webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(29 | 08 | 2005 - 14:27 - reactions: 0) Jirzophone
Rozhovor s BORN/DEAD
BORN/DEAD = rozjetá punková mašina z kalifornského Oaklandu, jejíž produkce nemùže zklamat žádného pøíznivce kapel jako AUS ROTTEN, (starších) DEFIANCE nebo FINAL CONFLICT. Zaèátkem záøí podruhé na koncertech u nás v Praze (8.9.), v Brnì v ( 9.9. klub Yacht + FESTA DESPERATO, MASS GENOCIDE PROCESS a FLAME STILL BURNS), v Hradci Králové – detaily najdeš v koncertech... BORN/DEAD mají pár desek vydaných na Prank Records a kazetu u Insane Society, MP trojku si mùžete poslechnout na www.insanesociety.net, stránky kapely najdeš na adrese www.punkstuff.com/borndead. Tenhle rozhovor je pøeložený z nìmeckého fanzinu Dogprints a je pár mìsícù starý (nebo nový?). Ptal se Sven/Yellow Dog Records a odpovídal kytarista/zpìvák Willy. Pøíjemnou èetbu! (intro + pøeklad by Phil Hell)

Zdarec, jak to jde? Co je u BORN/DEAD nového?
Jsme teï hroznì zaneprázdnìní, ale vše je v pohodì, hahaha. Právì jsme zpìt z amerického a kanadského turné, které bylo skvìlé a máme venku pár nových desek na Prank. Se svou druhou kapelou DESOLATION se chystám bìhem pár týdnù taky na turné a na novou desku.

Jste spokojení s novou deskou?
Máme venku limitované 12“ LP speciálnì na americké a evropské turné, je na nìm pár skladeb, se kterýma jsem doopravdy spokojený a pár dalších, které pocházely víceménì z demo nahrávek. Ale obecnì se dá øíct, že tohle „tour“ 12“ mám opravdu rád, teda kromì toho, že se moc nepovedl mastering (pùvodní zdrojové CD znìlo mnohem líp). Právì teï nám vychází ještì EP a tam se mastering skuteènì povedl, takže myslím, že tahle deska bude ještì lepší.

Hoï sem nìjáké základní informace o BORN/DEAD – co chcet øíct názvem kapely, texty a grafikou?
Jen to, že život na tomhle svìtì skuteènì nestojí za nic. Chceme, aby se lidi podívali kolem sebe a zamysleli se nad tím, jakým zpùsobem zmìny vìci kolem sebe, ale i sebe. Podívat se na lidskou mizérii kolem a vyvolat zmìnu našich vlastních životù. Samozøejmì, že nejsme perfektní, ale chceme usilovat o zmìnu. Válka, chudoba a zoufalství jsou hlavními tématy v grafice na našich deskách, protože chceme, aby lidi byli z tìchto vìcí znechucení, protože tyhle vìci by mìli být vidìt. Média v naší zemi to neukazují. Název kapely má víceménì co do èinìní s tím, že spousta lidí prožívá své životy jako by už byli mrtví – se svými „od devíti do pìti“ zamìstnáními, domy na pøedmìstí a nadrogovanými existencemi. Nemají pro co by žili. Zvolili jsme si tohle jméno z více dùvodù. Myslím, že nám plnì vyhovuje.

Kdo teï vlastnì tvoøí BORN/DEAD?
BORN/DEAD jsou: Will Kinser – kytara a zpìv, Wyatt Culbertson – basa a zpìv a Josh Carman – bicí.


Myslím, že kdybych mìl popsat hudbu BORN/DEAD, asi bych ji pøirovnal k anarcho-punku v duchu AUS ROTTEN. Které kapely vás ve vaší hudbì ovlivnily?
Máme spoustu vlivù, americký/mezinárodní hardcore, anarcho-punk, staré UK kapely, D-beat, crust. Kdybych mìl vyjmenovat konkrétní kapely, pak by seznam zaèínal s DISCHARGE, REAGAN YOUTH, SUBHUMANS, CHRIST ON PARADE, CRUCIFIX, N.O.T.A., UPRIGHT CITIZENS, EXIT-STANCE, NECROS, BATTALION OF SAINTS, BLACK FLAG, AMEBIX, CRESS a AUS ROTTEN a pokraèoval by dál smìrem k obskurnìjším jménùm jako APPENDIX, THE AUTHORITIES, THE INSTIGATORS, A-HEADS a mnoho dalším. Taky máme rádi souèasné kapely. Seznam by mohl pokraèovat dál a dál, ale snažíme se o svùj styl, a? využíváme jakékoliv vlivy.

Dají se vùbec do téhle hudby psát srandovní texty? Nemyslíš si, že nìkdy jsou texty v tomto stylu trochu klišovité? Dá se to nìjak zmìnit?
Myslím, že nejde psát legraèní texty a zároveò je naplno øvát do téhle hudby, já se na to necítím a volím jiný druh textù. Možná, že jiní jsou schopní psát rùzné sarkastické ztøeštìné texty a nìco jimi øíct. Musíš mít ale skuteènì pravý smysl pro humor, abys to dokázal. Samozøejmì, že v textech se dá najít spousta klišé, ale pokud vìøíš v to, co øíkáš, pak je to v pohodì. Když píšu texty, tak se snažím vyjádøit to, co cítím. Nesnažím se hrát si na básníka nebo používat co nejširší slovní zásobu (hahaha), jen øíkám co si myslím v jednoduché angliètinì. Myslím, že spousta kapel se snaží být pøíliš abstraktní v textech a vyznívá to pøíliš rádobyvzdìlanì anebo to vùbec nedává smysl. Na tohle seru. Punk je pro dìcka, ne pro emo/pseudo-intelektuální blbce.

Je punk jenom pro „dìcka“? Nepatøím do nìj, když jsem o dost starší? Jak staøí jsou lidi v punkové scénì v Kalifornii?
Já slovem „dìcka“ oznaèuju všechny punx, protože všichni, kteøí tomu doopravdy vìøí, jsou v podstatì stále „dìcka“. Já nechci „dospìt“, jak už to napsali 7 SECONDS „I want to stay young until I die!“...hahaha. Nevím pøesnì kolik je tady v Kalifornii komu let, ale vìtšina mých kámošù má mezi 18ti a 35ti. Øekl bych, že poslední dobou je v USA celkem dost lidí, co v tom jedou hodnì dlouho.

Vaše nové desky mají excelentní grafiku. Kdo vám jí dìlá? Jak moc je pro vás dùležitá? Jak je podle tebe dùležitá grafika ve srovnání s hudbou?
Dík za kompiment. Vìtšinu grafiky dìlám já a mí kámoši Mark Reategui (DEADFALL) a Mike Thorn. Vìtšinou nìco vymyslím, nastøíhám a nalepím a pak to dám jim a spoleènì to dokonèíme. Myslím, že grafika je velice dùležitá, je to ta prvná vìc, kterou nìkdo, kdo tì ještì neslyšel, uvidí a posluchaè tak mùže z toho vyèíst, jaké sdìlení se snažíš pøedat. Pro mì je taky dùležité to, že našim deskám vìnuju 100% než abych jen narychlo nìco splácnul dohromady. Samozøejmì, že texty jsou taky velmi dùležité, protože punk je ze své podstaty politickým a pøesnì o tomhle chceme psát. Myslím, že punková scéna potøebuje texty o nìèem jinak ztrácí svou intenzitu a stává se jen další nudnou subkulturou.


Pocházíte z Oaklandu, jaká je tam scéna? Z toho, co jsem vidìl pøi svojí návštìvì, bych øekl, že je docela velká, ale je skuteènì opravdová? Myslíš si, že je pøístupná novým kapelám?
Scéna tady je skvìlá, spousta aktivních dìcek, koncertních míst, èasákù, kapel, akcí atd... to všechno dohromady pøispívá k tomu, že Oakland je skuteènì skvìlým místem pro rùzné pozitivní aktivity. Samozøejmì to neznamená, že tady nejsou žádná negativa. Pøi tak velkém poètu lidí vždycky najdeš nìjaké idioty. Myslím, že pro novou kapelu s vlastním stylem je tady vždycky dost možností. Kapely tady hrají nejrùznìjší hudbu, od avantgardy pøes crust a metal až po nevímco... a pokud v nich hrají punx, pak vždycky mají ohlas. Víc než kdy døív teï vìøm v to, že tady je spousta prostoru pro nové kapely a pro dìcka, co chtìjí nìco dìlat.

A jak to vypadá v Oaklandu obecnì? Co zloèinnost? Problémy s gangstery atd. – øíkal jsi mi pìknì ostré historky, když jsem byl u tebe, hahaha, úplnì mì to vystrašilo!
Nebudu lhát, zloèinnost je obrovským problémem pokud tady bydlíš. Pøed pár mìsíci mi vykradli dùm zrovna když jsme hráli koncert a nedávno na mé tøi kámoše kousek odsud najelo schválnì auto, které øídil nìjakej hajzl, co si myslel, že mu rozbili okno. Dovedeš pochopit, jak nìkdo málem zabije druhého kvùli nìèemu, co vùbec neudìlal a ani pro to nemáš žádný dùkaz? Naštìstí byli jen zranìní, ale teï splácejí obrovské peníze nemocnici. Týpek, co je srazil samozøejmì ujel, ale druhej den ho policie našla podle èísla auta. Taky byl pøímo pøed naším domem onehdy jeden èlovìk zastøelen. Dokonce jsem o životì v tomhle místì napsal skladbu, která brzy vyjde na desce, jmenuje se „Barricades“ a je o tom, jak tì všechno tohle násilí nutí k tomu, aby ses zamèel doma pøed svým okolím a o tom, jak tì to mentálnì nièí. Snažím se pøijít na to, jak se zapojit do nìjákých místních aktivit ve své ètvrti, protože to by snad mohlo pøinést nìco pozitivního, ale není to lehký.

Co je podle tebe pøíèinou téhle zloèinnosti? Proè je tak tenká hranice po jejímž pøekroèení chceš nìkoho zabít?
V Oaklandu to má víc pøíèin, od ekonomických záležitostí, které jsou naprosto evidentní (Oakland je velice chudé mìsto) až po drogy, novou agresivní mìstskou výstavbu a obecnì nízkou hodnotu lidského života v naší kultuøe. Je to více faktorù dohromady a každý z nich by si zasluhoval poøádné vysvìtlení. Hranice je pøíliš tenká proto, že lidé, co se uchylují k násilí si neváží vlastního života a nemají pro co žít.


Co si myslíš o znovuzvolení Bushe? Myslíš si, že bìžní Amerièené ho stále podporují? Co si myslíš, že nám v pøíštích letech jeho politika pøipraví?
Nacionalismus a strach jsou dva hlavní dùvody Bushova znovuzvolení. Lidé mají strach a z nìjakého dùvodu uvìøili tomu, že Bush s „terorem“ skuteènì zatoèí. V prùzkumech teï dostává pravidelnì 50% podporu, což znamená, že názory bìžných obèanù jsou rozdìleny pøesnì na polovinu. S jeho znovuzvolením toho mìla hodnì co do èinìní masmédia, neustále se promítaly zábìry sebevražedných atentátníkù a mluvilo se o dalším teroristickém útoku na území USA a o jaderných zbraních v cizích zemích, to všechno podporovalo strach ve spoleènosti. Vìøím, že Bush bude dìlat všechno co je v jeho silách, aby protlaèil politiku neokonzervativních pravicových fanatikù, kteøí tuhle zemi kontrolují. Ale nevìøte tomu, že ho v USA všichni podporují, spousta lidí je proti nìmu.

Pøi své návštìvì jsem potkal spoustu lidí, co vyjadøovali svou podporu vojákùm v Iráku, co øíkali, že jsou proti válce, ale že podporují „naše chlapce v Iráku“? Je to normální? Co si o tom myslí punx v USA?
No, urèitì je tady spousta lidí, kteøí nesouhlasí s válkou a pøejí si, aby se „naši chlapci“ vrátili zpátky. Nìkteøí z nich vìøí tomu, že armádní rekruti jsou jen nástrojem zneužitým vládou, aby sloužili jako ovce, co jdou na porážku a myslí si, že bychom je mìli podpoøit, protože nasazují svùj život. Dokážu tenhle zpùsob uvažování pochopit, protože když se podíváš na taktiku armády, pomocí které láká nové vojáky a na statistiky, popisující typického rekruta, pak uvidíš, že do armády vstupuje spousta chudých lidí, protože doufají, že je to zachrání pøed chudobou nebo jim to umožní vystudovat vysokou školu – a že se jim pøitom podaøí vyhnout se nìjak válce, což je osudový omyl. V armádì jsou jak pro-ameriètí fanatici, co vìøí ve válku a v armádu, tak i lidi, co tam vstoupili, aby si vydìlali peníze na studium nebo získali dovednosti pro nìjaké øemeslo, pøièemž normálnì by jim to jejich ekonomický status neumožnil. Nepodporuji žádnou válku ani vojáky (jedinì dezertéry a odpíraèe). Mùžu mluvit jen sám za sebe a já s válkou nesouhlasím. Myslím, že vìtšina punx v USA je proti válce a pokud nejsou, pak je nepovažuju za punx.

Co si myslíš, když vidíš punkovou kapelu na MTV? Je punk mrtvej nebo se už úplnì zaprodal? V Kalifornii jsem vidìl obrovské množství pankáèù, ale øekl bych, že spousta z nich byli jen trendoví pozéøi, co nemají ponìtí o tomhle hnutí – co ti o tom myslíš?
Myslím, že opravdová hardcore/punková kapela by nikdy nevystoupila na MTV nebo nepodepsala smlouvu s major labelem, protože to je pøesnì to, proti èemu punk je. Pokud se objeví taková kapela na MTV, tak pak si myslím, že jsou to pozéøi a nikdy skuteènì nemysleli vážnì to, o èem zpívali. Nemyslím si, že je nutnì zavrženíhodné, když se nìkdo rozhodne stát se rockovou hvìzdou, ale pak by si mìl taky pøiznat, že není nièím jiným než zaprodaným pozérem. Ano, všude v USA a v Evropì jsou lidi, co se rádi oblíkají jako punx, protože je to zrovna v módì a netuší nic o skuteèné scénì nebo o historii tohoto hnutí. Punk je uvnitø a ne venku. Pokud jsi zkurvený revoluèní vyvrhel spoleènosti, pak jseš punk.

Co dìláš kromì kapely, máš nìjaké další aktivity?
Snažím se dìlat i nìco dalšího, ale upøímnì, kapela mi zabírá vìtšinu volného èasu. Kromì povinností s kapelou taky vydávám desky na svém malém labelu No Options Records, dìlám rozhovory pro Maximum RocknRoll a pomáhám s organizováním koncertù. A nedávno jsem si po pìti letech zase zašel zaplavat do moøe. Døív jsem to dìlal hodnì èasto, jsou tady super vlny a je to skvìlá zábava. Myslím, že odteï si na to budu muset najít víc èasu, je to skvìlej zpùsobe odreagování, hahaha.


Pracuješ nìkde? Jste èasto na turné, jak to øešíš v práci? V USA máte podporu v nezamìstnanosti jenom 3 nebo 6 mìsícù, ne?
Pracuju pro jednoho kámoše, se kterým se znám už 12 let, dìlám v jeho tiskárnì. Je to v pohodì, mùžu u toho nahlas poslouchat hudbu a vìtšinou dìlám ve velice pøátelském prostøedí. Hahaha. Kdykoliv potøebuju jet na turné, tak mùžu. Nikdy jsem nepobíral podporu v nezamìstnanosti, tak nevím, jak dlouho ji mùžeš dostávat, ale myslím, že to závisí na odpracovaných letech. Což v mém pøípadì moc není, protože pracuju naèerno. Všichni èlenové kapely spoøí peníze, aby mohli jet na turné. Tady v oblasti Bay Area jsou životní náklady hodnì vysoké, takže nìkdy je to celkem tìžký.

Doteï jsem nikde nevidìl tak velké plýtvání energií jako v USA – vidíte te to taky tak nebo je to normální?
Vidím to všude kolem sebe, od dvojitého balení zboží v obchodì, plastové obaly na všechno, pøes auta s obrovskou spotøebou benzínu, ve kterých jezdí polovina americké populace až po plýtvání vodou a spoustou dalších zdrojù atd. Je mì z toho nanic! V naší kultuøe je zažité, že všechny tyhle vìci životnímu prostøedí nijak neškodí a že plýtvání je naprosto normální všude na svìtì. Prùmìrný Amerièan je velmi sobecký a obecnì vùbec neví nebo se ani nezajímá o jiné kultury. Samozøejmì, že nesouhlasíme s plýtváním. Rozèiluje mì, jak jsou lidi vztahovaèní, když je na to upozorníš. Brzy toho ale budou sami litovat – život na téhle planetì si nièí sami. Ha!

Poslední slova?
Uvidíme se brzy v Evropì, bude fajn zase potkat naše staré známé a poznat nové lidi, nemùžeme se doèkat. Díky za rozhovor, Svene.
 
[143kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd