webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(30 | 05 | 2006 - 09:20 - reactions: 0) Bena
CULT OF LUNA – 'Somewhere along the highway'
(Earache)

Když jedete do švédského mìsteèka Umea, odkud je to už na polární kruh, co by kamenem dohodil, podél dálnice, která stejnì moc daleko na sever nevede, toho kromì pøírody moc neuvidíte. Její síla a rozlehlost vytváøí spolu s faktem, že i na hlavním tahu na sever Švédska mùžete jet minuty zcela sami, aniž byste narazili na nìkoho druhého, jasnì vaše celkové rozpoložení. Docela odlišné od toho, jaké si pamatujete z doby, kdy bylo mìsteèko Umea èíslem jedna na hardcorové mapì Evropy. Teenagerské nadšení je to tam a realita bez zkreslených dojmù udává nyní takt. Jestliže se nìkdy v tìch konèinách ocitnete, není už tøeba pátrat po dùvodu, proè slova náhle nemají zdaleka takový význam, nebo jsou až dokonce na obtíž. Je-li cílem vložit do muziky svou duši, pak Cult Of Luna reflektují sami sebe zcela dokonale. Klid, nikde žádná známka nervozity a naprostá pøirozenost.
Somewhere along the highway otevírá Andersovo klávesové intro v duetu s Fredrikovým mírnì nakøáple šeptajícím vokálem, volnì následované neoddìlitelnou skladbou Finland s pochodovým odpichem bicích. Kdo by to byl øekl, že pozadí tohoto songu není zdaleka tak snové, jak by se chtìlo tušit. Finsko je tak trochu jiná, zvláštní zemì… Back To Chapel Town je songem s asi nejvìtší plochou vokálù z celé desky a zároveò nejtemnìjší a nejhutnìjší. Více pøipomíná pøedchozí desky a opominu-li veškeré okrasy, daly by se v nìm v jeho samotném základu, vystopovat podobnosti s Mastodon. Jakoby pokraèováním úvodního intra je v poloèase desky track An With Her Came The Birds. Opìt Fredrikùv napùl šeptající vokál a jediný motiv tvoøí banjo a funguje to skvìle. Ostatní nástroje pouze udávají dobu. Thirtyfour je tak trochu skrytý kùn. Spousta mìnících se nálad a gradací jak vokálu, tak i bicími tlaèené muziky. Pøedposlední Dim je naprosto skvìlá v tom, jak se pozvolnì vyvíjí. Od lehouèkého základu, na který se nabaluje houstnoucí atmosféra a pøidávající se kytary, elektronické efekty i intenzita bicích a v samém závìru i Johannesùv vokál. Dark City, Dead Man je však jednoznaènì tím nejdokonalejším závìrem a mým nejoblíbenìjším songem. Opìt nevinný, trochu ospalý úvod, stoupající intenzita a dùraz. I bez pohledu do bookletu tak nìjak automaticky tušíte, že tenhle song je závìrem desky. Vše vrcholí a uzavírá se. Miluju kytaru hned po prvním úseku s vokálem, znìjící jako kvílející siréna. Pøi tomhle bìhá mráz po zádech.
Deska je k mání ve tøech provedeních z nichž rozevírací double LP je skvostem nejvìtším.
Kapitolou samou o sobì je živý set Cult Of Luna. Zvukovì naprosto v jiných dimenzích, tìžko srovnatelných s nahrávkou a se silnou atmosférou linoucí se celým setem. Jestli nìkdy budete mít pøíležitost, bìžte se na nì podívat! Je to zážitek, kterého nebudete litovat.

www.cultofluna.com
www.myspace.com/cultofluna
fotky: bena.czechcore.cz/photogallery
 
[66kb][117kb][108kb][115kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd