webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(31 | 05 | 2006 - 20:36 - reactions: 0) DIY
URGENTNÁ výzva k finanènej zbierke pre odborárov zo CNT-Barcelona – 2. mesiac v štrajku
Priama akcia vyzýva k celoslovenskej finanènej zbierke na podporu štrajkujúcich odborárov zo CNT-Barcelona, ktorí nedostali svoje mzdy už pred štrajkom a teraz poèas štrajku nemajú žiadne iné zdroje. Toto je naliehavá výzva o ekonomickú solidaritu s odborármi zo supermarketov Mercadona, ktorí vyhlásili èasovo neobmedzený štrajk, ktorý trvá už druhý mesiac.

Štrajk v Mercadone, ako každý takýto štrajk, si zaslúži našu solidaritu. Hovorí sa, že jeden èin dokáže viac ako tisíce slov. Èo takto ich spoji?? Odborári zo CNT robia jeden ve¾ký èin, my môžeme urobi? mnoho malých èinov a poveda? mnoho slov a takto prejavi? spoloènú silu. A hoci na Slovensku nemáme ako priamo kona? na podporu štrajku, môžeme urobi? minimálne 4 veci:

1) Informova? o štrajku všade, kde sa len dá, èím poukážeme na konflikt, ktorý by sa inak nedostal do povedomia ¾udí, a tým zvýšime možnos?, že ho podporia ïalší ¾udia.

2) Finanèná pomoc. Mnohí z nás žijú vo finanènej núdzi, no nieko¾ko desiatok/stoviek/tisícok korún by sme snáï mohli necha? bokom, èi nie? Dá sa urobi? aj spoloèná zbierka v okruhu známych, rodiny, priate¾ov... Prípadne benefièná akcia, koncert...

3) Morálna podpora štrajkujúcim. Napísa? štrajkujúcim v Barcelone aspoò nieko¾ko slov, aby vedeli, že ich boj nemusí by? na titulných stránkach novín, aby o òom ¾udia vedeli a podporili ho. Pocit osamotenia je jedným z najhorších v každom boji... O to viac v situácii, keï štrajkujúci musia èeli? ve¾kej, mocnej a represívnej firme, ktorej súkromná bezpeènostná služba sa štrajkujúcim a ich rodinám vyhráža zabitím! Písa? môžete aj do diskusného fóra na webe CNT-Barcelona.

4) Protestné listy firme Mercadona, nech sami vidia, akú podporu majú štrajkujúci a pochopia, že pre firmu bude pokraèovanie v konflikte jedine na škodu. Adresa: Mercadona, S.A.; CIF:A-46-103834; C/ Valencia, no 5; Tavernes Blanques; VALENCIA - C.P.46016; Španielsko. O vyjadrení svojho protestu môžeš napísa? aj CNT, aby vedeli, aké listy asi dostáva vedenie firmy.

Mercadona vie, že našich kamarátov môže ekonomicky znièi?. Nesmieme dovoli?, aby bol tento boj prehratý práve z ekonomických dôvodov. Štrajkujúci potrebujú peniaze NAOZAJ VE¼MI NUTNE, aby mohli uživi? svoje rodiny. Mesaène je potrebných 18 000 eur, aby štrajk, ktorý bude urèite dlhý a ?ažký, mohol pokraèova?. Preto sa pripájame (a dúfame, že aj ty, ktorý alebo ktorá èítaš tieto riadky) k celosvetovej výzve CNT a veríme, že finanènou zbierkou môžeme ukáza? dôležitý príklad globálnej solidarity so štrajkujúcimi a vlastným prièinením nedovoli?, aby oni, ich rodiny a deti trpeli.

Peniaze v slovenských korunách prosím posielajte na èíslo úètu:
9060456/5200 (OTP Banka)
!!!Ako variabilný symbol alebo správu pre prijímate¾a uveïte prosím heslo „Mercadona“!!!

Od 31. mája 2006 budeme v 14-dòových intervaloch uskutoèòova? prevody na štrajkový úèet až do konca štrajku.

Prípadne môžete peniaze posiela? priamo na štrajkový úèet:
Banka: La Caixa
Konto solidarity: 2100 - 1183 - 35 - 0100505773
Európa: IBAN: ES08 2100 1183 3501 0050 5773
Zvyšok sveta: BIC (Swift): CAIXESBBXXX 2100 1183 3501 0050 5773


Pozadie štrajku vo firme Mercadona

Štrajk zaèal kvôli prepusteniu troch kamarátov z odborového zväzu CNT (španielskej sekcie Medzinárodnej asociácie pracujúcich), ktorí pracovali v logistickom centre re?azca supermarketov Mercadona en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona, Španielsko).

Spoloènos? už predtým zastrašovala svojich zamestnancov. Keï sa predstavitelia Mercadona dozvedeli, že CNT pôsobí na pracovisku a organizuje zamestnancov a zamestnankyne ich firmy, zaèali sa im vyhráža? a tresta? (najmä delegátov CNT). Mercadona si najala štrajkokazov, ktorí v logistickom centre narúšali štrajkové aktivity ešte pred samotným zaèiatkom štrajku. Situácia sa stala neúnosná. Bol vyhlásený ostrý štrajk, najprv na desa? dní. Následne sa však prešlo do èasovo neobmedzeného štrajku, ktorý trvá už druhý mesiac a predpokladá sa, že bude ve¾mi dlhý a ?ažký.

Požiadavky štrajkujúcich

• Znovu prija? troch prepustených kamarátov.
• Vyplati? mzdu za pol hodinu, kedy sa pripravujú plány (kolektívna zmluva podpísaná reformistickými odbormi UGT to nepovažuje za efektívny pracovný èas, kvôli èomu celkový týždenný pracovný èas narastá).
• Dodržiava? oficiálne normy bezpeènosti a hygieny na pracovisku.
• Zastavi? zastrašovacie praktiky.
• Uzna? odbory CNT a jej delegátov vo firme.
• Garantova? opätovné prijatie alebo špeciálne odškodné za bezdôvodné prepustenie pre prepustených zamestnancov.

Adresa CNT-AIT Barcelona:
Plç. Duc de Medinacelli 6, Entr. 1ª
E- 08002
BARCELONA
Španielsko

Tel./Fax: (0034) 93 317 05 47
http://barcelona.cnt.es
e-mail: sov@barcelona.cnt.es

Podporme štrajk v Mercadone! Môžeme to urobi?, preto nedovo¾me, aby bol tento boj prehratý.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd