webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(20 | 07 | 2006 - 13:32 - reactions: 0) samuel
KISMET HC / rozhovor
Mini tour KISMET HC už pøíští víkend! KISMET HC je excelentní Anglická hardcore thrash punk kapela se ženským vokálem, která už hraje zhruba od roku 89. KISMET HC vystoupí na výroèní 10.fiestì KRÁTKÝ, RYCHLÝ A HLASITÝ v Hamrech nad Sázavou (3km od Žïáru nad Sáz., vlak.trasa Havl.Brod-Brno) v sobotu 29.7.2006 za spoluúèasti LAHAR (fastcore Písek), THEMA 11 (temný hc Hradec Králové), SUPERAPES (hcpunk SK), MASS GENOCIDE PROCESS (crust Morava), NEEDFUL THINGS (grindcore Pardubice), RISPOSTA (crust Pøísnotice).

Veškeré info na Lycantrophy www .


KISMET HC je kapela s rozsáhlejší historií, proto uveïte jenom nìkolik nejdùležitìjších bodù.

Dave: Zaèali jsme v lednu 1989, první demo, potom vydání prvního 7“EP splitu s SCHERZO, další místní kapela v ´90, potom split LP s NEGATIVE STANCE z Øecka, nìjaké kompilaèní záležitosti, koncerty, další demo v ´95 a v ´96, split 7“ s INVAZJIA následovaný sólo CD a 10“LP, spousty koncertù v UK s hromadou rùzných kapel. Kapelou prošlo hodnì èlenù, já a bubeník je vše, co zbylo z poèátku.

Hrajete nebo hráli jste taky v jiných kapelách nebo projektech? Jak vypadá souèasný KISMET HC a co za lidi tam hraje?

Dave: Hodnì moc èlenù na vyjmenování, mìli jsme tøeba 16 baskytaristù...souèasní èlenové jsou Zanne (vocal), pøišla do kapely v roce 2000, Yan (basa) v 2001, pùvodní èlenové jsou Dave (já) a bubeník D-fekt. Bubeník a zpìvaèka jsou vzatí, Yan èeká další pøírùstek do rodiny. Yan dìlal Yan-tree, který vydali pøed nìkolika lety split 7“ s UPHEAVAL, d-fekt pøišel z DEATH ZONE a taky hrál v kapele zvané VOLT FACE, já jsem pùsobil ve FUCK HATE PROPAGANDA, pár let taky v nìkolika místních kapelách.
Deefekt:Pøechozí kapely, v ´78 C.I.A, hodnì garážová kapela, kromì zkoušek nikdy nic nenahrála, trochu znìla jako THE ANGRY SAMOANS, drzá slova jako „Nenávidím školu“ (ten èas jsme všichni ještì chodili do školy), pak jsem šel na koncert CRASS v místì kde jsem bydlel a to mi vše zmìnilo.Zaèal jsem hrát v DEATH ZONE (Who, what.Why, When Mortar Hate Records Comp.)a stále jsem se èleny DEATH ZONE v kapele VOLT-FACE (punk ´80 styl). Pak jsme založili KISMET HARDCORE v ´89. Jo, taky jsme mìli kapelu DISCLAYED (studio demo je stále k dostání).
Jan:Èau, já jsem Jan (nebo Yan tree), pøedchozí kapely byly Leeds punk banda PAGAN IDOLS 1982-1984 (podobný na UK DECAY-CULT MANIAX) a TREE OF LIFE 185-1988 (kolektiv podobný na GONG-CHUMBAWAMBA) a YAN TREE sólo – punk/folkový zpìv/skladatel 1988-1991. Jeden koncert jsem v ´86 odehrál s kapelou NOTHING! V roce 2001 jsem pøišel ke KISMET HC jako basák, protože v té dobì nikoho nemìli.
Co se týká ostatních èlenù:Dave – je opravdu dobrý punkový hráè na kytaru, excelentní – vlastnì, zná muziku/dìlá strukturu/materiál, což je užiteèný, že mi ukazuje linky na basu. Je vždy hodnì hodnì zaneprázdnìný, takže nìkdy je tìžký ho chytnout – Mám ho rád, protože je dobrý kámoš!
Zanne- øve a pøíležitostnì zpívá v Kismet – což je fajn, je to muzika, kterou dìláme. Myslím, že je sexy, intelektuální, obdivuhodná matka/úžasná osoba. Je velmi inspirativní pro všechny. Pøál bych si být ní, ale nejde to. Mám ji rád kvùli její povaze.
Defect-Wow! Stefan je bezbožný bubeník – špatnì slyším bubny, ale když jo, tak je velmi intenzivní a jeho tempo je obvykle okolo 1000 otáèek za minutu. Taky je velmi inspirativní osobnost, mám ho taky rád!
Jan-oh, no...teï já. Odvolávám se na citaci Justin Mayday z fóra Profane Existence.


Jak byste popsali Váš sound? Kdo nebo co Vás ovlivnilo, kapely nebo osoby?

Dave:Mmm...vnímáme všechny druhy vlivù kolem, každý èlen má rád rùzný druh punku, takže vnímáme vše co posloucháme. Moje oblíbený kapely jsou CRASS, DISCHARGE, NAUSEA, CONCRETE SOX, NASUM, OUTCOLD, RAPED TEENAGERS, PINK FLOYD, TORI AMOS, MOZART, Mám rád všechno, nìco více, nìco ménì, nikdy jsem se neomezoval na jeden styl v muzice.
Jan: Mì ovlivnily THE MOB, ZOUNDS, CRASS, ACTIVE MINDS, CHUMBAWAMBA, CRADLE OF FILTH, LEON ROSSELSON, LEADBELLY...Mám rád magii, sex, pøírodu, anarchii, utopii/dystopii,Pána Prstenù...
Zanne: Moje vlivy/oblíbený kapely jsou RUDIMENTARY PENI/ANISECT/CRUCIFIX/THE ACCUSED/SIOUXIE a THE BANSHEES, teï poslouchám WITCH HUNT a I OBJECT.
Deefekt: KISMET HC zní jako rozjetý vlak valící se bez kontroly dolù z kopce, každý song, kterej dìláme je jako závod dobìhnout na konec spoleènì v jednom kuse, to je pøirozenost našeho soundu. Vlivy pro mì od 77 punk pøes 80 léta s hodnì a hodnì CRASS a CRASS kapel, Evropských kapel ´80 hardcore BGK/ZMIV atd. oblíbený osoby, každý, kdo je èestný, není nafoukaný a egoistický.

Jaké jsou Vaše vydaný nahrávky a jaký máte plány do budoucna? Jsou nìjaký rozdíly mezi starýma a novýma válama?

Dave:První split 7“ se SCHERZO, split LP s NEGATIVE STANCE, split EP s INVAZJIA, samostatné CD“Our message“, venku je právì 10“. Tenhle rok budeme dìlat split 7“ s HAPPY BASTARDS, teï makáme na nových válech pro split LP nebo samostatné LP, ještì uvidíme jak to dopadne.
Nìkteré z úplnì prvních songù byly hodnì jednoduché, protože jsem se já/my všichni uèili jak je hrát pøi našich zaèátcích, musel jsem se smát sám sobì a pak jít cvièit.

Jak jste se dostali do hardcore scény? Jaká byla první deska, kterou jste si kdy koupili nebo dostali

Dave: Moje první punk deska byli buï DAMNED „Love song“ nebo SFL „Tin soldiers“. Vìtšinou jsem chodil zaèal chodit na koncerty v Birminghamu (The Mermaid), skvìlé místo.
Zanne: Pùvodnì jsem poslouchal gothic/indie kapely, pak jsem potkala Deefekta, prošla jeho skvìlou sbírku desek, zamilovala jsem si tu energii a nasranost v této muzice – první mou deskou bylo vražedné LP od THE VARUKERS na Punk pikniku v Birminghamu.
Deefekt: Bože!Tìžko si vzpomenout, pravdìpodobnì „Feeding the five thousand“ od CRASS, kupoval jsem hodnì punku, byl jsem velký Damned fanda, fanda do menších kapel jako THE JERKS, THE EXITS atd. Mìnil jsem hodnì kazet, spousty Evropských hardcore kapel ´80 let, mìl jsem hodnì kámošù pøes dopisování v Itálii a Švédsku.
Jan: Do HCpunku jsem se dostal pøes CRASS, první moje HC deska byla SHAWED WOMEN/REALITY ASYLUM 7“ – Poslouchal jsem hodnì ANTI PAST-SEX PISTOLS-THE CLASH-DEVO_BLONDIE...všechno to vypadalo skvìle/kultivovanì pro moji teenagerskou mysl.Dokud CRASS...SHAVED WOMEN/REALITY ASYLUM mìli/mají Eve Libertine na vokálu/Myslel jsem, že je to zvláštní/osobitý, že žena stála v èele téhle kapely o které každý mluvil (spadající pouze do zasr..mužské hierarchie rock´n roll kapel obvykle!), ale byl jsem mega fascinovaný...pozdìji když jsem dostal STATIONS OF THE CROSS, kde první song „Anti-Mother“ jsem byl a jsem stále nadšený jejich upøímností, sdìlením a opravdivostí. Byl jsem š?astný je vidìt 2 nebo 3x živì. V 1982 jsem už byl trochu znudìn CRASS soundem, mysl, tìlo i duše anarcho punkem. Nicménì teï v 2006 jsem opìt nabyl ztracené 2 Crass roky piváním „Yes sir, I Will&Christ, album...týkající se mojí souèasné anarcho punk mysli, která trochu zakolísala, ale teï je znovu rozhodnì pevná!

Jak Vaše živé koncerty? Hrajete èasto? Máte rádi, když lidi skáèou atd.? Vím, že máte song proti násilnému tancování...

Dave:Nìkdy lidi tancují, nemám problém s lidmi, kteøí tancují, aèkoliv to nìkdy vypadá hrubì, myslím, že mùžeš tancovat divoce ve „svém“ prostoru – nìkdy lidi chtìjí tancovat pro radost a užít si kapelu. Nìkdy je to tìžké, když tam máš borce, kteøí se tam bourají jako šílenci. Nehrajeme tak èasto, 1-2x do mìsíce. Miluju hrát živý koncerty, mám rád když se lidi baví a že si užívají muziku a celý set.
Deefekt: Když uvážíš, že mezi ètyøi èleny kapely „rozdìlíš“ 11 dìtí a Yan Tree (basák) se brzy stane otcem, Zanne bude 4 mìsíce tìhotná, když budeme hrát v ÈR, takže to bude tøináctý dítì! Takže je nemáme moc èasu hrát koncerty, hraní 1 až 2x do mìsíce je náš mezník.Macho dancing fuckin macho. Vždycky respektuj osobu vedle tebe.
Yan: Miluju koncerty! Užíváme si stejnì jako když kapela hraje pro nás anebo my jako kapela hrajeme pro ostatní. Mám rád, když lidi tancují. Fakt nemám rád agresivní macho tancování. Pøedstav si, že pøi tanci udeøíš tìhotnou punkerku? Dokážeš si uvìdomit možné následky? ... mùžete se divoce bavit i bez zbyteènýho obtìžování! Mìjte respekt pro ostatní!

Mluvme o textech. Jak jsou pro Vás dùležité? Jste politická kapela? Kdo nebo co Tì ovlivòuje pøi psaní textù?

Dave: Je složitý mluvit za celou kapelu, ale ohlednì mì – píšu politické texty, protože jsou problémy, které mì stále štvou, napø.sexismus, rasismus, týrání zvíøat. Jako kapela máme politický postoj kvùli textùm a že vìøíme tomu co zpíváme. Myslím, že to jsou svìtový a okolní události, který nás ovlivòují.
Yann: Moje osobní politika jsou pagan/anarcho syndikální/nihilistický. Post apokalypsa, vegan, multikulturní, politicky korektní. Texty jsou pro mì velice dùležité, píšu je..jako básnì. Je to nìco skuteènýho z mojí duše, vštìpuju si to co jsem napsal.
Deefekt: Jsem si jistý, že Daveho odpovìï je kompletní, nemusím dodávat více. Je dobrý øíct, že jsou pro kapelu dùležitý, když ne, proè být v punkové kapele? Mohlo by to být stejnì tak s heavy metalovou kapelou zpívající o skøítkách a dracích. Na nás má vliv tahle zkažená spoleènost – klišé – já vím, ale cítím, že jsme kapela nabízející alternativu vùèi kapitalistickému státu pøevleèením za punkrock...

Jste už aktivní po léta.....stále vìøíš v DIY kulturu – udìlej si sám? Co pro Tebe znamená hc/punk DIY etika, je to jen muzika?

Dave: DIY je to co je pro mì punk, o lidech kontrolující co dìlají a øíkají, co chtìjí øíct bez toho být cenzorován lidmi – je to kultura, zpùsob života. Radší si koupím desku z malýho distra než sponzorovat mainstream vydavatelství – líbí se mi sice jejich muzika, ale moje peníze jsou s DIY.
Deefekt: Víc, více než pouze muzika, dìlám stylem DIY takøka všechno.
Yan: Yeah, stále vìøím v DIY – aèkoliv nejdeme do svìta s naší pozitivními zprávami o svépomoci/solidárnosti/jednotì. Protože boháèi/hudební prùmysl byl/je tady-vysává všechny-spoustu vìcí dìlá nudný/sterilní – takže my jsme jako ryzí rod nakažený v týhle prázdný pustinì zkoušící pøežít, napøíè kontinenty dotýkat se všech, kdo jsou na tom stejnì („pøesadit“ zem mírem, láskou...) .

Mùžeš porovnat hardcore scénu v UK když jste zaèali hrát se souèasnou? Jinak díky za rozhovor.

Dave: Nìco se zmìnilo, nìco ne. Mladší se dostávají do hcpunku a dìlají vìci po svém. Co mì dokáže naštvat je že lidi/punx, kteøí se vezou jak na „horské dráze“ a pak z ní vypadávají, protože nevypadají pøíliš punk nebo se snaží vypadat „in“. Myslím, že by lidi mìli najít svoji vlastní cestu, to je jak to bylo pro mì v poèátcích „stát se punkem“.
Yann: Je fakt bída – sice jsem byl teenager v ´80, ale mìli jsme silnou pulsující scénu. Vím co bych chtìl, chtìl bych každého veganem, mít vzájemný respekt k sobì, kolektivnì žít i vùèi jiným zpùsobùm života/planety. Jestli se to nezlepší – „pøemìnit“ planetu, zlepšit zpùsob života všech lidí na planetì, konec utrpení, hladovìní, nouzi (nebo utrpení zpùsobené pøírodními podmínkami poèasí) Žijte v míru.
Deefekt: Dneska to vypadá, že je tu hodnì kapel, pro mì je to pøirozený.Lidi si stìžují na malé návštìvy koncertù, ale pøiznávám to faktu, že je tu daleko více koncertù než pøedtím, já a Dave jsme vždycky chodili do „The Mermaid“ v Birminghamu, kde vìtšina kapel hrála a návštìva byla vždycky skvìlá. Øekl jsem, že je tady teï skvìlá místní scéna, ale mám pocit, že je to díky vìtšinì metal kapel hrající hardcore. Nejde vždy chodit na všechny koncerty kvùli financím a taky vùèi odpovìdnosti k rodinì.

Tìším se na pøíjezd do ÈR vidìt Vás všechny a setkání se všemi fajn lidmi, i ty který už jsem tu potkal – zdravím SEE YOU IN HELL.
 
[86kb][31kb][8kb][25kb]

[26kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd