webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(17 | 01 | 2006 - 10:02 - reactions: 0) jindra
Smuteèní cyklojízda
19. ledna 2006 - Smuteèní cyklojízda v rámci vzpomínkového veèera na Jana Bouchala

Ve ètvrtek 12.1. 2006 zemøel ve vìku tøiceti let pøedseda obèanského sdružení Oživení a koordinátor Auto*Matu Jan Bouchal. V pátek 6.1. veèer jej srazil a smrtelnì zranil automobil. Jan Bouchal koordinoval iniciativu Auto*Mat zamìøenou na redukci osobní automobilové dopravy a podporu cyklistické, pìší a hromadné dopravy v Praze. Jan Bouchal patøil mezi pravidelné úèastníky ètvrteèních cyklojízd - manifestací za práva a vìtší bezpeènost cyklistù. Podílel se též na vzniku projektu Bezpeèné cesty do školy a byl neformálním leaderem Aliance bez korupce, koalice obèanských sdružení za vìtší transparentnost státní správy a samosprávy. Od konce devadesátých let také pomáhal pražským obèanským sdružením z koalice SOS Praha s medializací jejich problémù z oblasti životního prostøedí a územního plánování.

Obèanská iniciativa Auto*Mat Vás zve na pietní setkání v místì nehody a na navazující diskusní program na téma bezpeènost chodcù a cyklistù v pražských ulicích. Komponovaný veèer se koná v den pravidelných pražských cyklojízd ve ètvrtek 19.1. 2005.

Program veèera:
18:00 - nám. Jiøího z Podìbrad: Zaèátek smuteèní cyklojízdy
18:45 - 19:15 - køižovatka nábø. kapitána Jaroše a Dukelských hrdinù, Praha 7: Pietní setkání v místì nehody (položení kvìtin a svíèek)
19:30 - divadlo Alfréd ve dvoøe (Františka Køížka 36, Praha 7): Diskusní veèer na téma: Bezpeènost cyklistù a chodcù v pražských ulicích.
Diskusního setkání se zúèastní: Petr Štìpánek (èestný pøedseda o.s. Oživení); Zdenìk Bambas (øeditel služby dopravní policie, Policejní prezidium ÈR) a Robert Š?astný (vedoucí oddìlení BESIP Ministerstva dopravy).
Pozváni byli též pøedstavitelé mìsta odpovìdní za dopravní politiku mìsta: primátor Pavel Bém, radní pro oblast dopravy Radovan Šteiner, pøedseda výboru dopravy ZHMP František Laudát, vedoucí odboru dopravy MHMP Jan Heroudek a dále èlenové pracovní skupiny pro cyklistiku pøi MHMP.

Cyklojízdy - to jsou cyklistické projížïky Prahou, jejichž trasu i tempo zvládne každý. Všichni jsou zváni!
Jízdy chtìjí ukázat jízdní kolo jako vhodný dopravní prostøedek do mìsta, upozornit na práva a bezpeènost cyklistù a zároveò na špatnou situaci pro cyklistiku v Praze. Úèastníci cyklojízd se díky vìtšímu poètu cyklistù mohou alespoò na nìkolik hodin stát respektovanými úèastníky silnièního provozu. Jede se pod heslem Neblokujeme dopravu - jsme doprava. Nejde tedy o to, nìkoho naštvat, ale pøipomenout, že cyklisté mají v pražské dopravì také své místo.
Cyklojízdy se konají každý 3. ètvrtek v mìsíci. Sraz je vždy v 17:45 na námìstí Jiøího z Podìbrad pøed kostelem.
Data dalších cyklojízd: 16. února 2006, 16. bøezna 2006, 20. dubna 2006.

www.cyklojizda.ecn.cz
www.automat.ecn.cz
 
[56kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd