.Ú. nejlepší punková kapela v èechách nebo ne? Nesedím teï, pravda, u kompu v nábojových pásech, a nevím jestli jsem kompetentní nìco takového soudit, ale sakra – tohle se mi líbí! A kdy jsem tohle øekl naposled o tak ryze punkovém albu si ani nepamatuju. Hned od prvních momentù mi uèaroval na punkové pomìry výborný zvuk, který dokonale vyhovuje žánru – pøi dostateèné hlasitosti si asi nikdo neodpustí pokyvování, které u labilních jedincù pøechází v hrození, pogo (shozené vázy ze stolu…) Vìtšinu válù, kromì tìch které nìjak vyboèují (ska Hraèka, rockovì-buranská Jen jedna pøíchu?, Uzavøenej, nová verze Jsme sami a samozøejmì hostující Záviš) provází uøvaný vokál a zpìvné refrény, které si urèitì poøvává celá chasa. Bicí se vìtšinou taky zbyteènì neloudají, rytmika vùbec sedí velmi dobøe, což je nepostradatelný základ pro každý dobrý melodický punk. Kytarová práce je øekl bych dobøe odvedená, i když musím pøekousnout sóla, pøi kterých hudba citelnì ztrácí spád.
Poslouchat v kuse celé album je ale pøecejen trochu riskantní podnik, protože pøes obèasná zpestøení nejrùznìjšího pùvodu a pøes všechny klady, které jsem zmínil shora je celkový èas pøes 40 minut trochu moc.
Texty jsou pøímoèaré, týkají se buï tìch „obvyklých punkových“ témat: antifašismus, antináboženství, antiautority, prozábava… zpracovány jsou na solidní, dokonce nadstandartní úrovni a jsou pøedevším èesky a nesklouznou ke klišé. Ještì zbývá prohodit pár slov k obalu a podobnì. Pøedevším u Cecek recs. tyhle vìci vždy odpovídají tìm minimálním nárokùm, tentokrát jsem ale vyslovenì potìšen – fotky, kompletní texty, hezký, punkovì-minimalistický obal…
Zkrátka jestli nìjaký èeský punk mám upøímnì doporuèit, je to N.VÚ. a album Vzorek bez ceny dokáže zachytit velkou èást toho, proè se tolik líbí.

Cecek
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd