webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(29 | 07 | 2005 - 17:27 - reactions: 0) richard
Smog – A River Ain ´t Too Much To Love
(Domino Rec., distro u nás: Day After)

Aèkoli je možná ještì brzy, troufám si øíct, že letošní novinka seskupení Smog kolem charismatického písnièkáøe, náladotepce a hudebními prostøedky skorem minimalisty Billa Callahana, je jednou z nejlepších desek, jakých nám letošní rok nadìlil. Ta hudba je až neuvìøitelnou kombinací køehkostí a poutavé vnitøní síly zároveò.
Album pro ty, komu se souèasný Nick Cave zdá být pøíliš kašírovaný a pitomý, souèasný Leopard Cohen až moc sterilní, William Elliot Whitmore moc syrový, Lou Reed nudný. Ano, Bill Callahan a jeho Smog parta jsou další z øady náladotvùrcù. Navíc naštìstí tìch, kteøí to své hrají po svém, s grácií a pøi tom bez zbyteèného tlaèení na pilu. Ano, už jsem to v reckách použil nejdenou. V jednoduchosti je síla! A málem bych zapomnìl! Bill Callahan k tomu všemu vlastní jeden z nejpoutavìjších a nejvíce „sexy „ hlasù, co mezi zpìvoty znám!

Smog se na svých albech dokáže po
hybovat mezi lo-fi hráèstvím, independent music i písnièkáøstvím. Tady zvolil postupy nejbližší poslednì jmenovanému, což mu tøeba vysloužilo i oznaèení jako alternativní country a podobnì. Ano, klasická akustická kytara je tady skuteènì Smogovou nejèastìjší spolupracovnicí. A èlovìka poslouchající tuto desku už uchvátí jen to, jak jednoduše a pøi tom úèelnì umí BC tenhle nástroj používat. Pøi jeho kytarové høe nevyènívá ani jeden tón, úder do strun, nebo akord navíc. A pøi tom nejde o nìjakou strojovou úèelnost, ba naopak!

Takhle se hraje tøeba hned v úvodní køehce-silné (promiòte, zase se opakuji) Palimpsest, kde kytaru a hlas doprovází tklivé tóny kytary elektrické. Jenže Smog, sebe i nás, dokáže bavit tøeba i tím, jak si s drzostí až sobì vlastní dokáže pohrávat s dokola se opakujícími motivy na ploše sedmi minut a pøi tom poøád bavit a gradovat. Tohle ukazuje tøeba v The Well, aby následnì zvážnìl v nádherné Rock Bottom Riser , kde zpívá mimo jiné o lásce ke své rodinì. „I´m rock,“ vypráví tam mimo jiné a tenhle slogan s Callahanovou dikcí se mi již nìkolik týdnù, co album vlastním, nedaøí vykouøit s hlavy. A je to dobøe. :-).

I Feel Like Mother… je zase z rodu tìch, které by moc slušely v repertoáru jmenovaného Lou Reeda, kterému se tady BC hlasovì hodnì podobá. A klidnì si dokážu pøedstavit, jak ji mastí i s celými Velvet Underground. Tenhle kousek je také jedním z tìch, kde Smog nejvíce využili doprovodné nástroje, o jejichž hráèích bude ještì øeè.

Další dùkaz Smog pøíjemné drzosti? „On si tam píská, jako nìkde u táborovejch ohòù a mne to nevadí!“ napadlo mne pøi asi nejvíce country kousku alba In The Pines, kde zmínìné pískání vùbec nepùsobí vlezle a vtíravì. A pak pøichází jedna z mých dalších nejoblíbenìjších o tom, jak se pije na zajímavých místech, tentokrát Drinking At The Dam, kde se zase moc povedl i vokální doprovod. Jo!

Pøestanu nudit popisem songù, protože hudbu je lépe slyšet a pùjdeme se podívat na zákulisí alba. Spolu s Billem Callahanem desku nahrával tøeba bubeník Jim White, chlápek otøískaný hraním v kapelách jako Dirty Three, èi Cat Power a doprovázel také Ninu Nastasii, nebo rovnìž zmínìného Cavea. A taky si zapište jméno Joanna Newsom. Tahle dáma ovládá piano, harfu, pokud se nemýlím, je i majitelkou pøíjemného obèas doprovázejícího dívèího hlasu a její dùležitost ve studiu pøi nahrávání byla asi i dána tím, že je Billovou dívkou.

Tímhle bulvárkem taky ukonèím celou recku o A River Ain´t Too Much To Love, desce, která se mi poslední dobou objevuje asi nejèastìji v pøehrávaèi, aèkoli já døíve vše co jen trochu zavánìlo country vlastnì ani nemìl moc rád. Stárnu a nostalgiètím? Možná. Pokud je ale toho dùkazem tøeba až zamilovanost do týhle desky, nostalgiètím rád.

PS. Smog byl také jeden z letošních koncertních majstrštikù, které do Prahy pøivezli agilní A. M. 180. Byly jste tam? Já žel ne, ach jo….
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd