webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(11 | 07 | 2005 - 08:56 - reactions: 0) DIY
GUIDED CRADLE - s/t LP (by Mr. Banana)
(Damage Done Records)

Opravdu bych lhal, kdybych øekl, že jsem na tuhle desku nebyl zvìdav. Není tomu ani rok co Guided Cradle odehráli svùj první koncert a najednou držím v ruce jejich první poèin a hned na LP formátu. Takový pomìr, co se týèe doby fungování a produktivity, není pravda v naších konèinách vùbec obvyklý jev, ale jestliže má kapela co nabídnout hned od zaèátku, skuteènì nevidím dùvod proè otálet. No a v tomto pøípadì dávaly jejich poslední koncerty jasnì tušit, že žádná polovièatá rychlokvaška opravdu nehrozí. Byl to prostì masakr od zaèátku do konce! A asi i tohle byl dùvod, proè jsem pøi prvním poslechu, tehdy ještì pracovní a nesmíchané nahrávky mìl pocit jistého zklamání, protože se mi zdálo, že oproti živému vystoupení tomu chybí právì ta nekompromisní buldozernost a drive.
No nicménì, tohle vše mùže být zapomenuto hned poté, co jehla dosedla do drážek a zaznìly první tóny, jsem vìdìl, že všechno je jak má být a tahle deska bude prostì makat a nepustí vás dokud neskonèí. Je to prostì CRUST! Naprosto zøejmá inspirace ve švédském hrubém pojetí! Guided Cradle jdou zcela nekompromisnì k podstatì vìci a neztrácí èas nìjakými pokusy o experimenty, které v naprosté vìtšinì pøípadù znamenají ztrátu té brutální, kontinuální energie, která je v tomto stylu naprosto klíèová a definuje dobrou a špatnou crustovou kapelu. Je prostì slyšet, že tahle kapela není nìjaký pokus o "zkusíme to hrát takhle a pøidat k tomu tohle a možná to bude znít tvrdì a když ne, tak to zkusíme jinak". Guided Cradle ví naprosto pøesnì èeho a jak chtìjí docílit a navíc za tím jdou svoji vlastní cestou a tím se dostáváme k druhému klíèovému bodu téhle desky - prostì si je nespletete a jen velmi tìžko se vám stane, že by vám splynuli v jedno s plagiáty a nepovedenými pokusy o "švédský crust". Dokázali do své, ve své podstatì naprosto neoriginální hudby, dostat nìco, co je definuje, by? to mùže být záležitost pouze nìkolika náznakù nebo detailù ve formì osobitých kytarových melodií nebo pøechodù z jedné pasáže do druhé. Tomu všemu ovšem nahrává také fakt, že samotná stavba skladeb je postavená na tolik silném základu, že jim prostì nedovoluje se nìkde rozsypávat nebo nedržet pohromadì v tìch klíèových pøechodových místech.
Jestli milujete metal a punk, pak musíte milovat i crust a tuhle desku. Jestli èekáte více detailní rozbor, tak ten nepøijde. Kupte si to, udìlejte si ho vy sami. Mùj pohled je jasný a shrnutí také. Všechno maká dohromady, vše se doplòuje a tak to prostì jede kupøedu a bere s sebou vše co stojí v cestì, pøesnì jako ta horda skøetù na obalu masakrující policejní auto i s posádkou a dozajista vyøvávající slova o nenávisti, vzteku, zklamání a frustraci z téhle zkurvené spoleènosti. Tedy pøesnì ta slova, které si mùžete pøeèíst v bookletu, ohranièené nábojovým pásem z kulometu a poslechnout z desky, která znamená, bez nadsázky, milník v èeském crust, potažmo hardcore punku a váží 180 gramù. Jo a hraje tam nìkdo z Dreed 101, K 20 Prospect a V.O.R. myslím, ale vìøte mi, že to je rozhodnì ta nejménì podstatná informace...

Objednávat mùžeš u Damage Done Records za 230,- (+ poštovný) nebo koupit na Fluff Festu, hned vedle distra Day After.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd