webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(08 | 07 | 2005 - 09:47 - reactions: 0) richard
Les Georges Leningrad – Sur Les Traces De Black Eskimo
(Tomlab 2005)

Absolutní kravina, psycho, úchylný výboj party pošahaných excentrických intelektuálù, kteøí se zavøeli s nìkolika elektronickými nástroji a rùznì sjetí blbli až nahráli desku, nebo jen další z vlny totálnì ulítlých synthi disco punkových kapel, nad kterými není tøeba moc pøemýšlet a nechat se jen a pouze bavit.

Takový výèet rùzných výše zmínìných názorù, myslím, mùže u rùzných lidí vyvolat poslech letošní novinky kanadských pošukù a reprezentantù tamní nezávislé scény, kapely Les Georges Leningrad, nazvané Sur Les Traces De Black Eskimo. A troufám si øíci, že ve všech tìch názorech bude kus pravdy.

Ne, muzika tria, které si již vydobylo zájem fanouškù nezávislé scény, když jezdilo turné se spolky jako Sonic Youth, èi Locust, asi opravdu není na nìjaké sáhodlouhé a hluboké rozbory. Mám pocit, že se tihle dva muži a jedna žena pøi natáèení prostì jen bavili zpùsobem, který nejlíp chápou oni sami a výsledek pak, šklebíc se, prskli na desku s postojem vùèi posluchaèi „pøeber si to jak chceš“. Je to tak dobøe?

A co tedy vlastnì na Sur Les Traces De Black Eskimo mùžete èekat? Elektroniku. Vìtšinou taneèní na jednoduchém rytmickém spodku. Nìkdy údernìjší jako v pøípadì Sponsorships. Jindy zase postavenou na až úchylnì jednoduchém, za to však hoodnì chytavém, neustále se opakujícím syntezátorovém momentu, jako v pøípadì hned následující Black Eskimo. Místy jde zase spíše o jakési koláže. Zpìv pak vìtšinou obstarává ženská tøetina kapely øíkající si Poney P., kterou sem tam doprovodí nìkterý z mužských kolegù.

Kapela Les Georges Leningrad nepùsobí úchylnì jen na desce. Jejich koncerty prý bývají hodnì divoké performace doprovázené užitím rùzných psycho kostýmù, které si èlenové kapely sami navrhují a vyrábìjí. Krom zpìvaèky a performerky Poney P. tvoøí Les Georges Leningrad elektronik a kytarista Mingo L´ Indien spolu s taneèníkem a bubeníkem Bobo Boutinem.

Pro fans všeho ulítlého a crazy závìrem dobrá zpráva. Les Georges Leningrad dorazí také k nám, konkrétnì 12. èervence, aby místní úchyly rozparádili na pražské 007. Budete chybìt?
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd