webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(28 | 07 | 2006 - 14:34 - reactions: 0) jindra
Saviours - Crucifire
(Level Plane)

Poslední dobou se mi témìø pravidelnì vrací dny, kdy je všechno totálnì na hovno, nic mì nebaví, každá malièkost mì dokáže vytoèit a propadám naprostýmu zoufalství. Nemá smysl hledat odpovìdi na všechna ta proè, který se objevujou s vìcma, který nìkoho tøeba zarazí, ale druhá strana se nad tím vùbec nepozastaví, spíš to už bere jako samozøejmost. Naštìstí se objevuje muj dealer a s typicky nìmeckým pøízvukem mi oznámí, že má moje objednaný desky. Takže po únavným víkendu mì doma koneènì èeká pár hodin poslechu kvalitní hudby.
Deska, která mi posledních pár dnù dìlá zvukovou kulisu a? už jdu kamkoliv je novinka oaklandských Saviours s názvem 'Crucifire'. Se stejným oèekáváním jsem se tìšil i na jejich první nahrávku, která rozhodnì nezklamala, takže tady sem šel najisto.
The Sword, Torche, Doomriders, Black Hell a taky Saviours. Všechno relativnì nový kapely, který vìtšinou vznikly jako "bokovky" èlenù známìjších spolkù, co se dali dokupy s partou kámošù a zaèali hrát muziku na který vyrùstali. V pøípadì Saviours jde o kapelu Austina, Scotta a Maga z Yaphet Kotto, kteøí se v létì roku 2004 rozhodli svoje aktuální nápady investovat jinam, takže pøibrali ještì basáka Cyruse z kapely Drunkhorse a tøetího kytaristu Tylera a mohli zaèít naplno fungovat. Poprvý o sobì dali Saviours výraznìji vedìt v létì loòskýho roku svým debutnovým EP 'Warship', které sklidilo velmi pozitvní reakce a kapelu utvrdilo v pokraèování.
Podle okultní grafiky na obalu a názvù skladeb jako 'Holy Slaughter','Christ Hunt' nebo 'Firewind' je všem jasný, odkud vítr vane. Stejnì jako pár dalších lidí, tak i Saviours moc dobøe ví, že aby vznikla kvalitní metalová hudba, nemusí být zrovna zrozeni z bolesti a mít letáky napraný zvuènejma jménama donekoneèna omýlanejch švédskejch kapel, který stejnì nikdo z nich neposlouchá. K Saviours si musíte najít cestu sami, což není nijak tìžký, sledujete-li alespoò trochu dìní na undergroundové hudební scénì. Stejnì tak jednoduchý je pøi prvním poslechu odhadnout odkud tyhle kapely èerpaj. Tipujete-li sedmdesátý a osmdesátý léta, tipujete správnì. K tomu ještì vlastní invence, parádní zvuk a jsme doma.
Oproti 'Warship' by se na první pohled mohlo zdát, že se na 'Crucifire' zas až tolik nedìje, což je zdání klamný, protože pøi každým dalším poslechu objevíte novou kytarovou linku v pozadí, které se proplétá s tìma ostatníma nebo si jen tak poletuje nezávisle na nich a pøesto se celá hudba drží relativnì pøi zemi, jen obèas nìjaký to sólo rozèísne hoøkou atmosféru. Celá deska si ale poøád zachovává tu temnou náladu a všechny hutný kytarový riffy se vám po chvíli vrejou do hlavy, stejnì jako Austinùv specifickej vokál. Všichni zúèastnìní už mají pìknou øádku let odehranou, takže ví jak na to a je jim jasný, že rychlostí dohánìt svoje schopnosti rozhodnì nepotøebujou.
Není tøeba tuhle desku jakkoliv vychvalovat, protože se opravdu nebojím, že by si jí vnímavý posluchaèi a posluchaèky nepoøídili/y. Zároveò to ale není deska, která kolem vás jen tak bez povšimnutí propluje...

www.killforsaviours.com
www.level-plane.com
 
[78kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd