webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 06 | 2005 - 07:36 - reactions: 0) samuel
Cyness „Loony Planet/Industreality“
(Sound Pollution)

Od prvních tónù je jasné, že pokud si hudbu Cyness pøipustíte pod kùži, tak nebudete mít mnoho možností na výbìr, kterým smìrem se na své cestì dále vydat. Tento rozjetý nìmecký buldozer se žene kupøedu nemilosrdnou rychlostí a svou brutalitou pøed sebou valí všechny neøesti toho svìta. Neuhne ani o milimetr! Pokud jednou naskoèíte, budete mít jen velice málo pøíležitostí seskoèit a vydat se svou cestou. Jisti se mùžete být i tím, že na pocit kdy jste se nechali „vézt“, jen tak nezapomenete. Cyness se dali dohromady v roce 2000 a v sestavì najdete jména známých nìmeckých kapel jako Y, Crude B.E. a Entrails Massacre. Bìhem necelých 23 minut se mùžete ponoøit do nejhlubších vod grindcore, valících se bez nejmenšího náznaku strachu kupøedu a po sobì zanechává ležet vše, co se mu postaví do cesty. Zbaveno témìø jakýchkoliv „kudrdlinek“ a s lehkostí postupujeme k cíly. Nelze jim upøít, že o co víc znìjí grindovì o to víc punk jsou! Bìhem 22 skladeb máme jen opravdu pár pøíležitostí nadechnout se èerstvého vzduchu, což je nutné jen pro to, aby nám to zachránilo holý život. „Loony Planet“ je tøináct nových skladeb z roku 2003, Industreality“ je demo z roku 2001. Po poslední skladbì Váš prst opìt stlaèí tlaèítko PLAY a je pøedem jasné, že nebudete mít na výbìr! Texty v rodné nìmèinì s krátkým psaním o èem skladby jsou … naše „šedé“ životy, kdy trávíme vìtšinu èasu v práci, „worldsquatters and lawfuckers“ o bytové problematice, o církvi, nenaplnìných snech a promarnìných životì, snech bez naplnìní, uniformách, o „punks“ pro které znamená slovo „punk“ jen èást jejich pubertálního života a revoltu spojenou pouze s výstøedním vzhledem, píseò pro všechny co se staví proti fašismu … prostì témata se kterými se setkáváme kolem nás, jen je nìkdy nevidíme. Pøi živém vystoupení z nich dýchneme 100 procentní nasazení a to na Vás mùžeme pocítit i z nahrávky. Jsem š?astný, že CD mám a od toho osudného prvního dne, kdy jsem ho pustil se pro mne stává nezbytností. Hledáš drogu? Hledáš motor, co Tì požene životem? Zkus Cyness, jen pozor na to, že tenhle vlak nikde nestaví a uøídit ho, mùže být nelehký úkol! (S)

Cyness
Sound Pollution
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd