webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(11 | 04 | 2006 - 13:09 - reactions: 0) DIY
NO USE FOR A NAME, THE LAWRENCE ARMS - SOBOTA 22.4.2006, PRAHA - ABATON
V rámci svého evropského turné se v Praze zastaví dvì z pøedních kapel amerického vydavatelství Fat Wreck Chords. Budou to No Use For A Name ze severní Kalifornie a The Lawrence Arms z Chicaga. Po jejich boku vystoupí i další atraktivní tìleso : parta Versus The World ze Santa Barbary - pomìrnì nový, ale netrpìlivì oèekávaný pøírùstek do rodiny kapel na dalším dùležitém punk-rockovém labelu Kung-Fu Records. Je tedy jisté, že v sobotu 22.4. bude v prostorech pražského Abatonu pìknì horko.
No Use For A Name snad ani není tøeba pøedstavovat. Tato ètveøice dokázala za necelých devatenáct (!) let své existence získat v rámci nezávislé scény takový úspìch, o jakém se leckdy nesní ani mnohým „mainstreamovým“ kapelám, které získají zdánlivì úžasnou nabídku od major-labelu, jenž však mnohdy kapelu po krátké dobì „zazdí“…
N.U.F.A.N. nìkolikrát procestovali USA, Evropu, Jižní Ameriku, Austrálii i Japonsko a názvy jejich alb zní snad všem lidem, zajímajících se o pop-punk nebo skate-punk, minimálnì povìdomì …vyjmenovávání všech milníkù v historii kapely by zabralo pøíliš èasu, takže pouze ty nejdùležitìjší : dali se dohromady v roce 1987 a bìhem nìkolika následujících let nahráli první album Incognito a následující Don’t Miss the Train. Druhá zmínìná deska dnes patøí do zlatého fondu kapely a právì na jejím základì podepsali zaèátkem roku 1993 N.U.F.A.N. smlouvu s tehdy se teprve rozjíždìjícím labelem Fat Wreck Chords, nedlouho pøed tím založeným zpìvákem No FX, Fat Mikem. Výsledkem bylo album The Daily Grind, které odstartovalo obrovskou vlnu zájmu o kapelu. Zaèátkem roku 1995 spatøilo svìtlo svìta asi nejzásadnìjší album – Leche Con Carne. Po vydání této desky následovaly menší personální zmìny, pøinášející do kapely svìží vítr, které se odrazily i na dalším albu Making Friends, vydaném v srpnu 1997. V této dobì mìli už N.U.F.A.N. objetý doslova celý svìt, jako headlineøi, i jako pódioví partneøi No FX nebo The Offspring. Objevovali se pravidelnì i na hlavním pódiu Warped Tour. Jen v Praze hráli No Use For A Name v letech 1991–2001 pìtkrát (na 007, v Roxy, Rock Café a dvakrát ve Futuru). Rok 1999 pøinesl další studiový poèin, More Betterness, ovšem také odnesl kytaristu Chrise Schiffleta, kterýžto odešel k Foo Fighters. Byl ovšem hbitì nahrazen Davem Nassiem z legendárních Suicidal Tendencies. Brzy nato se N.U.F.A.N. stali první kapelou, která vydala živou nahrávku ze série Live In a Dive pod hlavièkou Fat Wreck Chords.
Rok 2002 se nesl ve znamení desky Hard Rock Bottom, koncertù po boku Sum 41 a opìtovným headline slotem na Warped Tour. Zatím posledním studiovým poèinem, opìt zastøešeným Fat Wreck Chords, je v loòském roce vydané album Keep Them Confused, dokazující, že i s veterány se musí v punk-rockové scénì poèítat. The Lawrence Arms z Chicaga pøedstavují novou vlnu emo-punkových kapel vycházejících ve svých základech z legendárních spolkù jako Jawbreaker, Leatherface nebo Hot Water Music. V jejich hudbì mùžete najít jak vlivy jmenovaných kapel, tak moderní zvuk souèasného punk-rocku a obojí je v dohromady smícháno bez jakéhokoliv náznaku køeèe. Tato trojice chlapíkù s punkovou historií spolu hraje od roku 1999 a za tu dobu stihla vydat nìkolik alb na indie-labelu Mikea Parka Asian Man Records a poslední tøi na Fat Wreck Chords. Poslední z nich, letošní Oh, Calcutta !, má zadìláno na titul jedné z nejlepších desek na Fat Wrecku. The Lawrence Arms jsou ale pøedevším živou kapelou, což dokázali i pøed dvìma lety v pražském Rock Café, kde se jim podaøilo nadchnout poloprázdný sál, který z poèátku rozhodnì neoplýval zrovna pøívìtivou atmosférou. Jejich hudba má zkrátka strhující schopnosti a je jisté, že The Lawrence Arms nemají na turné s No Use For A Name jen roli pøedskokana, ale rovnocenného partnera svých služebnì starších kolegù.
Spoleèníky pøedchozím dvìma kapelám budou dìlat Versus The World, kapela ukrývající ve svých øadách bývalého baskytaristu The Ataris – Mikea Davenporta. Neèekejte ovšem pouhou „vykrádaèku“ The Ataris. Tvorba Versus The World je pøece jen o nìco tvrdší a jejich show urèitì nebude postrádat energii, což mùžete aspoò z èásti posoudit podle poslechu jejich loòského alba na Kung-Fu Records.

www.conspiracy.cz
 
[10kb][21kb][69kb][78kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd