webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(02 | 08 | 2006 - 10:23 - reactions: 0) richard
Kaèkala - Vox
(Silver Rocket, 2006)

"Chci být znovu jedineèná, bez baterky v sobì. S citem pro sníh s vìtrem v zádech a bez tebe v hrobì. Pod peøinou dnešní noci budu k sobì laskavá, všechny kousky pohromadì, i bez tebe se to dá." Takto zní text jedné z mých nejoblíbenìjších písní téhle zvláštní desky holek z Tábora, které si øíkají Kaèkala. Ona èást textu zároveò i jako by øíkala, o èem tahle kapela je. Ženská síla, city i pocity. To vše navíc bez pomoci jakýchkoli hudebních nástrojù, kdy se holky spoléhají pouze na své hlasy. Jak už asi chápeš, pokud nejsi zrovna pøíznivec èistì vokálních uskupení, ani možná neèti dál. Anebo to pro tentokrát zkus!

Tyhle dámy tì totiž na své šestnáctidílné projížïce zavezou do míst hodnì blízko svých srdcí i emocí, které do své muziky vkládají. Jejich hlasy se pøi tom proplétají, vzájemnì se podporují, aby pak místy zaznìly v plné síle chorálu. Texty jsou èásteènì v angliètinì, èásteènì v èeštinì, a pokud bych mìl použít jedno slovo k jejich popsání, jsou urèitì hodnì upøímné. A neboj. Urèitì tì tady neèeká støet s upøímností nìjakých siláckých feministek. To ne. Tyhle holky jsou prostì jen samostatné a své a umí o tom i zpívat. Poøád ale zùstávají ženami, které, stejnì jako my všichni, potøebují i lásku a cit. A na rozdíl od mnohých nás se o tom nestydí otevøenì a po svém mluvit. "Má láska spí tu nemytá a stejnì krásnì voní. Když promluví, tak pes by zdech, hlas jeho èistì zvoní," zpívají tyhle holky jinde.

Myslím, že k této desce, která urèitì není pro všechny, není potøeba mnoho žvanit. Èisté vokály a emoce v nich pøíliš popisných slov nepotøebují. Závìrem se tak zmíním tøeba ještì o pøíjemnì zvláštním pøízvuku nìkterých zpívajících dam, z nichž nìkteré pocházejí ze zemí mimo náš kraj, když zpívají èesky tøeba právì v úvodu citované Inovaci. A taky o zvláštním pocitu a respektu, který u mne tyhle zpívající kovbojské punkerky vyvolávají. Jde o jakési pøíjemné mrazení i uznání ŽENSKOSTI a její síly, které si ovšem zaslouží všechny dívèí a ženské bytosti, které nás obklopují. Kaèkala je jedním z jejich hlasù a pokud máš chu?, poslouchej Vox!
Jako bonus tì pøi tom urèitì potìší i nezvyklý papírový obal, do kterého je CD zabalené.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd