webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(18 | 01 | 2006 - 12:08 - reactions: 0) ivan
ROZHOVOR S DARKEST HOUR
Darkest Hour jsou moje nejoblíbenìjší kapela. Lidi, kterejm aura záøí na míle daleko. Není s nima nuda a soudy nejsou jejich hobby. Hrajou poctivej metal švédskýho stylu (aèkoliv pocházejí z rùzných koutù USA) s punkovým pøístupem. Asi nemusím vysvìtlovat, jak to myslím. Jestli nechápete, váš problém. Pøijïte na jejich koncert a trkne vás (možná). Pùvodnì jsem chtìl udìlat rozhovor se všemi èleny kapely, ale shoda okolností dala dohromady jenom Paula (basa), Krise (kytara) a Ryana (bicí). Rozhovor vzniknul bìhem jejich pøedskakování Anti-Flag na jejich pøedposledním evropským turné.

Kapitola 1 - Paul Burnette (P)

R: Tak se pøedstav Paule.
P: Jmenuju se Paul a jsem Beran.

R: Tak jo. Øekni mi, proè nemáš rád sledování filmù v autì.
P: Obvykle je mi špatnì. Nemùžu sledovat filmy nebo si èíst knížky za jízdy.

R: Rozumím, já mám stejnej problém. Kdy jsi se pøidal k DH?
P: Tìsnì pøed tím než vyšlo ´So Sedated, So Secure´, tzn. v roce 2001. Bylo to tìsnì potom, co nahráli desku.

R: Byli jste pøed tím pøátelé?
P: Znal jsem Ryana dost dlouho. A èasto jsem potkával Krise.

R: Jaký bylo potkat Mika poprvé?
P: Zaèal se mi srát do aparátu a tak. Bylo to divný.

R: Co mi øekneš o Mikeovi. Neboj, všichni dostávají stejnou otázku.
P: (Dlouhá pauza) Myslím, že Mike je vtipnej. Poøád mluví a vypráví histroky. Hlavnì, když sedí vedle øidièe, tak jeho vyprávìní nebere konce (oba smích). Má hodnì energie a je poøád vystresovanej. Jeho motor je stres.

R: Co Ryan? Øekni mi nìjakou legraèní storku s Ryanem. To nebude takovej problém. Jak dlouho se znáte?
P: Od støední školy.

R: Znám ten pøíbìh s tím kabelem. Nìco jako moèení na kolo, jak to Ryan umí (smích).
P: Tenkrát jsme se poflakovali v hippie baru. On tenkrát bydlel s chlápkem, kterej se jmenoval Berret a odpojili jsme mu kabelovou televizi. Nevím, Ryan ti to asi øekne líp.

R: Jak jste byli staøí?
P: To není tak dávno. Tìsnì pøed tím než jsem vstoupil do kapely. Mnì bylo asi 24.

R: Co? Myslíš, že se vìci tohohle typu dìlaj v tomhle vìku? Znal jsi toho chlápka?
P: Jo.

R: Máš ho rád?
P: Ne.

R: Tak to je dùvod?
P: Ne, mnì to bylo jedno. Ryan mìl asi ten správnej dùvod. Já mu jenom pomáhal.

R: Ryan pøišel a øekl: ´Hele Paule, musíme to udìlat!´
P: (Smích) Mì bavìj utajený mise. Byla to zábava.

R: Tvoje nejoblíbenìjší DH show?
P: Øeknu ti nejlepší a nejhorší, protože i ty nejhorší koncerty se èasem stávají nejvtipnìjšíma. Ta nejhorší show za poslední dobu byla ta vèera.

R: Co bylo vèera? Jo, ty myslíš technický problémy, když jste chtìli hrát cover ´Fuck Police Brutality´ od Anti-Flag?
P: Jo, vèera jsem se cítil fakt trapnì, ale èasem o tom budeme vyprávìt. Jednou jsme hráli koncert na Floridì s Drowning Man a byli jsme jak utržený s øetìzu. Všichni byli opilí. Ryan stáhnul svoje kalhoty a zaèal hrát na bicí svým penisem. John Henry rozšlápnul omylem svoje brejle, vybìhl z restaurace a jeèel okolo. Mike hrál nìjaký sóla navíc a pak asi 3 krát ´Walk´ od Pantery. Fred, náš starej kytarista poøád nìco øval do mikrofonu. Já nemohl hrát, protože jsem byl v záchvatu smíchu. Byl to jeden velkej bordel. Pak John skoèil do køoví, který dìlí jednotlivý pruhy dálnice a pøedvádìl, jak plave do Panamy nebo na Kubu. Myslím, že plaval na Kubu.

R: Jak reagovali lidi, který pøišli na koncert?
P: Byli tam jen 3 lidi, který pøišli na koncert. To byl asi dùvod, proè všichni zaèali pít a dìlat kraviny. Já zaèal pít až pøi mým prvním evropským turné. Bylo mi 25 a opil jsem se v letadle. Byl jsem úplnì namol a poblil jsem celou toaletu.

R: Jak jsi prožíval dìtství? Mám na mysli ten vìk, kdy mladý lidi obvykle zaèínají experimentovat s alkoholem a drogama.
P: Nevím. Všichni, se kterejma jsem trávil èas byli divný existence. Nepotøebovali jsme alkohol a jiný drogy, abychom se zabavili. Nosili jsme potrhaný a divný obleèení a dìlali fakt divný vìci.

R: Jaký vìci?
P: Nevím, cokoliv. Nedá se to nijak vysvìtlit. Pøemýšleli jsme zkrátka úplnì jinak než ostatní. Nechtìli jsme být jako ostatní.

R: Proè nenosíš trika jinejch kapel?
P: Nìkdy jo.

R: Tvoje Slayer triko už je hodnì starý…
P: Mám ho rád. Mám taky Darkest Hour triko. Všichni ostatní nosí trika kapel.

R: Je Vans tvoje oblíbená znaèka bot? (Ptám se, protože Paul má na sobì úplnì rozpadlý old schooly. Na pravý patì chybí podrážka.)
P: (Smích) Tyhle jsou mý nejoblíbenìjší. Myslím, že Vans už nedìlají tenhle model s kamufláží. Musím si objednat nový pøes internet.

R: Øekni mi tvùj top 5.
P: Do prdele. První jsou Beatles, pak jednoznaènì Entombed. Jsem velkým fanouškem Queen. Pak Outkast. Some Tell Me Johnny je dobrá vìc.

R: Kterej moment tvýho života bys chtìl vymazat.
P: Nechci vymazat žádnej moment. Bavìj mì špatný i dobrý okamžiky. Všechno tì formuje.

R: O èem je song nazvanej Oklahoma?
P: Je to o tom, jak nás zavøeli v Oklahomì do vìzení. Je to taková naše verze songu od Anti-Flag ´Fuck Police Brutality´. Je to o zneužívání svìøený moci. Ten song je hodnì punk. Máme k tomu songu i video. Je to hodnì legraèní video a málokdo ho chápe. Tenkrát jsme byli na turné s The Crown a noc pøed tím jsme hráli v Arkansasu, kde jsme dostali basu piva. Všechny byly zavøený a když jsme pøejeli hranice do Oklahomy, zastavil nás polda. Jako ve filmu. Mìli jsme prasklej spojler na vanu a on ještì vidìl ty piva ve vanu. V tomhle státì nesmíš pøevážet otevøený lahve s alkoholem. Jedna z tìch lahví od piva byla rozbitá a on ještì našel Johnùv likér a prach v pytlíku od trávy. Byl to jen prášek. Zaèal na nás øvát a pøivolal posily. Museli jsme ležet na zemi a pak nás eskortovali pøímo do vìzení. Hrozil nám mìsíc vìzení nebo kauce, která byla asi 5400,- USD. Nakonec to doplatila máma Johna a my tam byli jen jeden den. Další show bylo v Texasu. Pøijeli jsme pozdì a všechno bylo divný. Byli jsme hroznì unavený.

R: Jak ses cítil, když ne tebe jeèel ten fízl.
P: Celý to vypadalo jako jeden velkej vtip. Ten polda vìdìl, že máme prachy z turné, tak je chtìl získat. Takže kauci z èásti zaplatil Mike a zbytek doplatila Johnova máma.

R: Co dìlá Johnova máma?
P: Pracuje v advokátní kanceláøi ve Washingtonu DC. Hráli jsme pár benefitù pro ní. Dostala od nás víc jak polovinu penìz zpátky.

R: Tak to je dùvod, proè se mì Tito poøád ptá na policajty.
P: To je, protože on je na turné poøád. On øídil pro The Crown na tom turné a mìl u sebe trávu. Kdyby chytli je, tak The Crown dostanou razítko do pasu a už by nemohli jet nikdy do Státù. Proto taky nezastavil, když nás zastavili. Poslední rok a pùl jsme mìli fakt smùlu. Oklahoma, pak nám vykradli auto v Kanadì. Byla to škoda asi za 10 000,-USD. Pak mì kousnul jedovatej pavouk a musel jsem bejt 3 dny v nemocnici. Mikùv otec zemøel pøi posledním turné. Je to dost špatnejch událostí najednou. My makáme skrz všechny tyhle události. Poøád hrajeme a poøád jsme na turné. Miluju to. Darkest Hour je nìco jako moje rodina.

R: Díky Paule.
P: Nemáš zaè.

Kapitola 2 – Ryan Parrish (P)

Ryan je hodnì hyperaktivní èlovìk. Než jsme zaèali s interview, asi 5x mi skoèil do øeèi. Jeho povaha se odráží i ve stylu, jakým hraje na bicí. Je to prostì magor. V Trieru hrál nahej (a nebyl ten veèer sám).
R: Opìt nemám žádný pøipravený otázky…
P: Tak co chceš vìdìt? Mám zaèít?

R: Øekni mi základní informace o Ryanovi.
P: Jmenuju se Ryan Parrish a jsem Štír. Mám rád spoustu vìcí. Baví mì jezdit na kole. Když jsem doma, taky rád venèím svýho psa. Jmenuje se Indy. Ona je pitbull. Je toho hodnì (smích).

R: Chtìl bych vìdìt opravdovej dùvod, proè jste s Paulem ukradli kabel tvýmu bejvalýmu spolubydlícímu.
P: Protože jeho celej život byla kabelová televize. Mìl pøítelkyni a všechno, co ty dva dìlali bylo, že sedìli v gauèi a èumìli na televizi. Celej den a celou noc jenom sledovali kabelovku. Vždycky, když jsem se vrátil domù, sedìli na tom samým místì. Sedìli, kouøili a èumìli. To ale sakra není dobrý pro rozvoj osobnosti. Tak jsme se jednou s Paulem rozhodli, že tý lenosti udìláme pøítrž. Tak jsme mu ukradli kabel.

R: Co dìlal ten chlápek potom?
P: Potkal jsem ho asi o 3 mìsíce pozdìji a on øíkal, že se mu stala taková divná vìc. Z nìjakýho záhadnýho dùvodu prej nemùže sledovat kabelovku. Je to v hajzlu, když zrovna bìžej tak dobrý filmy (smích). Poøád mám ten kabel schovanej doma (smích).

R: Tvoje nejlepší a nejhorší DH show?
P: Sakra. Spousta dobrejch momentù. Myslím, že moje nejlepší show bylo v Budapešti. A pak taky na Floridì. Myslím, že to jsou nejlepší koncerty, který jsme odehráli. A nejhorší bylo taky na Floridì, 3 roky zpátky. 3 lidi pøišli na tenhle koncert a já se opil tak, že jsem nemohl chodit. Sednul jsem si za bicí a necítil jsem nohy.

R: Paul mi vyprávìl ten samej koncert.
P: Fakt? To se nedivím, byl to náš nejhorší koncert.

R: Máš schovanou nìjakou povedenou historku z turné?
P: OK. Jednou jsme hráli v Portlandu v Oregonu. Naverbovali jsme našeho starýho kytaristu Freda na gay porno. Byli jsme ožralí. Šli jsme do podniku, kterej se jmenoval ´Hot Cakes´. Chtìli jsme si dát palaèinky a Fred zaèal øvát: ´Chci teplýho èùráka, chci teplýho èùráka!´ Zaèali jsme se smát. Zastavil se u nás chlápek a øíkal: ´Jestli chcete teplýho èùráka, tak vám mùžu pomoct.´ Tak jsme mu øekli: ´OK, sedni si k nám a mùžeme si o tom promluvit.´ Ten chlápek se jmenoval Fister, byl kompletnì dohola a mìl pøímo ukázkovýho kníra. Vypadlo z nìj, že má gay porno web a bavili jsme se o tom, že bychom z Freda, kterej právì usnul za stolem, chtìli udìlat porno hvìzdu. Fister nám øekl, že to není žádnej problém, tak jsme naložili Freda do vanu, vzali Fistera sebou a jeli do jeho baráku. Sedli jsme si a Fister nám pøinesl nìjaký pití. Zeptali jsme se jak se jmenuje jeho web a on nám øekl Fistercum.com. Zeptali jsme se, o co teda jde na jeho stránkách. On nás vzal do prvního patra a otevøel dveøe. První co jsme vidìli byl asi 150-ti kilovej nahej chlap s kamerou, kterej toèí jinýho chlápka kterej leží na posteli s nohama za hlavou a hraje si se svejma koulema (smích). Øekli jsme si: ´No ty vole, kde to jsme? Tohle je fakt brutal!´ Když nás uvidìl ten velkej chlápek, tak položil kameru a øekl (imituje hlubokej hlas): ´Ahoj, jmenuju se Bam Bam.´ Položili jsme Freda na gauè a já, Mike a Fister jsme zaèali aranžovat homosexuální snímky. Nikdo se Freda ani nedotkl, ale nafotili jsme asi 50 fotek. Pak Fister pøišel s tím, že bychom si definitivnì mìli sundat kalhoty, ale to se nám nìjak nezamlouvalo. Chtìl naaranžovat nìjaký naše snímky. Zaèal na nás sahat, tak jsme zaèali zdrhat, ale v pùli cesty jsme si uvìdomili, že Fred zùstal ležet na tom gauèi. Vrátili jsme se pro nìj. Byl poøád v limbu, tak jsme ho chytli a chtìli odnést, ale on se chytnul gauèe a zaèal øvát tím jeho opileckým hlasem: ´Já nikam nejdu… chci zùstat tady.´ A Fister se do toho zaèal montovat se slovy: ´Proè ho nenecháš tady, honey?´ Panebože, bylo to bizarní. Snažil jsem se dostat Freda z toho gauèe a on mi dal pìstí do tváøe. Nevìdìl, co dìlá a ani kde je. Vzali jsme ho do vanu a jeli pryè. Pøíští ráno se na Mikovým mailu objevily fotky s Fredovejma aktama. Poslal nám je Fister. Øekli jsme Fredovi: (dùležitým hlasem) ´Frede, seš hvìzda!´

R: Jak se Fred cítil?
P: Byl v pohodì. Vìdìl, že se mu nic nestalo, tak to bral v klidu.

R: Jak dlouho byl vlastnì Fred v kapele a co se s ním stalo?
P: On byl v kapele jen v období ´Mark of the Judas´ a ´So Sedated, So Secure´, tzn. asi 2 roky. Bìhem našeho prvního evropskýho turné se zbláznil a asi v polovinì odletìl domù.

R: Co to znamená?
P: No on se mìl za krátkou dobu ženit, ale nìjak mu ruplo v hlavì a zaèal se líbat s jednou dívkou v Nìmecku. Dostal se do deprese, zaèal dìlat divný vìci a jednoho dne se sebral a odletìl domù. Stejnì se nakonec nevzali, protože jeho dívka se rozhodla, že už nikdy nechce mít nic s chlapama a chce být lesbièkou (smích).

R: Mìl jsem rád Fredovu image. Afro.
P: Jo Fred je super chlápek. Trošku podivín, ale jinak vpoho týpek.

R: Pamatuju si, když jsem dostal vaše promo materiály na první koncert v Praze. První, co mì zaujalo byl Fred s afrem v triku Goatsnake. Øekl jsem si, že tihle chlápci asi vìdí jak na to (smích). Škoda, že vaše 1. show v Praze nebylo tak dobrý. Nepøišlo moc lidí.
P: Pamatuju se na to. V Praze dostal Fred svojí první depresi na turné. Breèel v autì asi 4 hodiny. No a jednou ráno nám øekl, že si zmìnil letenku a jestli bysme ho nemohli hodit na letištì.

R: Co jste dìlali?
P: Hodili jsme ho na letištì (smích). Je fakt, že jsme se cítili hodnì divnì. (Mezitím vstupuje do vanu John Henry se slovy: ´Dostali jsme od Fat Wreck nìjaký CD´s. NOFX, Propagandhi a nìjaký další sraèky.´ Mezi tím si rozepíná kalhoty a z otevøených dveøí naší dodávky moèí na autobus Anti-Flag, kterej je zaparkovanej hned vedle nás. Na naší pøipomínku, že dìláme interview jen prohodí nìco o hulibrcích a odchází do klubu.)

R: Co si myslíš o svejch spoluhráèích? Všichni dostanou stejnou otázku, tak se neboj a øekni mi, jak na tom jsou.
P: Myslím, že Mike zùstal zamrzlej v 80. letech. Je neustále vystresovanej a myslím, že by mìl zaèít kouøit trávu. Moc by mu to pomohlo. Myslím tím - najít rovnováhu.

R: Co myslíš tím, že je zamrzlej v 80. letech? AC/DC?
P: Jo, celá ta jeho sbírka glam rockù (smích).

R: Ale vždy? hrajete metal a myslím, že dobrej metal (smích).
P: Jo, ale Mike zkrátka poslouchá blbou muziku. Motley Crue, Guns´N´Roses a podobný sraèky. Hrozný.

R: Co posloucháš ty?
P: Já vyrostl na death metalu a mimo jiný miluju Pink Floyd, hulení, Exodus, Fleshcrawl, Carcass, Dead Horse…

R: Co další DH èlenové?
P: Mám rád Paula. Znám ho dlouho. A jak asi víš, dìlá divný vìci. Na jednom turné si zapomnìl spacák, tak ukradl z klubu pár ruèníkù a spíchnul si z nich parádní deku (smích). To je Paul.

R: Co Vinnie? (Vinnie je pøezdívka pro Krise, pozn. Res.)
P: Myslím, že Vinnie je z nás nejdivnìjší.

R: To si taky myslím.
P: On žije v jeho vlastním svìtì, vlastní realitì a vlastní fikci. Má svoje vlastní pravidla pro bìh vìcí. Tam kde ostatní respektují pravidla tohoto svìta, tam má Vinnie svojí vlastní metodu. Znám ho 12 let, mám ho rád, ale obèas dìlá divný vìci. Má doma sbírku meèù.

R: Opravdovej metalhead.
P: To každopádnì. Kdysi dávno si koupil asi 1200 stránkovou knihu, ze který Carcass èerpali svoje texty a snažil se to èíst. Èetl to asi dva roky. Ale tahle kniha nejde pøeci èíst, je plná medicinskejch výrazù, kterejm normální èlovìk nerozumí (smích).

R: John Henry?
P: John Henry žije z minuty na minutu. Nezajímá ho, co se stane zítra. Stará se jen o to, co se dìje teï. Má talent na komunikaci s lidma a najde pivo i tam kde zdánlivì není (smích).

R: Tito?
P: Tito je dobrej chlap. Odjel s námi 4 turné. Je s ním neuvìøitelná prdel. Je profesionální tour manažer a dìlá to dobøe. Hodnì hulí, ale to není žádná vada (smích).

R: Tak máme všechny èleny. Co tvùj top 5?
P: OK. Carcass - Necroticism - Descanting Insaloubrious, Mogwai - Plus 2, Pink Floyd - Wish You Were Here, Dead Kennedys - Bad Time For Democracy a všechno od Iron Maiden, kromì období, kdy tam zpíval ten jinej chlápek než Bruce.

R: Co takhle Suffocation?
P: Do prdele, jak jsem je jen mohl zapomenout? ´Effigy of the Forgotten´ je parádní deska. Je tìžký øíct jen 5 desek. Vyrùstal jsem na tìchhle vìcech. Immolation, Suffocation…

R: Defecation…
P: Annihilation…

R: A koneènì Homosexual Defloration (oba smích).
P: Všechny kapely konèící na –tion jsou v pohodì (smích).

R: Koupíš si novou desku Suffocation? Vyjde co nevidìt.
P: Vidìl jsem je hrát na New Jersey Metal Festu a slyšel jsem nový songy. Byly parádní, takže si asi novou desku poøídím.

R: Povím ti takovou storku. Když jsem v Neapoli sedìl na letišti a chystal se letìt s Enon na Sicílii, zastavil se u nás chlápek a dal se s náma do øeèi. Ptal se, v jaký kapele hrajeme a co je to za muziku a øíkal, že je taky z New Yorku, jako Enon a že kdysi taky hrával v kapele na basu. Tou kapelou byli Suffocation, ale hrál jen na prvních demech a na ´Human Waste´. Letìl taky na Sicílii kvùli rehabilitaci. Je z nìj teï profesionální cyklista. To je hustý.
P: Jo jo Suffocation. ´Breeding the Spawn´ je parádní deska.

R: Hm, ale nemá tak dobrej zvuk.
P: Ale je parádní… Stejnì jako ´Pierced From Within´.

R: A jako ´Despise the Sun´.
P: Ta je rychlá jako kráva (smích).

R: OK (smích) díky za rozhovor.
P: Bylo mi ctí, pane (smích).

Kapitola 3 - Kris Norris (C)

Takže: nejdémonètìjší osobnost Darkest Hour.
R: Opìt nemám pøipravený otázky, takže se tì zeptám na to, na co jsem se už ptal ostatních. Co mi øekneš o svejch spoluhráèích?
C: Tak jo (smích). Ryan… znám ho teï asi 13 let a je to mùj nejlepší kamarád. Dìlá hodnì ujetý vìcí, když se opije likérem.

R: Jenom likérem?
C: Ne (smích). Je to blázen. Je nìco jako záchranná organizace. Pokaždý, když jseš znudìnej, v depresi, tak Ryan je ten èlovìk, kterej tì z toho vytáhne, pozvedne tì a udìlá tì š?astným.
Mike je (chvíli pauza) vystresovanej. Jeho život je jeden velkej stres. Nenapadá mì nic vtipnýho.

R: Slyšel jsem, že by mìl zaèít brát nìjaký drogy, aby byl víc v klidu…
C: (smích) Jo. Máme Tita jako tour managera, ale Mike po nìm všechno pøekontrolovává. Je to jako bys kontroloval nebo se snažil nachytat svýho uèitele.
Paul. S Paulem se moc nebavíme, tady asi nejsem ten pravej, kdo by ti øekl, jakej je Paul.
A John je vyhulenec.

R: To je celý?
C: Jo (smích).

R: Co Tito?
C: Nevím. Tito je ten chlap, kterej tohle celý udržuje v chodu. Když je nìkdo dole, tak Tito pøijde, zaène mu masírovat krk a ramena se slovy: ´Všechno bude v pohodì, uvidíš.´

R: Jseš jedinej èlen DH, kterej má ještì jednu kapelu - Locus Factor. Jaký to je a o co tam jde?
C: Odstartoval jsem tuhle kapelu asi 5 let zpátky, coby sólovej projekt. Kapelu, která je postavená na techniètìjší høe a rychlejch sólech. Nìco jako Opeth a tak. Mùj kamarád, kterej hraje v kapele GWAR, chtìl hrát se mnou na bicí a pøidal se k nám ještì jeden kámoš, kterýmu se líbily moje nápady. A teï jsme kapela, založená na technický høe a sólech.

R: Budete jezdit turné nebo je to jenom studiovej projekt?
C: Letos jsme odehráli pár koncertù a plánujeme jezdit víc. Odehráli jsme pár koncertù s DH, aby jsme vidìli, jak to bude fungovat. To bylo dobrý, takže chceme jet kratší turné, ale to se bude odvíjet od toho, jak dlouho budeme psát materiál na novou desku DH.

R: Mùj plán je, nepoøizovat vaše civilní fotky, ale chci si vyfotit pouze vaše tetování (k tomu bohužel nedošlo, protože se ztratil film s tìmito skvosty), tak mi øekni, k èemu patøí noty, který máš vytetovaný na ruce.
C: To jsou noty z jednoho songu od Devil Dolls z Jugoslávie. Je to moje nejoblíbenìjší kapela.

R:Co hrajou? Tohle je poprvé, co slyším jejich jméno.
C: Je to takovej punk, kombinovanej s doom metalem a regulérním orchestrem. Každý CD má okolo 65 minut. Chlápek, kterej to píše, dìlá kompletní kompozice pro orchestr a do toho vkládá metal. Není to ale tøeba jako Rhapsody nebo power metalový kapely. Je to velice tìžko popsatelný. A tohle je odkaz na jejich první desku (ukazuje další tetování), která je inspirovaná starým filmem, kterej se jmenuje Psycho.

R: Co je tohle?
C: To jsou runy. To je od jedný black metalový kapely, kterou jsem poslouchal asi v 14-ti.

R: Když jsem mluvil s Ryanem, tak o tobì øíkal, že jsi nejzvláštnìjší osoba v kapele. Má tì rád, ale øekl, že si se snažil pøelouskat nìjakou knihu, kterou nikdo nemùže pochopit.
C: (smích) Tu, kterou jsem pøeložil?

R: Možná, nevím (byla to ovšem ale jiná kniha).
C: Jo, pøeložil jsem jednu knihu z norštiny.

R: Mluvíš norsky?
C: Jo, ale dlouho jsem nemluvil se svejma kamarádama z Norska, tak nevím, jak na tom jsem.

R: Jak se to sebìhlo?
C: Když jsem chodil na školu, tak jsme mìli takovej výmìnej studentskej pobyt. Bylo mi asi 17.

R: Je tady nìjaká spojitost s black metalem?
C: Trochu. Ten pobyt v Norsku pøišel ještì pøed tím než jsem zaèal poslouchat black metal. Ale v Norsku jsem tomu definitivnì propadl. Zaèal jsem se o to hodnì zajímat. Asi i díky mým objevùm v Norsku.

R: Tak a teï mám pro tebe velice osobní otázku: je pro tebe turné s DH utrpením? Obèas tì vidím v hodnì špatným rozpoložení. Hodnì piješ a seš nasranej. Ty jsi ženatej. Má to s tím co dìlat?
C: Nemá to co dìlat s klukama z kapely. Je to o tom, že tentokrát nemáme žádný volný dny. Jsem fakt unavenej a potøebuju s ní (manželkou) komunikovat. Jeli jsme s DH i delší turné, ale tentokrát je to nìjaký jiný. Vždy? ty sám víš jaký to je. Øídíš celou dobu bez odpoèinku.

R: Já mám taky ženu, ale je to trochu jiný. Jednou jsem tì slyšel jak øíkáš, že tì chce opustit.
C: Mluvili jsme spolu dlouho a ona se rozhodla odjet na Floridu, odkud pochází, bìhem toho období, kdy já jsem na turné.

R: Je to vždycky tìžší, když nechceš bejt souèástí tradièní spoleènosti. Chceš dìlat, co tì baví. Bejt muzikant, cestovat.
C: Souhlasím. Nebylo by to tak zlý, ale my se právì vzali. Kdybychom spolu byli 2 roky, ale my se vzali a mìsíc potom jsem odjel do Evropy na turné. Nemùžu s ní tolik mluvit. Ve Státech mám mobil a mluvím s ní poøád.

R: Zajímáš se o texty a obal DH nebo píšeš jenom muziku?
C: Moc se o to nestarám. Já nezpívám. To je Johnova vìc. Co se obalu týèe: nechci, aby to bylo klišé nebo kýè.

R: Co je pro tebe klišé nebo kýè? Uveï nìjakej pøíklad.
C: Já to mám jinak. Pro mì je dùležitý, aby obal sedìl k muzice. Je špatný, když má kapela obal, kterej ji má prodat. Takovej, kterej nekoresponduje s obsahem alba. Pro Ryana je klišé tøeba roztrhaný tìlo nebo nìjakej krvavej gore obal. Pro mì je klišé obal, kterej nekoresponduje s obsahem.

R: Dobøe. Øekni mi tvùj aktuální top 5.
C: Tak první jsou Freak Kitchen ze Švédska. Je to v podstatì rock, ale myslím si, že jejich kytarista je jeden z nejlepších na svìtì. Všechny jejich texty jsou vtip. Nic neberou vážnì. Je to fakt požitek, vnímat jejich muziku a poslouchat jejich texty. Takže Freak Kitchen, pak samozøejmì Dream Theatre - moje nejoblíbenìjší kapela. Pak black metalová kapela z Norska, která se jmenuje Archterus. Je to symfonickej black metal, pak Samael ze Švýcarska. Devin Townsend. To je chlápek, kterej má spoustu projektù, mimo jiný Strapping Young Lad. Je to ujetej muzikant.

R: Co si myslíš o reunionu Suffocation?
C: Já a Ryan jsme je vidìli. Kapela byla v pohodì, ale lidi to moc nebavilo. Nemyslím, že je to dobrej nápad. Leda by hráli s pùvodním line upem z období ´Effigy of the Forgotten´. Radši bych vidìl Carcass reunion než Suffocation.

R: Øekni mi nìjakou šílenou pøíhodu z turné DH.
C: Asi ti to øíkal Mike, jak nám ukradli 12 000,- USD v Kanadì. Nìkdo se nám vloupal do auta a ukradnul nám všechny mobilní telefony, game boye a 12 000,- USD v hotovosti. Do tý doby se turné vyvíjelo v pohodì. Zbytek jsme museli zrušit.

R: Proè jste nechali prachy ve vanu?
C: Nevim. O prachy se já nestarám, ale myslím, že jsme vykládali aparát, zùstali jsme chvíli v klubu a když jsme se vrátli, tak se to stalo. Vloupali se i do vanu Atreyu, ale tìm ukradli jenom make up (smích).

R: Tak to je to, co jsem chtìl slyšet (smích).
C: Nám ukradli všechno a jim…

R: Jakej make up mìli Atreyu? Warpaint? Nebo spíš jako zpìvák z Pipedown?
C: Úplnì pøesnì jako zpìvák z Pipedown, akorát èervenej. Oni se malovali akorát na dvou turné, kde mìli všichni stejný obleèení a èervený boty. Prostì jako boy band. Poslední koncert toho turné na Floridì jsme se prohodili. Oni nám pùjèili jejich hadry a make up a vybìhli jsme na pódium a øekli do mikrofonu: „Èau všichni, my jsme Atreyu z Orange County“ a oni se prohodili za nás. Zatím co oni byli normální kluci, tak my byli za idioty s make upem (smích).

R: Jaký je tvoje nejoblíbenìjší metalový logo?
C: Tìžká otázka… Asi Mayhem.

R: Tak díky za rozhovor.

Darkest Hour
 
[27kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd