webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(25 | 07 | 2006 - 13:21 - reactions: 0) samuel
v/a Miyagi In Spring gatefold 7"EP
(Miyagi Records)

Když se ohlédnu zpátky, mám pocit, že cesta po které jdeme životem, je složená ze životních etap - ze zaèátkù a koncù. Netýká se to jen osobního života, ale také hardcore scény. Mìní se lidé i hudební styly. Novì pøíchozí pøinášejí svìží vítr a Ti co odcházejí, nìco odnášejí. Skupiny nebo vydavatelství konèí a jako z èistého nebe nastupují na jejich místo jiní, ovlivnìní energií a prací svých pøedchùdcù. Tahle živelnost se mì nìjakým zpùsobem dotýká. Mrzí nebo tìší. V každém pøípadì inspiruje. Pøekvapením posledních týdnù pro mì byl debutní poèin novì vzniklého nìmeckého vydavatelství Miyagi Records z Hamburku. Jeho prvním titulem je velice sympaticky pùsobící kompilace, která upoutá již od prvního pohledu. Nosièem je 7“singl ve velice krásném, decentnì pùsobícím otevíracím gatefold obalu. Stylovì je kompilace ladìna pro všechny, kteøí mají rádi melodickou hudbu. Ti, kteøí chtìjí styly škatulkovat, by kapely na tomto výbìru oznaèili jako post-hardcore, indie … pro mì, jsou zde kapely smìøující svou tvorbu do klidnìjších vod…

Nìmeètí Culm jsou první, které máme možnost slyšet. Prezentují se klidnou skladbou, která je vytrhávána z rovnováhy zmìnami dynamiky a svou èlenitostí vzbuzují jakousi nervozitu. Nás tak udržují stále v pozoru. Stylovì jsou snadno pøirovnatelní k mixu Fugazi a The Robocop Kraus s vlivem kapel z Dischord records.

Spoleèníky Culm dìlají Kenzari´s Middle Kata. Mùžete je znát nìmeckého vydavatelství Millipede recods. Vyšel jim zde CD singl a aktuální nové album „Black Box Consciousness“. Znìjí opravdu vyzrále. V jejich skladbì je kladen dùraz na kompozici a prùbìh. Je velice kvalitnì instrumentálnì zahraná a rafinovanì složená. Klobouk dolù, opravdu mnì zaujali. Místo zpìvu, je zde úžasná melodická linka, pøi které Vás mùže „mrazit“, podobnì jako u nìkterých skladeb At The Drive-In.

Další jsou švédští Tenlike. Tìm z Vás, kteøí máte rádi skupiny Franklin Lakes, ranné Last Days Of April, Only If You Call Me Jonathan, The John Doe band, Keystone Sinatra, Monobrow nebo sólový projekt Karla Larssona z Last Days Of April … musí tahle parta zaruèenì padnout do noty. Je to naprostý reunion vyklidnìného švédského emo-coru, který tyhle kapely hráli. Zcela zapadají k výše jmenovaným a kdybych slyšel jejich skladbu a nevìdìl odkud jsou, myslím že Švédsko bych tipoval na prvním místì. Hudba se zde jakoby vznáší. Mezi zemí a oblohou se prolíná s lehkou mlhou. S navozenou klidnou atmosférou jde ruku v ruce nevtíravý magický hlas. Snad se mi opravdu pøed oèima objevuje ranní probuzení a první paprsky, které hlásí nový den.

Ten pokraèuje a všichni již procitli. Singl uzavírají Mercer, svou náladovým instrumentálním opusem. Stejnì jako u Kenzari´s Middle Kata, èistì instrumentální skladba. Jejich hudba evokuje pøeplnìnou ulici velkého mìsta, kdy jedete bez snídanì ráno do práce a kromì dopravní zácpy, zaèíná na pøeplnìnou tramvaj zlehka pršet. Èlovìk který taková ráno zažije nemùže ve walkmanu poslouchat nic jiného než Slint, Codeine nebo možná Karate.

Závìrem bych snad jen øekl, že mnì tato kompilace opravdu potìšila a po jejím poslechu jsem oprášil pár starých desek, které již pìknou dobu v mé diskografii zahálely. Pocit nostalgie se dostavil a nezbývá mi než tuhle desku doporuèit všem, kteøí mají výše jmenované spolky rádi a nebrání se novým objevùm. Myslím, že Miyagi Records nám pøineslo opravdu kvalitní debut … (S)

Culm
Kenzari´s Middle Kata
Tenlike
Mercer

Miyagi Records
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd