webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(06 | 08 | 2006 - 16:45 - reactions: 0) Jirzophone
Mönster - Arms
(Day After)

Na starý kolena èím dál tím víc nerad riskuji a pouštím se do nákupu pro mì neznámých jmen, protože vìtšinou to dopadá tak, že mì to nakonec prostì po prvním poslechu dál už nezajímá. Jednou po pøeètení rozhovoru jakési kapely MÖNSTER v HeartattaCku jsem byl natolik okouzlen, že o pár dní pozdìji šmátrající v distru Franze ze Sabotage records jsem se neudržel a debutovou desku „Death before disorder“ si opatøil. A dobøe tak uèinil, protože tohle monstrum mì fakt dostalo. Na HC/punku mì vždy bavilo jak nemilosrdnì bortí hranice mezi státy a svìtadíly. V pøípadì téhle party to platí dvojnásob, protože v Berlínì, který se tak stává èím dál víc nejen hlavním mìstem Nìmecka, ale také centrálou všech punx, se setkává Alex z Born Dead Icons/The Black Hand (Can), Jobst z Peace of Mind/Highscore, Martin z Insuiciety (Pl), Matthias z Costa´s Cake House a pouští se do tohoto mezinárodního „projektu“. A o tom jak svìt je malej mì pøesvìdèuje i pøíhoda, kdy pøi odpolední partièce ping-pongu s kamarádem ze Seattlu se dostáváme na oblíbené téma hudebních tipù a já samozøejmì vytahuji svùj nový obìv Mönster a aby to vypadalo svìtovìji dodávám, že tam hraje mimo jiné bubeník z kanadských Born Dead Icons. Kámoš se jenom pousmìje a dodává vidíš tu moji bundu? Tak tu mì dal Alex, když jsem dìlal BDI øidièe na jejich US turné. No jo prostì globalizace ... o pár týdnù pozdìji mì vcelku dostává zpráva, že nová deska MÖNSTER vyjde na Day After. Pøeci jenom D-beat na tomto vydavatelství nevychází, každý den... S novu deskou kapela lehce ztrácí multi-kontinentální potenciál, protože bubeník Alex se z Berlína vrací zpátky do Kanady, jeho místo pøejímá osoba neménì zkušená – Iffi z Yellow Dog/ MVD. A koneènì pár slov k hudbì. Monstrum si to valí v zašedlých Dis-beat vodách se silným scandi/portland šmakem a rock´n´ roll kytarovým feelingem. Ostøílení DJ´s by podobného zvuku dosáhli, tím že by na své nadstandartní výbavì èítající 3 gramofony pouštìly desky Tragedy, Motörhead a na tøetím talíøi by pro chu? hrnuli kytarové vyhrávky z osvìdèených deutsch punk desek èi léty provaøených HC šlágrù. Oproti debutové desce, kapela více tlaèí na melodii a možná i díky Iffimu celý ansámbl mírnì zpomalil, každopádnì pøibyli fantastické kytarové výjezdy, které musí ocenit každý fanda punkrocku. Celou deskou vás bude provázet Jobstùv nakøáplý vokál prezentující texty, které s klidným svìdomím mùžeme zaøadit mezi ty „vyzrálé“. Závìreèný bonus ocení nejen fandové remixù, protože skladbu, která se hodí nastavit jako vyzvánìcí signál na vašem budíku, s názvem „Arbait ist scheisse“ si vzal do parády Smok z polských Post Regiment, který se postaral i celkový sound alba. Bonbónkem je už jako u pøedešlé desky graficky znamenitì zmáknutý obal. MÖNSTER doporuèuji nebo aspoò zkuste neprošvihnout jednu z jejich záøijových zastávek u nás!!

Mönster
Day After

Fotky použity ze stránky Endofchaos.com.

Koncerty Mönster v ÈR:
14.09. Praha - klub 007 Strahov (+ Lakmé)
15.09. Kopøivnice - Nora
16.09. Brno - klub Yacht (+ Godsentus(A), Gospel of the future)
17.09. Hradec Králové - Kino Central (+ Stolen Lives a Degenerace), vstup zdarma
 
[131kb][146kb][122kb][30kb]

[130kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd