webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(28 | 04 | 2005 - 11:12 - reactions: 0) richard
Sabot / Deverova Chyba – split singl
Free Dimension, 2005

Dvì letité jistoty alternativnì hozené hard core i punkové vìtve táborské scény se rozhodl vydat na svém vùbec prvním nosièi formátu vinylového singlu tamní sympatický label Free Dimension Records. Basovì bubenické orgie pøedvádìjí Sabot a Deverova Chyba.

Táborští zaslouží rozhodnì pochvalu už jen za to, že se pro tento tolik milý a pøi tom i mírnì opomíjený (èest èetným výjimkám u punkových labelù) formát desky rozhodli. Další pochvalu zaslouží i hezké grafické zpracování obalu, který nabízí arty a zároveò i jednoduše pùsobící èernobílá fota ze zkušebny kapel.

Nejdùležitìjší je ale muzika, že ano. Jako první se na talíøi mého gramofonu toèila strana Sabot. Ty je myslím nepotøeba pøíliš pøedstavovat. V Táboøe již dlouhá léta žijící dvojice Amerièanù, bubenice Hilary Bidner a basák Chris Rankin, kteøí jsou známí nejen z úèinkování ve svém free jazz core improvizing bandu. Respekt a uznání si zasloužili i svými dalšími aktivitami na parketu alternativní kultury ve sdružení CESTA, stejnì jako tøeba až dobrodružnými výjezdy a tour po svìtì právì se Sabotem.

Zklamán by byl ten, kdo by na tomto splitku èekal právì jejich klasický jazz core nátìr. Sabot, kteøí letos vydali i svou velkou desku, nahráli speciálnì pro tento singlík punkovì jednoduchou a údernou skladbu O.M.T. Ta zaèíná jednoduše znìjícím až pochodovým bass riffem, který mi mírnì evokuje rozjaøenost a teatrálnost revue, èi cirkusových pochodù. Pak se vše zrychlí a pøidají se punkovì tluèící bicí. Raritkou je zde pro Sabot netradièní použití zpìvu. Sbor jejich táborských bigbítových pøátel zde tvoøí melodicky nazpívaný refrén názvu skladby. Celkovì by se zde dalo aplikovat letité heslo a pravda, že v jednoduchosti je síla a když už jsme dneska u tìch pochval, je tøeba zmínit také opravdu dobrý zvuk nahrávky.

Ten má i druhá strana, kterou zabrali Táborité a jedni z kmenových koòù Free Dimension, Deverova Chyba. Také o této kapele se myslím není potøeba pøíliš rozepisovat. Trojèlenka v obsazení basa-bicí-basa, zpìv to táhne již pìknì dlouho. Za sebou má nejedno evropské turné, její melodicko sekané core experimenty ohodnotila pøed lety také porota respektovaného pražského festivalu Alternativa.

Song Tvý tìlo koleje pøi tom pochází ještì z dob pøedchozího pùsobištì èlenù kapely, Hodouškovy viny. Deverovka hrající ve složení zpívající basák Tomske, bicmen Milhaus a basák Bedriè, song znovu oprášila a nahrála a pro mne osobnì jsou tady i mírnými vítìzi pomyslného pøátelského se(u)tkání obou zpøíznìných kapel.
Deverovka tady sice nijak zvláš? nevyboèuje ze své linie, což ale na druhé stranì znamená sto pro jistotu, že skladba jako tradiènì šlape, má to švih i melodii, vše doprovázeno typickým polo zpívaným vokálem. V závìru se pak song ještì více rozjede do náøezu.

Co øíci závìrem? Možná, nebojte se singlù pøátelé :-). A když už se chváli zvuk, tak se sluší dodat, že obì nahrávky poøídil v Táboøe Patrik Kuèera ze spøíznìné kapely C a mix a master provedl v Praze Ondøej Ježek ze skamáradìné kapely OTK.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd