webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(01 | 07 | 2006 - 20:24 - reactions: 0) Jirzophone
Loser crew - koncerty v Brnì (èervenec-øíjen´06)
Druhá polovina koncertního roku vypadá prozatím pìknì napìchovanì, takže co nás v Brnì èeká:

Nedìle 9.7. – Brno, club Favál (malá scéna), Køížkovského 22
INSOLENTES (Mexiko) – Nestává se tak èasto, aby na evropské turné vyrazila kapela z Mexika, tak snad už jen proto by rozhodnì byla škoda prošvihnout jejich pár zastávek i na našem území. INSOLENTES hrají crust / grind nášup v duchu DISRUPT / HIS HERO IS GONE s latinskoamerickým temperamentem.
SHEEVA YOGA - strangcore partièka z Ovy, která kromì klasického oldschool-HC mixuje tøeba i punk, ska, reggae, emo, grind, noise,... zkrátka organizovaný chaos
BESTIA TRIUMPHANS – HC/punk z Havl Brodu, mix FPB / Dead Kennedys s citelným rožnovským šmakem. Jejich debutová kazeta vyšla pøed èasem na Malárii.

INSOLENTES - myspace//hxcmp3
SHEEVA YOGA - web//myspace
BESTIA TRIUMPHANS - web


Støeda 30.8. – Brno, club Yacht (Kolejní 6)
HARAM (USA, Washington DC) - ostøílení èlenové kapel MAJORITY RULE, PG 99, CITY OF CATERPILLAR, MALADY v nové kapele, která zní jako bravùrní mix FUGAZI, SONIC YOUTH nebo tøeba DRIVE LIKE JEHU. Náladová až atmosférická hudba založená pøedevším na chytrých kytarách a svižné rytmice. Debutová deska vyšla právì na Lovitt records.
EMA CAMELIA – Kopøivnická parta, která se brouzdá temnìjší èástí emocore. Pøed èasem si vydali sami své debutové CD.
REDGRAVE – sludge kapela èlenù GOSPEL OF THE FUTURE, MASS GENOCIDE PROCESS. Pokud nenávidíte rychlou muziku REDGRAVE jsou pro vás jak stvoøení:)

HARAM - web//myspace
EMA CAMELIA - web

Sobota 16.9. - Brno, club Yacht (Kolejní 6)
MÖNSTER - (D/Pl) relativnì nová kapela ostøílených èlenù kapel jako PEACE OF MIND, HIGHSCORE, INSUICIETY, DYSMORFOFOBIA, COSTA´S CAKE HOUSE, MVD... Tentokrát jde o motor-curst-punk. D-beat s paradníma punkovýma vyhrávkama a nakøáplým vokálem. Nová deska na Day After records.
GODSENTUS - (A) Energií napìchovaný grind HC nášup samozøejmì s poøádnou dávkou punku. Mix- Mörser/Systral/Integrity/Celtic Frost... nová kapela na FireWalkWithMe records.
GOSPEL OF THE FUTURE - Nová sesta. Rychlo/pomalý dark hardcore

MÖNSTER - myspace
GODSENTUS - myspace//web


Støeda 27.9. – Brno, club Yacht (Kolejní 6)
SPACEHORSE (USA, San Diego) – All star manšaft ze San Diega. Pánové kteøí definovaly jednu z odnoží HC/punku, který ovlivnil kapely ve své tvorbì po celém svìtì. A co je ještì lepší, zùstali stále stejnì punk tak jak zaèínali pøed X lety. V sestavì najdeš lidi, kteøí prošli kapelama HEROIN / CAMERA OBSCURA / THE SHORTWAVE CHANNEL / CHAMPAGNEKISS / CLIKATAT IKATOWI. Bubeník Matt Anderson zároveò provozuje vydavatelství Gravity. Hudba SPACEHORSE by šla v krátkosti charakterizovat jako HC/punk, který spojuje osvìdèenou sílu od kapel jako BLACK FLAG a zároveò ve svých útrobách neskrývá „divnost“ San Diega. Po desce na Gravity records, brzy vyjde 12“ na Day After.
KYLESA (USA) - Temná ponurá hudba se èleny DAMAD, která v sobì kloubí prvky hc/crustu/stoner rocku/sludge a punku. Po problémech najít nového bubeníka to kapela vyøešila fikanì a rovnou pøijala dva. Více než doporuèeno fandùm NEUROSIS, AMEBIX, DAMAD a spol.
BALACLAVA - po pár letech se vrací na brnìnská yachtaøská prkna tahle hardcore/punk sebranka z Prahy/Pøíbrami, která tak nerada hraje nìkde jinde než v Praze. V tìchto dnech dokonèili nahrávání materiálu pro novou / debutovou velkou desku, která se èasem objeví na Silver Rocket / Malárii.

KYLESA - web
SPACEHORSE - myspace
BALACLAVA - web

Úterý 3.10. – Brno, club Yacht (Kolejní 6)
THE GREY (Kanada) – Ottawa emo attack od èlenù kapel jako SHOTMAKER / THREE PENNY OPERA / BURIED INSIDE. Já nevím jak pro vás, ale pro mì patøí právì deska „Mouse ear“ od SHOTMAKER (spoleènì s prvními deskami od Grade) k tomu nejlepšímu z kanadského emocoreu. A tak s nadšením sleduji kapelu THE GREY, kde èást tìchto ostøílených srdcaøù hraje, svùj chytrý šlapavý postcore, který by mohl nadchnout fandy kapel jako Fugazi, Juno, Drive Like Jehu a pokud vás baví rytmika Engine Down budete z této kapely juchat radostí. Pøed pár dny vyšla na Lovitt records jejich v poøadí druhá deska s názvem „Asleep At The Wheel“.
THEMA 11 – netøeba pøedstavovat tuto partu z Hradce Králové, protože jejich temný emocore zná doufám každý. V tìchto dnech dokonèuje kapela nahrávaní na své další velké desce, která by mìla vyjít pod hlavièkou Insane Society records.

THE GREY - web//myspace
THEMA 11 - web//myspace

Pondìlí 9.10. – Brno, club Yacht (Kolejní 6)
AKIMBO (USA, Seattle) – Máte rádi, jako všichni kolem vás, kapelu DOOMRIDERS? Jestli ano, zkuste právì AKIMBO! Tahle trojce ze Seattlu má smùlu, že nikdy nebude tak populární jako výše zmiòovaní, protože v jejich sestavì prostì nenajdeš žádné èleny Converge, ale „pouze“ punkáèe, kteøí prošli kapelama ze Seattlu. AKIMBO hrají hodnì nahlas a hodnì heavy a pøitom svoji tvorbu nezapomínají prokládat taky koøením, které tady nechali klasické rockové kapely jako Led Zepellin/Black Sabbath nebo The Who. Máte-li rádi spolky jako DOOMRIDERS / CURSED / MASTODON / THE MELVINS / JESUS LIZARD a spol? Potom AKIMBO vás roztrhají na kusy. Poslední deska „Forging Steel and Laying Stone“ vyšla na Alternative Tentacles.
YOUNG WIDOWS (USA, Louisville) – po odchodu zpìváka z BREATHER RESIST se zbylí tøi èlenové pøejmenovali na YOUNG WIDOWS. O proti BREATHER RESIST pánové trochu zpomalili a více zabøedli do temnìjších poloh takže výsledkem je náladový tìžkotonážní hypnotický heavy post punk ovlivnìný kapelami jako JESUS LIZARD / SHELLAC a spol. Jinak sazenstvo má své odpracováno krom BREATHER RESIST ještì v BLACK CROSS / BLACK WIDOWS (ty se rozpadli právì na Breather Resist a Coliseum), NATIONAL ACROBAT... Debutová deska „Settle Down City“ vyjde v záøí na Jade Tree.

AKIMBO - web//purevolume//hxcmp3//myspace
YOUNG WIDOWS - web//myspace

Èvrtek 26.10. Brno - club Yacht (Kolejní 6)
LA FRACTION(Francie) - kultovní melodický punk s opravdu bravùrní zpìvaèkou, která svým podáním musí potìšit i milovníky francouzského šansonu. LA FRACTION byli na prvni poslech spoleène s GUTS PIE EARSHOT tìmi „jinými“ kapelami na vydavatelstvi SKULD records.
CO CA - Punková smrš? z Rožnova. Jak je u tìchto kapel zvykem – agresivní muzika s dominatním zpìvem, jedovatými texty a silnou teplickou „složitostí“, kterou se ohánìly kapely jako FPB (pre-UJD) a spol.
NAGAIKA- ÈSR emo core/punk


Pátek 10.11. Brno - club Yacht (Kolejní 6)
Více jak dva roky museli milovníci osobitého melodického HC/punku èekat než se opìt vydá na evropské turné dnes již kultovní formace LEATHERFACE. Ètveøice hochù z britského Sunderlandu si v roce 1988 svùj název pro kapelu vypùjèila z béèkového hororu Texas Chainsaw Massacre. LEATHEFACE se za ty léta stali synonymem pro melodický punk ve kterém nechybí nápadité a zároveò uhranèivé zvonivé kytary, dravá rytmika a osobitý „nakøáplý“ vokál frontmana Frankieho Stubbse. Ve své hudbì LEATHERFACE míchají dravost kapel Möterhead s melancholií a harmonií Hüsker Dü. Po textové stránce vedle spoleèensko politické kritiky nechybí i osobní zpovìdi plné narážek a jinotajù. Na svém kontì za více jak 18 let má tato kapela 7 øadových alb, nespoèet singlù, split alb (napø. s HOT WATER MUSIC, JAWBOX, WAT TYLER,...), živákù a kompilaèních alb, která se stávají hudební inspirací pro novou generaci punkových kapel vèele s Dillinger Four, Hot Water Music a Avail. O vydání tìchto desek se postarala pìkná øádka vydavatelství a jen namátkou staèí zmínit napø. Rejected, Bitzcore, Domino, Deranged records a poslední roky se o discografií kapely stará americké vydavatelství BYO records (domov pro kapely jako The Briefs, 7 Seconds, Youth Brigade,...). S obdivem je také nutné sledovat neutuchající chu? jednotlivých èlenù kapely produkovat hudbu a tak vedle sólových projektù kdy frontman vydal pár singlù èistì pod svým jménem, vystopujeme další muzikantskou úèast v kapelách jako TOY DOLLS, SNUFF, ANGELIC UPSTARTS, COCKNEY REJECTS, JESSIE, POPE, HDQ, AOS3, DR. BISON a øadì dalších. Letošní témìø mìsíèní evropské turné je zajímavé také tím, že po neuvìøitelnì dlouhé dobì se do kapely vrátil pùvodní èlen Dickie Hammond, který se podepsal mimo jiné svojí osobitou hrou na kytaru i na famózním albu „Mush“, které se stalo klasikou tohoto hudebního žánru.

Dalším zahranièním hostem tento veèer bude australská ètveøice z Melbourne A DEATH IN THE FAMILY, která nejede spoleèné turné s LEATHERFACE jen tak náhodou. Pøed rokem si obì kapely projeli spoleènì australský kontinent a vzájemné sympatie vyústili natolik, že o pár mìsícù pozdìji se Frankie Stubbs vrátil za touto kapelou i do studia, aby v pozici producenta pomohl natoèit debutovou desku s názvem „This Microscopic war“, která vyšla letos na anglickém vydavatelství The Newest Industry. Po hudební stránce tuto formaci ocení milovníci svižného melodického hc/punku ve kterém nalezneme vlivy již zmínìných kapel jako LEATHERFACE, HÜSKER DÜ nebo HOT WATER MUSIC.

Domácí barvy v clubu Yacht bude hájit Èeskoslovenská kapela NAGAIKA svým osobitým pojetím rozlobeného emocore punku.

Leatherface: web // myspace
A death in the family: web // myspace
Nagaika: web
 
[141kb][226kb][27kb][188kb]

[118kb][84kb][107kb][148kb]

[122kb][85kb][202kb][130kb]

[143kb][41kb][99kb][128kb]

[122kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd