webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 05 | 2005 - 09:58 - reactions: 0) richard
Guapo – Black Oni
(Ipecac, 2005)

Londýnská trojèlenná instrumentální partièka Guapo patøí již leta k nejzajímavìjším a rovnìž i nejrespektovanìjším jménùm, které zplodila soudobá jazzovì i alternativnì orientovaná experimentální scéna. Dùkazem budiž tøeba i to, že pro jejich nejnovìjší letošní dlouhohrající poèin, nazvaný Black Oni, jim domácí prostøedí nabídnul milovník všeho hudebnì ulítlého a zajímavého, Mick Patton z labelu Ipecac.

Pøi poslouchání desky Black Oni jsem si nejèastìji pøipadal jako pøi cestování kosmickou lodí, která vás naprosto vtáhne do svého hudebního prostoru, povozí po planetách s tak lahodnými názvy jako experimentální jazz music, zlehka si to prosviští tøeba i kolem planetek ambient, noisík a filmová hudba, no a pak vás zase lehce zmateného vyplivne zpìt do reálu. Pokud se ale bavíme o raketì, rozhodnì tím nemyslím nejnovìjší NASA poèiny a když zmíníme filmovou hudbu, jde spíše o podklad k temnému sci-fi nìkde ze 70. let, nebo úletùm typu Kapitán Nemo (díky za nápovìdu, Ví?o :-).

Guapo totiž své hledaèství nestaví na používání nejnovìjších technologií a trendù. Oni sami mezi své hudební uèitele považují tøeba i kapely z letitého a nesmírnì dùležitého (pøedevším právì pro svou chu? hledat a experimentovat) hnutí Rock In Oposition. Své kompozice tak tihle Londýòané staví víceménì na klasických hudebních nástrojích, kde nejèastìji hrají prim zvuky syntezátorù a kláves, které tak jako pavuèina obepínají klasické nástroje, baskytaru, kytary a bicí.

Samotná deska Black Oni je rozdìlena do pìti stejnì pojmenovaných kompozic, kdy první, zároveò i nejkratší, svou zvukovou (hlukovou) strukturou skuteènì lehce evokuje startující kosmické tìleso, které ovšem místo jisker v závìru rozsálá své okolí jazzovým gejzírem.

Další kompozice pak nejde pod deset minut a ukazuje se v ní síla Guapo hrát ještì i v dnešní dobì takto dlouhou skladbu a pøi tom nenudit. Støídají se v ní jazzovì výbušné pasáže, až pochodovì znìjící místa a vzápìtí zase tøeba táhlý pomalý prostor, který by mohl být (promiòte, zase se opakuji) podkladem pro sci-fi scénu typu, kdy starodávní potápìèi otevírají na dnì oceánu otvor dosud neprobádané havarované ponorky a divák i oni si musejí napjatì ještì chvíli poèkat, co je v té temnotì uvnitø èeká. Mou osobní favoritkou je Black Oni III, už jen pro to, jak tento postupnì se rozvíjející jazzový kraválek zaène nádhernou klavírovì gradující pasáží. Ètvrtá kompozice je zase o nìco kratší, trvá totiž „jen“ kolem pìti minut. A pøináší i jakési ambientní zklidnìní a rochnìní se ve zvouècích, pøed závìreènou, bez sekundy tøináctiminutovou, free jazz psycho erupcí, ve které ovšem dostává opìt dostateèný prostor i potøebná dávka klidnìjších psycho pasáží.

Závìrem snad již jen výborná zpráva pro všechny, kdo by se s Guapo chtìli poznat blíže, a to doslova osobnì. Díky agilní sympatické partièce A. M. 180 se na setkání s Guapem mùžou všichni tìšit na úterý 24. kvìtna v prostorách pražského klubu 007. Spoleèníky na line upu jim ten den budou dìlat velcí a vysocí pražští noisaøi Gnu.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd