webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(02 | 02 | 2006 - 19:00 - reactions: 0) DIY
HEREDEROS DEL ODIO : Venezuela HC/Punk comp. LP
(Noseke Rec)

Nestává se pøíliš èasto, že kapelám ze zapadlejch zemí jako je Venezuela, se poštìstí vydat nìjakou nahrávku na vynilu. Jednak proto, že v tìchhle zemìpisných šíøkách je to vìtšinou prakticky nìco nemožnýho, co se moc nenosí a nevyrábí, a stejnì i kdyby tomu tak bylo, vìtšina kapel tady jsou naprosto neznámé smeèky, o které žádné renomované, ani jiné, vydavatelství nezavadí, protože zøejmì tyhle kapely nebudou zrovna prodejním trhákem. Tohle je u vydavatelství Noseke rec jedna z nejsympatiètìjších vìcí, že vydává povìtšinou naprosto neznámé kapely tøeba z Venezuely nebo jiných zapadlých koutù svìta, kam oko klasického hardcore/punk konzumenta jenom stìží dohlédne. Všechny kapely na téhle kompilaci mají nìkolik spoleèných, charakteristických rysù : pùvod zemì (Venezuela), nebojí se do nástrojù poøádnì opøít, v textech všech zúèastnìných jsou ostrý politický agitky. Sice texty jsou v mateøským jazyce, ale podle pár slovíèek, který vídám dost èast všude možnì, není moc tìžký usoudit, o èem ty texty jsou. První stranu týhle exotický exkurze rozjíždìjí NO RENTABLE (Guacara) se tøema kouskama hrubýho hardcore punku. Kvalitní záležitost, která moc dobøe šlape. V podstatì to samý se dá øíct o všech kapelách na týhle desce, rozhodnì to nejsou žádný oøezávátka a ani jedna kapela nepostrádá opravdovou š?ávu. FALTA RESPECTO (San Cristóbal) se 3 skladbama hrubého hardcore s mužským/dívèím zpìvem, který je hodnì inspirovaný buïto starejma finskejma kapelama nebo starejma latino americkejma smeèkama jako Colera, Olho Seco. Žádný extra vymýšlení, pár jednoduchejch riffù, bicí který neúnavnì tepou svoje krutý punkový tempo. Zní to fakt skvìle. ATAKE AL SYSTEMA (Caracas) maj pøíznaènej název „Napadej každý systém“. Textovì i hudebnì mi to hodnì pøipomíná španìlské Sin Dios. ARMADA SUICIDA (Guacara) mi tady pøíjdou jako nejslabìjší kapela. Opìt rychlej punk as fuck náøez s hrubým zpìvem, ale pøíjde mi že obèas zbyteènì svoje skladby zpomalují a komplikují. Ovšem v refrénech, kdy huláká celá kapela, to zní fakt bombasticky. ESKORIA SOZIAL (Barquisimeto) znìjí dost podobnì, jako nìjaká stará vykopávka nìkdy z 80.let. Ne, že by byl špatnej zvuk nebo tak, ale nahrávka má takovou tu pøíjemnou retro atmosféru 80.let a hodnì mi pøipomíná nìkteré staré kapely z Itálie. Druhou stranu otevírají DESOBEDIENCIA (Maracaimbo) se tøema skladbama pøíjemnýho punk rocku ve støedním tempu s obou pohlavním zpìvem. Perfektnì nasázený, vyzpívaný, skvìle vychytaný, nebojí se zrychlit ani zpomalit a skvìle jim to šlape a pasuje jedno k druhýmu. ALERTA (Coro) zní opìt jako nìjaký starý náøezy z jihu Ameriky, eventuelnì z Finska. Kouzelný kytarový party s výbornejma sólama, podmanivá basová linka s výbornejma melodiema, pìknì hrubej vokál a obèas pìknì pekelný tempo. RENUENCIA (Los Teques) celkem pøíjemnì zvolòujou do støedního tempa. Klasickej staroškolskej hardcore punk støedního tempa s vlivem street punku a starýho Finska. Hruhej zpìv, živelný tempo a výbornej garážovej sound. Tyhle kapely, kdy ti staèí slyšet pár prvních tonù a okamžitì víš, co se bude dít dál, prostì zbožòuju. Pøedposlední ARTILLERIA (Valencia) jsou suverénnì jednou z nejlepších kapel na týhle desce. Hrubej špinavej crust/punk, kterej zní jak mix rannejch Abuso Sonoro a Forca Macabra. Opravdu výborný. Syrovej, autentickej zvuk, výborný melodie a výraznej vokál se spoustou sborových zpìvù a výkøikù, který jsou pro finský kapely typický. Poslední smeèka LOS VICIOS (Caracas) se do vás opøe klasickým, rozvrzaným punkem s vynikajícím holèièím/mužským zpìvem, pøíèemž ten dívèí je fakt pøíjemnej vokál, žádnej øev. Kdybych to mìl nìjak shrnout, nedokázal bych asi vypíchnout, která kapela je lepší nebo horší. Všechny kapely mi pøíjdou hodnì dobrý, hodnì autentický a hlavnì pøesvìdèivý. Sice mùže to bejt jakkoliv, ale lidem z tak zapadlejch koutù zemìkoule jako je Venezuela nebo jiný zemì „3.svìta“ ty politický agitky o zkurveným systému, fízlech, náboženství aj, a který si svoje nahrávky dìlaj doma v garáži na kolenì, vìøím vždycky o nìco víc, než nìjakejm navonìncùm, který o tìchhle vìcech zpívaj, ale na vlastní kùži je nikdy nezažili a svoje nahrávky poøizujou v tìch nejlepších a nejdražších studiích. Ale nerad bych se nìkoho, dotknul, je to èistì vìc názoru. Z èeho jsem trochu zklamanej je obal, protože na letácích stálo, že deska je v luxusním, rozkládacím gatefold obalu, kdežto v reálu je to jen obyèejnej kus, na køídovým papíøe, ale taky pìknì udìlanej. Každá kapela tady má svoje místo, nechybí texty, kontakty, nìjaká grafika atd. Nejvìtší maso jsou fotky nìkterejch punkerù a punkerek v bookletu, speciálnì fotky punkové rodinky z kapely Artilleria, pìknì s èírama jak má bejt. Perfektní deska. Pokud seš typ èlovìk, kterej musí mít za každou cenu ty nejnovìjší a nejpopulárnìjší sraèky, nech bejt, pokud ale hledáš nìco novýho, nìco neprotøelýho, neokoukanýho a autentickýho, není nic lepšího co bych mohl doporuèit. Jen pro kompletnost dodávám, že vydavatelství Noseke je vede pøíjemnej chlapík Johny z kapely Apatia No, kterej pendluje mezi Nìmeckem a Venezuelou, takže uvádím jenom kybernetický kontakt. (47)
NOSEKE Rec, apatia_no@gmx.net
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd