webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(01 | 05 | 2005 - 11:25 - reactions: 0) Jirzophone
Children Of Fall - „Bonjour Tristesse“
(Day After)

Dlouhé èekání na další album od tìchto sympa?ákù se zdálo být nekoneèné, ale naštìstí to všechno dobøe dopadlo. Kapela jenž by bez váhání mohla dìlat testovaèe dodávek, protože asi s tìží najdeš vìtší smolaøe, kterým se nìkolikrát pøi tour rozsypou dodávky a jako tøešnièka jedna i celá vyhoøí. Èas tomu chtìl, že v kapele byli nahrazeny posty druhé kytary a bicích a tak z èistì Švédské bandy se rázem stala neèistì Švédsko-Dánska sebranka.
Z alba Bonjour Tristesse na nás vypadnou kytarové vyhrávky, které nezapøou své autory, sekané pasáže støídané proplétajícími se motivy, které se zvrtnou do pasáží neopínající sílu meluzíny. Zpìvák to do nás solí z plna hrdla s takovou razancí, že se nedá než jeho intensivní podaní nominovat mezi ty – nej øvouny. U bicích s novou obsluhou odpadly sypaèkový pasáže, ale zapomeò na pøípadný pocit nudy, který je nahrazen intensitou a propracovaností . Dnešní podoba COF je explosivnìjší, atmosfériètìjší - pasáže jsou støídány výbuchy pekelnì horké lávy, která tì chtì nechtì nenechá vychladnou tøeba už díky mistrnì psanými texty, které pøes emoce do „toho“ pìknì politicky vrtají. Máš prostì smùlu, protože toto album Bonjour Tristesse je pro mnì aspoò v tomto okamžiku vrcholem tohoto roku. Chceš vìdìt èemu se øíká køiš?álový zvuk? Tohle album v hodnì sympatickém provedení zaboleno v papírovém boxu s k prasknutí napìchovaném enormnì velkém bookletu ti snad napoví. A jedna podstatnì dùležitá zpráva, kapela tady prosviští na živo ještì nìkolikrát, tak zkus tøeba neprošvihnout hned první zastávku, která bude 15. èervna v brnìnském Yachtu. Ti kdo byli smeteni v Brnì pøed tøemi lety moc dobøe vìdí, že zapomenout se nevyplácí.

Children Of Fall
Day After
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd