webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(02 | 08 | 2005 - 14:49 - reactions: 0) Bena
ORIGIN – 'Echoes of decimation'
(Relapse records)

Název nové desky kapely dává jasné varování pøed tím s jakou si pùjdete veèer lehnout po jejím poslechu. To co se odehrává na ploše necelé pùlhodinky jistì nezaskoèí pravovìrce, jehož ikona vládne hluboko pod zemí, ale jelikož tìch vás tu zas tolik není, tak bacha!
Kdo chce dneska na americké deathové scénì nìèím pøekvapit, nebo spíš alespoò zaujmout, musí podat sakra kvalitní výkon. Origin vládnou rychlosti. Už jen pokud vezmete v potaz samotný fakt s jakou rychlostí tu máme co do èinìní, je tøeba smeknout. A mùžeme-li zároveò hovoøit o výsledném efektu souznìní všech nástrojù jako velice zdaøilém, kdy nevzniká jen plánovitý chaos i pøi tolika zmìnách tempa, kdy co chvíli nìkterý z nástrojù vyboèí, aby pøihodil ještì nìco navíc a kdy se i z hrdla zpìváka dokáže vydrat škála patøiènì v duchu stylu artikulovaných zvukù, musíme uznat, že v tomto ohledu Origin jednoznaènì pronikli na èelo extrémního metalu.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd