webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(20 | 07 | 2006 - 10:00 - reactions: 0) DIY
v/a COMMON LIFE vol.2 kompilaèní LP
(Dead Heroes records)

Uff, neuvìøitelné se stalo skuteèností a po více než roce pøiprav je tento projekt koneènì venku. Po zkušenosti vydat kompilaci s kapelama z celýho svìta to bude nejspíš na delší èas poslední kompilaèní projekt, co prošel pod našima rukama. Vùbec jsem si nedokázal pøedstavit, co všechno mùže vydaní takový kompilace obnášet. Neustálé èekaní na hudební materiál, potažmo booklet od jednotlivých kapel se protahovalo a musím pøiznat, že jsem stále èastìji dostával depresivní nálady, jestli vùbec deska spatøí svìtlo svìta. Ale dost o mých pocitech, ty stejnì nikoho nezajímají. Deska je venku a to je v tuhle chvíli pro tento info blok dùležitìjší.
Pùvodní idea byla vydání klasickýho split EP dvou pomìrnì zajímavejch kapel z Balkánu a to FxPxOx, což je kapela, která je známìjší víc mimo Evropu než na starým kontinentu. Spousta kapel z téhle oblasti Evropy se vyznaèuje silnì politickými anarcho tématy ve svých textech a ani FxPxOx nejsou výjimkou. Hudebnì se pohybujou v rychlým straight edge thrash hardcore. Lidi z kapely jsou hodnì aktivní v lokální sociálnì-ekologické sféøe. Mimochodem, mám pro vás ještì jednu dobrou zprávu a to, i pøes mnoho problémù s vízy na jejich Euro tour kapela odehraje dva koncerty i u nás a to 20.8 v Brnì a o den pozdìji v Praze na 007. Urèitì si nenechte ujít! Druhá kapela s názvem CHOICE OF MY OWN mì osobnì hodnì pøirostla k srdci. Jsou to vlastnì lidi z FxPxOx (Vasko, Tripe a Dzano, dva poslednì zmínìní jsou právì èleny COMO) hrajou i v mnoha dalších Makedonských kapelách. Hodnì dobøe zahranej thrash-core se silným vlivem politických kapel jako Lärm/WHN?. Mimo jiné pøipravujou split LP se Seein Red na 625thrash.com. Další dvì kapely kompilace pocházejí opìt z oblasti na východ od našich hranic. Jsou to GEORGE HARRISON a CAPTAINS AMERICA z Ruska. GxHx jsou totální fast thrash mayhem jízda ovlivnìná starýma bendama jako DRI nebo SPAZZ. Kapela pøed nedávnem vydala split EP s Japoncema Conga Fury a pøipravujou další materiál na split LP na nìjakým nìmeckým labelu (snad TVG, sorry ale nevím pøesnì)??? Kluci z kapely jsou velcí fandové skateboardingu (pozor ne všichni) / komixù a další skvìlejch vìcí. CAPTAINS AMERICA se v podstatì pustili podobnou cestou jako GxHx, jsou to hodnì dobøí kámoši a není výjimkou to, že si navzájem vypomáhají v tzv. line-up. Strašnì rád mám tyhle východoevropský spolky, hlavnì pro jejich D.I.Y. myšlenky, kterých se opravdu drží. Urèitì se tìmto kapelám nevyhýbejte, udìlali byste velkou chybu. Jediným Èeským zastoupením na desce jsou Tepliètí STILL STRONG. A každej, kdo zná Harveje, už se neptá proè. Máme tì fakt rádi kámo !!! SS se pøedstavujou s jejich typickým fast old school hardcorem ala Final Exit/Rambo style obohaceným o Harviho jeèákem ala Japonsko.
Posuneme se dál ke kapele ze zemì ve tvaru holínky. LxExAxRxNx jsou skvìlej fast spagetti hardcore se špetkou thrash skate spacy sauce. Jo a když nad tím tak pøemejšlím, tak LEARN jsou napùl taky z ÈR. Protože jeden ze èlenù kapely má mamku pøímo z moravské metropole Brna (která tam i žije). Tahle kapela bude na konci prázdnin taktéž brousit pøes ÈR a to 29.8 koncert v Chomutovì. Pokud by se našel nìkdo, kdo by nám pomohl udìlat pro nì další gigy na 30. a 31., prosím ozvìte se co nejdøív. Díky.
Opouštíme kontinentální èást Evropy a pøes kanál do United Kingdom. Jsem si jist, že asi moc lidí kapelu DUCKSTAB (Leeds) nezná. Taky jsem nemìl o téhle skvìlé kapele tušení, ale díky poslednímu necelýmu roku stráveného v UK jsou mìl možnost seznámit se spoustou výbornejch UK kapel. Díky za zkušenosti a otevøení mých oèí dokoøán !!!! Právì DUCKSTAB jsem vidìl a slyšel v jednom Cardiffským klubu a byl to totální námrd, jízda jako blázen. Lidi vùbec nevìdìli co maj dìlat, šílenost. Fakt jsem si pøipadal jako na gigu o dvacet let zpátky. Jasnì, já takovou atmosféru neznám (je mì nìco málo pøes dvacet), ale snad si to aspoò dokážu èásteènì pøedstavit. Jejich zpìvák Steve Watts je jedním slovem „šílenec“. Mìl jsem pøed týdnem možnost mluvit s nìjakýma lidma z ostrovù na Obscene Extreme festu a všichni mì potvrdili že slovo „crazy guy“ pøesnì na Wattse sedí. Spousta pro nás neznámejch kapel se na ostrovech ukrývá, tagže let“s go to UK !!!! Jo a zapomnìl jsem ještì k tomu gigu v Cardiffu pøijeli tam i Wattsovi rodièe oslavit narozeniny jeho mamky až z Leedsu. (pro pøedstavu je to nìco málo pod 400km) dobrý ne?? Hudebnì rychlej hardcore s geniálním vokálem jak má být. Mám je fakt rád a brzo jim vychází novej matroš na EP opìt na ostrovech.
USA je domovina dalších dvou kapel a to SMD a THIRD DEATH. SMD už pøed nìjakou dobou jsem právì na czechcore inzeroval èlánek o vydání kazety právì týhle kapely, ale bohužel se nikdo neozval, což je podle mì velká škoda a proto jsme se rozhodli vydat novej matroš téhle hutné, valivé thrashing crossover kapely, kterou bych klidnì mohl zaøadit do skupiny lidi jako jsou Capitalist Casualties, Voetsek a další lidièky okolo zinu Urban Guerilla. 100% si tohle výchutnej a pokud frèíš takový ty legendy jako DRI nebo Suicidal Tendencies je tohle pøesnì tvùj kùò. THIRD DEATH zasranì rychlej skate-core, mladí kluci podporující fast free life style a všechno co se toèí okolo skateboardingu. Broken boards, broken bones, skate or eat pizza. Nevím co dodat, snad jen že nìkomu tyhle kecy mùžou pøipadat jako klišé, ale èlovìk, když opravdu ví a zná jak to kluci myslí, je to prostì velkej kopec srandy, a to já mùžu. Poslední a nejvzdálenìjší kapelkou desky jsou LOW VISION ze zemì vycházejícího slunce. LV se už pøed nìjakou dobou objevili na nìkolika CD kompilacích ve státech (tuším že 625 nebo Deep Six) a Japonsku a teï koneènì i do Evropy. Jejich nahrávka má naprosto prasáckej „raw thrash“ zvuk, ale tohle pøesnì jsem od Japonské kapely èekal a perfektnì to doplòuje atmosféru jejich skladeb. Bomba.
Kompletní press vychází na barevném vinylu s celkem pìkným komixovým obalem. S klidným srdcem mùžu každou kapelu kompilace doporuèit, ještì jednou nezapomeòte na koncerty FxPxOx a LxExAxRxNx. Díky za váš èas.
Za Dead Heroes label,
Ondra

www.myspace.com/deadheroesmusiclabel
doomsday@centrum.cz
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd