webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(18 | 04 | 2005 - 08:32 - reactions: 0) samuel
Pavilon M2 „Safety About Your Glass Face“ (FreeDimension) CDdigipack
Èerstvou novinkou na sympatickém labelu FreeDimension Records z Tábora je debutní album královohradecké skupiny Pavilon M2. Tato „pomìrnì“ mladá skupina nehraje pøíliš dlouho, v souèasné sestavì fungují zhruba rok. Èeské kapely smìøující k vyklidnìnìjší hudbì, pohybující se na pomezí emo-indie-alternativy by se dali spoèítat na prstech jedné ruky. Osobnì jsem moc rád, že Pavilon M2 tuto èást „scény“ doplnili. Debutní album „Safety About Your Glass Face“, je øekl bych na velice dobré úrovni a to nejen na èeské pomìry. Jeho kvality, ale nejspíš ocení hlavnì Ti, kteøí mají hudební koøeny v klidnìjší hudbì a zajisté i pøíznivci známìjších kapel jako jsou tøeba Radiohead, kteøí „zavoní“ již z prvních tónù po zapnutí. Hudba Pavilon M2 je Radiohead nebo také Sunny Day Real Estate ovlivnìna, ale neèekej žádnou bezduchou kopírku, obì kapely jsou zde cítit, ale kluci se od tìchto „pilíøù“ odrazí a dál již pokraèují po své vlastní ose s tím, že do hudby vnášejí svùj osobní pøístup.Na albu je 9 skladeb nesoucích se od zaèátku v klidném lehce melancholicko - nervním duchu. Pøedstav si pochmurný deštivý den, kdy jsi plný pocitù stísnìnosti a pøes zamlžené okno k Tobì dopadají paprsky slunce, které tu stísnìnost jen èásteènì rozhání. Všichni èlenové jsou výbornì sehraní a výborný je i zpìv. Je zde start i cíl a mezi tìmito dvìma body se odehrává jeho dìj „Safety About Your Glass Face“. O výborný zvuk se postaral Ondøej Ježek, ve studiu Jámor. Po grafické stránce nezaostává ani obal. Krásnì decentnì udìlaný rozkládací digipack, ladí k hudbì. Neèekej žádný tvrdý design, spíš obal navržený v melancholickém duchu, ve kterém si mùžeš sám hledat jeho význam. Pokud znáš kapely z labelu FreeDimension, tak si myslím, že Pavilon M2 sem naprosto zapadli a Ty se mùžeš touto cestou dostat k další zajímavé èeské skupinì. Jak se øíká, kdo hledá najde a jestli veèer usínáš u emo kapel, tak se nedej odradit neznámým názvem skupiny. Rozhodnì se tìším, až budu mít možnost tuhle skupinu vidìt živì. (S)

Pavilon M2
FreeDimension
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd