webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(15 | 06 | 2005 - 11:36 - reactions: 0) ivan
HAYMAKER - ´LOST TRIBE´
(Deranged Records)

Má cenu pøedstavovat Haymaker? Kapelu, která za dobu svojí existence neodehrála víc jak 20 koncertù? Nebylo to zapøíèinìno leností ani nedostatkem nabídek. Koncerty Haymaker byly vždy jedna velká destruktivní party, kdy docházelo ke znièení klubu, hromadným pøevozùm úèastníkù koncertù do nemocnice, díky bitkám, které provázely jeden každý koncert. Policie asistovala na vìtšinì z nich.
Jak dosvìdèil kytarista Christian (mimo jiné kytara v Cursed): „Poslední koncert Haymaker trval 25 vteøin, poté zaèaly vzduchem lítat barový židle a klub shoøel. Od tý doby jsme se rozhodli nehrát živý koncerty… jenom nahrávat desky“. Na otázku, proè se neobjeví v Evropì, kde by to snad nebylo tak horký odpovìdìl: „Tøi èlenové Haymaker mìli potíže se zákonem. Nemùžou vycestovat z Kanady“.
Miluju kanadský hard core kapely. Vždycky mì fascinovala energie, která natrhávala mùj kadibox i pøes to, že Chokehold, Acrid, Left For Dead, Ruination pravidelnì disponovali kanálním zvukem.
Ne jinak je tomu i u novýho, pardon posledního, singlu Haymaker, kterej byl nahranej ve sklepì. Oproti LP, který má hodnì hutnej zvuk, je tenhle 7“ hodnì syrovej, nabroušenej a ne nepodobnej právì Left For Dead. Proè taky ne? Všichni èlenové Haymaker se konec koncù v týhle kapele vystøídali.
Lyrika se dìlí na dvì èásti. Ta seriózní, která zpracovává zabìhnutý témata jako je válka o ropu a osobní, která se týká kapely nebo dìní okolo a nejste si tak jistý, jestli jde o žert èi nikoliv. Haymaker nechodí pro slova moc daleko a tak, jestli èekáte slovní zásobu, kterou disponují tøeba Propagandhi, tak to radši vzdejte.
KOTEL: V kotli probíhá bitka, ale nás to nezajímá, protože nehodláme ani pøestat ani odejít. Naším posláním je sebeznièení, takže je nám jedno, kdo to odnese. Bijte jeden druhýho øetìzama a pálkama a my budeme váš soundtrack. V kotli probíhá bitka, ale nás to nezajímá!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd