webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 04 | 2006 - 12:57 - reactions: 0) richard
Anyway – Dead End
(Silver Rocket)

Recenze na nejnovìjší pecku punk n rollových Anyway Dead End by mohla zaèít trošku podobnì, jako mé pøedchozí psaní o desce stájové kolegynì Lyssa. Dead End totiž rovnìž zaèíná jakousi španìlskou proklamací. Místo podivnì posmutnìlých slov Lyssy ale tady „PADRE, ESTOY PERDIDO!“ zaøve øádnì pošucký hlas a na místo oèistné noisové katarze a ponoru se spustí NÁØEZ! Jízda, námrd, náhul, prostì……jízda.

Na Anyway mne vždycky bavila jedna vìc. Aèkoli si to tahle ètyøèlenná partièka øítí nejèastìji s plynem drženým proklatì nízko u podlahy, ví zároveò, kdy je vhodné podøadit, protùrovat motor, hodit elegantní a nápaditý smyk pro pobavení a zvýšení pozornosti publika a pak to zase naplno pustit. Tohle prostì není žádný bezhlavý úprk nikam. Do cíle se pak øítí jako vítìz vozidlo posádky, která sice do zatáèky jede tak, že kolikrát doslova otøe blatníky o mantinel. Tohle je ale právì ta bravura pro publikum. Žádná suchá profesorská jízda. Zároveò je ale vše stále pod kontrolou.

Vra?me se ale k muzikantské hantýrce. Anyway jsou punk n rolloví vychytávaèi hitù. To vám povím. Garážový, bordelózní (tohle hezké slovo si vypùjèuji z hantýrky bývalého vydavatele Anyway, pana M5) punk n roll ušpinìný pøíjemným nánosem noisové uskøípanosti a coreové tvrdosti. Pøi tom se nezapomíná ani na to základní. Melodii. Ta na vás ale èasto èíhá pod pøíjemným nánosem výše pospané neurvalosti. Ovšem pozor. Anyway zároveò místy umí pustit plynový pedál hodnì nahoru a vzít vás i na vyjížïku takøka prohlídkovou, tedy napsat i pomalejší a pøes to zábavný kousek.
Zmínìné vychytávky, aranžérské finesy a parádèiky? Tøeba úvod songu Cunny, který si pohrává s punkovì kytarovými motivky, aby se pak pøevrhl v punk skuteèný, ovšem zároveò tak òjak divnì melancholicky zahraný. Pìkná poklidná kytarová Dirty Shoes s bublajícím syn?áèkem, ságem a foukací harmonikou. A popros, zmínìná foukací harmonika. Ta již tvoøila ozvláštnìní a zpestøení zvuku Anyway na minulém albu a chvályhodnì se na ni nezapomíná ani zde.
Dva výše popsané kousky pøi tom tvoøí druhou polovinu alba já vás mohu ujistit, že i první polovina jede ve stejných kolejích a baví. Inu, jen opakuji. Anyway umí výbornì to, co jim mnohé jiné punkové i rock n rollové smeèky mohou jen závidìt. Napsat jednoduchou, pøi tom ale nápaditou a hlavnì kurevsky energickou píseò.

Jestli mám i nìjaké výhrady? Jen zlehka bych se otøel o její zvuk. Ten je na jednu stranu pøíjemnì garážový a syrový, jak se právì k tomuto stylu muziky hodí. Na druhou stranu bych ale v nìkterých momentech uvítal, kurva jak to øíct, no, asi zvýraznìní nìkterých nástrojù a zejména spodkù. Tohle by desku nakopalo možná ještì víc.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd