webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(21 | 06 | 2005 - 15:39 - reactions: 0) DIY
HERODISHONEST / MUKEKA DI RATO
(625thrash/If Society)

Mukeka Di Rato – brutální fast-core/black metal nástup s neèekaným pøechodem do typickýho reggae soundu a zase fast-core srmš?. Naprosto znièující nástup v podobì tohoto skvìlýho intra. Pøesnì tak, jak je to nakreslený v komixu v úvodu MDR bookletu. Typickej „hell fast-core“ fanda jde z obchodu s deskama a srazí se s typickým „rastafou“ jak s uèebnice (dready a Jamajská èapka) a omylem si vymìní pár desek. No a tohle je podle mì hlavním motivem celé Mukeka strany. Osvìdèený latinsko americký fast sound tìchto šílencù nechává jen málo lidí klidnými. Kombinací s houpavými rytmy Jamajských hulièù marihuana si jen rozšiøují obzor v rùznorodosti jednotlivých smìrù. Myslím, že se tímhle už kluci celkem slušnì baví, což dodává k celkové pohodové atmosféøe desky. Ne nadarmo má jejich strany desky podtitul „Burzun Marley“. Jinak tyhle týpky mùžeš znám z jejich pøedešlých desek na Sound Pollution (jo, to jsou ty desky s cartoon obalema) nebo z rozhovoru ve skvìlým IMPREGNATE zinu èíslo 12. Jeden ze èlenù kapely Mozine je vlastníkem dnes už hodnì známýho brazilskýho labelu LÄJÄ records. Podílel se na vydání nìkolika LP´s s Maxem Wardem a jeho 625thrash. Tuším, že to bylo snad I SHOT CYRUS LP, DISCARGA 10“ a v neposlední øadì u nìj vyšlo brazilské CD HERODISHONEST „Juggernaut“ + bonusy asi 37 songù (máme ho v distru). Mukeka Di Rato se opìt interpretují totálnì nihilistickými songy s celkem hustýma textama. Vìtšina kapel z Latinské Ameriky má pro mì takový zvláštní kouzlo, ale neplatí to samozøejmì u všech. Mukeka rozhodnì patøí k tìm povedenìjším spolkùm.
Herodishonest – 26.5.2005 / PRAHA klub 007, stojím spolu se Špièkou a krabicema s deskama v klubu, kde nás zdraví jen barman. Ne, že by jsme ostatním nìjak nevonìli, ale je tu prostì a jednoduše prázdno ??? No nic dáváme škopek a èekáme co se bude dít. Bìhem pár desítek minut se trousí lidi. „Co je kurwa, kde jsou ty lidi“, øíkáme si ?? Pøesnì na èas všechno pøipraveno, ale jen ty lidi nikde ?? Asi ještì hodinku v klidu kecáme s Super Sonic-em (zpìvák Heros), mimo jiné o koncertech na Moravì a v Èechách. Po zjištìní, že asi už víc lidí nepøijde jsou Heros na vìc. Koncert Finù je pro mì osobnì celkem zklamáním, novej basák (jinak supr týpec, s asi tak 100krát lepší angliètinou než mám já, hihihi !!), novej bubeník a k tomu ještì jen jeden vokál, kterej po koncertì totálnì odchází, nechápu jak mùže odzpívat celý turné ?? Chtìl bych vidìt Heros v nejlepší sestavì v brnìnským Yachtu, to by bylo nìco. Ale stejnì, hlubokej respekt Pavlovi a ostatním lidem, co pomohli koncert udìlat !! Moje zklamání z gigu naprosto obrací jejich materiál na téhle desce. V plné sestavì dvou zpìvákù, kytary, bicích a dvou baskytar (pouze v „Warsaw“ pøevzatina od Joye Divisiona) naprosto drtí moje ušní bubínky jejich typickým (to na téhle kapele asi nejvíc zbožòuju) nakøáplým severským soudem, tìžce politickými a kousavými texty. No prostì pøesnì to, co sem èekal na koncertì. Motem téhle desky je citát od Martina Luthera Kinga jr. „Historie zaznamenala, že nejvìtší tragédie sociálního rozvoje tohoto období nebyl ostrý køik špatných lidí, ale dìsivé ticho dobrých lidí..“ Nezbývá než øíci, že deska se klukùm opìt povedla. Navrch s geniálním obalem od zpìváka z Heros. Jinak jsem taky zaslechl, že by se mìli kluci nìkdy na podzim 2005 opìt pøehnat pøes Evropu, ale tentokrát s mnohem zajímavìjším doprovodem než minule. Mìli by dìlat prùvodce brazilcùm MERDA, kde hrajou dva èlenové Mukeka. Pokud tuhle bandu neznáš doporuèuju sehnat si jejich set u Beer is not drink records. Deska je k mání za 90kè pøes DKYM label. (Mr.Slap it Down)

www.mukekadirato.com.br
www.ifsociety.com/herodishonest
www.625thrash.com
www.ifsociety.com

(seženeš u DRUGS KILL YOUR MIND, pošli si 12kè známku pro novej „total awesome DIY mayhem´05“ katalog s náhledama novejch motivù DIY trièek a mikin za supr ceny (trika 170kè / mikina 370,-) , http://www.chewing-gum.cz/dkym/ , doomsday@centrum.cz
c/o Pepa Pøikryl, Masarykovo nám.17, Boskovice 680 01, czech
 
[70kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd