webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(11 | 07 | 2006 - 13:16 - reactions: 0) DIY
Mouthguard na 007 již v pátek
Není mnoho kapel z Austrálie, které by k nám zavítali a možná právì proto byste si nemìli nechat ujít show kapely Mouthguard z Brisbane. Podle jejich vzhledu byste je správnì zaøadili mezi bandy, které èerpají z odkazu kapel jako Warzone, Cause for Alarm, Madball nebo prvních desek od Agnostic Front. Pøi poslouchání Mouthguard vás ale musí nutnì napadnout, kam že se to podìl ten macho nádech? Správnì, hudba týhle Australský ètveøice je stejnì tvrdá, ale s mnohem vìtším nadhledem a pokud nìkdy výše zmínìné partièky z New Yorku šlápli vedle, Mouthguard se z toho pouèili a tenhle styl doslova vypilovali! A že zde nejde jen o hudbu dokazuje množství zajímavých odkazù na stránkách kapely. A proto døív než odjedete na víkend zvolte si jako páteèní program koncert Mouthguard, kde jinde než na sedmièce. Jako pøedkapela zahraje pardubická Hc klasika Streetmachine. SM crew doprovodí Mouthguard na nìkolika dalších koncert jejich evropského tour, které zaèína právì v pátek 28.èervence v Praze. Jako druhá pøedkapela a jako speciální hosté budou ten veèer k vidìní i slyšení chlapci z jižních Èech, kapela "Cheers!!!" se zpìvákem z Better way. Po koncertì se koná afterparty s Djem dr.Peterkou a pomalý pøesun dolù pod kopec do klubu Újezd, kde se rozjede druhá oficiální afteparty s Djs Prague city Lovers s tím nejlepším z punk-rocku/hc/ska.
Mouthguard zahrají kromì pátku na sedmièce ještì v nedìli v Bratislavì v Randal clubu a v pondìlí se ukážou v èeskobudìjovický knajpì Cuba bar. Více info o akci, tour a kapele najdete na www.badpoint.cz/ritual.

Rozhovor s Mouthguard (otázky kladl Martin z That's Life zinu - díky!!!

1) Èau Viktore, tak nám øekni základní informace o kapele a èlenech, diskografii a proè ste si vybrali zrovna jméno MouthGuard?

OK, MouthGuard hrajou od roku 1998, souèasná sestava je: Ian – bicí, Daggs – kytara, Otto – zpìv a já – basa. My všichni rádi posloucháme Punk, Hardcore, Oi, nìjakej Metal a Rock n Roll, takže naše hudba se odráží v našich chutích a má všechny ty prvky. Jak jsme vymysleli jméno? Chrániè na zuby používaj boxeøi a fotbalisti (a myslim že i hokejisti). Jednu noc sme byli na cestì na koncert "Toe to Toe" - legendární Australský hardcore kapely. Mùj kámoš vyrobil chrániè na zuby potisklej slovem "Hardcore" a my v tu chvíli zrovna øešili jméno pro kapelu. Nìkdo øekl "MouthGuard" jako jméno pro kapelu a my usoudili že to prostì sedí. Fakt sme mìli rádi "Toe to Toe"- byli skvìlý kámoši a stejnì tak i kapela! "Toe to Toe" je termín z boxu a "chrániè na zuby" je používán boxerama, tak nás napadlo že je to dobrý spojení. Vydali sme 3 CDs "Born out of Disgust", "House of Stoush" a split CD s UK Punk bandou "Drongos for Europe". Taky sme spáchali 2 dema CDRs "MouthGuard"a "Carry on MouthGuard" což vlastnì byli jen oi a punkový covery. Vydali sme i vinyl, èistì singl + split EP s Francouzskýma Skinheadama "HardxTimes". Taky sme se objevili na spoustì Australských kompilacích a na výbìrech ve Španìlsku, Nìmecku, UK, Belgii, Rusku, USA, Kanadì a Indonesii.

2) Vaše muzika je sakra dobrej mix oi, punku a hc a fakt v tom slyším kapely jako Warzone, Agnostic Front, Last Resort, Business ad. Jaký kapely vás nejvíce ovlivnili v zaèátcích a jaký sou to teï?

Díky – máme rádi spoustu kapel takže se to snažíme tak nìjak míchat! Pamatuju si že když sme zaèínali, tak sme poslouchali alba jako Agnostic Front "Somethings gotta give", Sick of it All "Built to Last" a Dropkick Murphy "Do or Die". Tak jak sme psali naše vlastní songy, plus jsme i udìlali pár coverù z tìhlech alb - "Gotta Go", "Burn it down" a "Fightstarter Karoake". Takže naše zaèátky byli mix streetpunku a old school hardcoru. Dìlali jsme pøedkapelu Dropkick Murphys rok po tom co sme zaèali hrát a když vyšlo naše první CD, Maximum Rock n Roll pøirovnal náš zvuk k Agnostic Front a Warzone – to je sakra dobrý si myslím. Myslím, že nebude pøekvapení najít v našich sbírkách muziky následující kapely - Agnostic Front, Rose Tattoo, Sick of it All, Cock Sparrer, Toydolls, Business, Motorhead, Discharge, Slumlords, Discharge, Social Distortion, Toe to Toe, Peter and the Test Tube Babies, Vanilla Muffins, Cro-mags, Sloppy Seconds, Ramones a spoustu dalších. Moji aktuální favoriti jsou Street Dogs, Loikaemie, Agitators, Brassknuckle Boys, Street Machine, Provoke (Austrálie), Roots 'n Boots (Malajsie), Oi Valcans (Japonsko).

3) V jednom ze starších èísel fanzinu Bulldog sem se doèetl v recenzi na vaše CD, že nìkdo z vaší kapely má koøeny v ÈR? Mùžeš mi o tom øíct víc prosím?

Jo, narodil sem se v Praze, ale opustil jí když mi bylo 5. Sem schopnej mluvit jednoduchou èeštinou, ale ne moc dobøe psát. Naoèkoval sem ostatní týpky øeèma o dobrým èeským pivu a Becherovce. Jsem posedlej èeskou hudební scénou. Cestoval sem do Prahy v roce 2002 a vidìl pár skvìlejch kapel The Protest a Better Way na 007 a taky nìjaký dobrý ska - The Chancers, Fidel Castro a Polemic ze Slovenska. Mám rád vìtšinu kapel z kompilací "Czech and Slovak Street Kids"– je to pro mì dobrej zpùsob jak si udržet mojí èeštinu naživu!

4) Letos v létì plánujete evropský tour vèetnì koncertu v Praze na 007 a Èeských Budìjovicích, tak jak se na to tìšíte? Mìli ste už nìkdy v minulosti euro tour?

Kapela nikdy pøedtím v Evropì nebyla a jsme opravdu strašnì nabuzený – 2 tejdny hraní s kapelami který máme rádi a pití piva – co víc si pøát? Mám pár pøíjemnejch vzpomínek z chození na koncerty a chlastání pivka v Praze a doufám že toho stihneme ještì víc! Bonusem je že tour zakonèíme v Blackpoolu na Wasted UK 2006. Uvidíme spoustu z našich oblíbenejch kapel – takový jaký prostì nemáme šanci vidìt na druhý stranì zemìkoule, v Austrálii - Cock Sparrer, Argy Bargy, The Last Resort, The Business, Deadline etc. bude skvìlý vidìt všechny ty skvìlý bandy! Taky vydáme nový CD s názvem "Killed by MouthGuard" k zaèátku tour. Praha bude místo kde to vrhneme do svìta což bude super! Taky se tìšíme na hraní se Streetmachine – hrajeme jejich muziku v reproduktorech pøed našima shows.

5) Upøímnì, lidi tady bohužel moc nevìdí o Australský street music scénì! Znám punkovou kapelu H-Block 101, vaše streetcore “kolegy“ Bulldog Spirit a samozøejmì rock´n´rollový hrdiny Rose Tattoo! Mùžeš mi øíct nìco o souèasný scénì v Austrálii a speciálnì ve vašem mìste, v Brisbane?

Znáš pár z Australskejch nejlepších kapel – hráli jsme s H-Block 101 párkrát – vynikající kapela. Bohužel sme nikdy nehráli nebo nevidìli Bulldog Spirit, ale znám Douga z kapely. Rose Tattoo jsou skvìlá kapela a sem fakt pøekvapen jaký dìdictví zanechali, mají fakt respekt v zahranièí, což je úžasný. Bylo smutný slyšet že jejich kytarista Peter Wells zemøel na rakovinu. Scéna tady v Brisbane je dost zdravá – máme hodnì dobrech punk a hardcore kapel, ale žádnou ve streetpunkovým stylu - Marching Orders z Melbourne dìlaj streetpunk dost dobøe. Je tady pár velkejch fans Oi muziky se kterejma kecám na koncertech (tøeba Barry z Irský kapely "Skint" kterej se sem pøestìhoval) a èekám na to až dají dohromady kapelu. Dobrý kapely z Brisbane: The Clap, The Black Market, Just Say Go, Bad Day Down, Disables, Team Dickhead a pár dalších. Avšak moji aktuální jsou Provoke kteøí hrajou fakt tvrdej old school hardcore – skvìlá kapela.

6) Možná hloupá otázka, ale co si myslíš o filmu Romper Stomper movie? Máš ho rád?

Vùbec ne špatná otázka, je zajímavý jak je tenhle australskej film chápán v zahranièí – protože je velmi reálnej. Myslim že je to dobrej film, nìjaký dobrý herecký výkony. Film je dost opravdovej a odráží co se dìlo pøed 15-20 lety – bylo tady tenkrát pár fakt drsnejch nazi skinhead gangù. Musel si být opatrný když si šel ven nebo mít jistotu že máš sebou pár kámošù. Slyšel sem pár fakt drsnejch pøíbìhù toho co se dìlo v melbournský skinhead scénì - spousta násilí a dokonce i vražda. Naštìstí už to takový není, už nevidiš žádný nácky okolo. Pokud se zajímáš o australskou kulturu mladých – byl tady fenomén nazvanej "Sharpies". Tak trochu verze "skinheada", ale unikátnì australská – denim, krátký vlasy vepøedu, trochu delší vzadu, èlenové Rose Tattoo byli Sharpies (mrkni na obaly jejich alb) – je tady dobrá knížka na tohle téma nazvaná "Top Fellas" napsaná Tadhgem Taylorem.

Díky za rozhovor a uvidíme se 28.7. na 007! Viktor (MouthGuard)
 
[197kb][32kb][561kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd