webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(19 | 02 | 2006 - 19:12 - reactions: 0) DIY
Jarní nadílka od RADIOBUFERA CREW
Dr. Green + Revolver, 28. 3. 2006, Brno, Club Yacht

Dr. GREEN (LIT) – Dr. Green jsou již v Brnì takøka domácí kapelou, tahle parta „Šílených gynekologù“, jak je pøi jejich prvním vystoupení pøed šesti lety nazval podle jejich pøedmìtu studia Don Bruno, zde vystoupí již poètvrté a opìt se mùžeme tìšit na š?avnatý osobitý skacore. Jen pro pøipomínku, èlenové Dr. Green byly intenzivnì zapojeni do dìní kolem známého squattu Kablys ve Vilniusu a najdeme je i v ostatních litevských kapelách, napø. Bora.

REVOLVER (SK) - nový hudební projekt z Bratislavy, kde sešli hudebníci s rùzným backroundem – jazz, metal a punk (Davová psychóza), aby své zkušenosti pøetavili do špinavì znìjícího country folk punku s rozervaným dívèím vokálem. Tvorbu Revolveru lze stáhnou z jejich internetových stránek

afterparty with selectors:
DEaFEKT – reggaedubpunk
AMMA – hard ska’n’reggae

Peacocks + Phantoms of fire + Flaming cocks, 30. 3. 2006, Brno, Club Yacht
ve spolupráci s webem Psychobilly 13

PEACOCKS (CH) – neúnavnì koncertující trojice, která ve svém stylu patøí k tomu nejlepšímu, co mùže souèasná „evropská scéna“ v rámci žánru (samozøejmì:) nabídnout. Pøi letošním turné zamíøí Peacocks se svým neotøelým mixem punku, psychobilly a ska kromì tradièní destinace Prahy (31. 3.) i do Brna a Èeských Budìjovic (1. 4.).

Spoleènì s nimi vystoupí dva na domácí rock’n’rollové pùdì dobøe zabydlené spolky – FLAMING COCKS a PHANTOMS ON FIRE (ti v Brnì zahrají poprvé)

Splitside + Punkhart, 23. 4. 2006, Brno, Club Yacht

SPLITSIDE (SWE) – poctivý punk rock ze zemì hc/punku zaslíbené – Švédska. Hudba Splitside sice není žádným progresivním projektem, ale jejich poctivì šlapající muzika dokáže roztoèit koleèka nejednoho skateboardu na maximální rychlost. Pøedstav si skatepunk ovlivnìnìnej Rancid.
Spoleènost jim budou èinit domácí punkeøi PUNKHART

Sonic Boom Six + Drunken Boomerang, 24. 5. 2005, Brno, Favál
Koncert probìhne v rámci tøetího roèníku PROTESTFESTU

SONIC BOOM SIX (GB) – SB6 se øadí mezi ostrovní kapely, které dokáží rozvíøit stojaté vody jednotlivých žánrových odnoží HC/punku. Podobnì jako No Comply pomocí dechù a ostrých kytar drtí publikum nekompromisním pojetím skacore. S NC je spojuje i ženský vokál. SB6 jdou však ještì dále a nebojí se do své hudby implantovat vlivy ragga, bhangry nebo junglu. Jejich album „Sounds to consume“ vyšlo na labelu Moonska.


Drunken Boomerang - ska-punk ala Planet
Smashers

+ afterparty s hc-punk-r’n’r selectors (Máslo & DEaFEKT)

Manifesto jukebox + Inoxia Corpora + Steh , 6.6.o6, Brno, Yacht Club

MANIFESTO JUKEBOX (FIN) - Kapela kterou asi netøeba pøedstavovat. Aè se to z jejich nahrávek nezdá, naživo dokážou tihle severští sympa?áci s jejich melodickým hardcore z nìhož èiší nefalšovaná rock’n’rollová dravost, vytøít zrak i jejich finským hudebnì spøíznìným kolegùm Endstand, a bez gelu ve vlasech:)!

INOXIA CORPORA – dle našeho mínìní jedna z nejlepších a nejosobitìjších kapel, co je v našich luzích a hájích øazena pod škatulku punk rock.

STEH (SK) – melodický „syntetizovaný“ HC/punk se ex-zpìvaèkou Naive Fighters a èleny S. I. K. A.


Info: radiobufera@sendmail.cz
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd