webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(06 | 08 | 2006 - 20:48 - reactions: 0) Banan
Mönster - Arms
(Day After)

Tohle je recenze na druhé album Mönster. Vynikající kapely z Berlína, která jako jedna z mála skuteènì naplòuje pojem hc/punk.
Oproti tomu prvnímu, Death Before Disorder, jež vyšlo minulý rok na Sabotage (label, který vede Franz z Bombenalarm a Doomtown), došlo k lehké zmìnì v sestavì, kdy bubeníka Alexe, který pùsobí v kanadských Born Dead Icons a vrátil se zpátky za moøe, nahradil Iffy, jinak jeden z hlavních motorù Yellow Dog. K veteránùm Jobstovi (ex Higscore a Piece of Mind), Mathiasovi (ex Costa's Cake House) a Markovi (ex Insuiciety), tak pøibil další kumpán a myslím, že to nemohlo dopadnout lépe, protože tihle chlapíci si zcela evidentnì sedí.
A v èem, že je vlastnì tahle deska odlišná od té první? Tak pøedevším je to mnohem víc PUNK ROCK, než kdy jindy. Jestliže pùvodní bubeník Alex byl spíš clasický crustový a d-beatový bubeník, tak Iffy, naopak pøinesl do nových skladeb Mönster jistou dávku lehkosti a klasického punk rocku, èemuž se do urèité míry podøídil i zbytek kapely a vznikl tak zvláštní a originální styl, který ovšem stále naprosto respektuje pravidla, jež definují dobrou hc/punkovou kapelu. Mönster nikdy nezapomìli na své koøeny a zároveò v jejich hudbì nikdy nebyl žádný kalkul. Prostì jen dìlali a zaznamenávali to co je bavilo a vše filtrovali pøes emoce, které zrovna meli v sobì.
A pøesnì tak je to s Arms. Poøád je tam slyšet ten poctiví crustový feeling, který definoval Death Before Disorder, ale narosto pøirozenì se protnul s hoøkou melodièností starých anglických kapel typu Leathrface nebo klasikou jakou byli ranní Broken Bones. Nejvíc je pak tohle spojení patrné v druhé Peronne n´est Glandestine, kdy je celá struktura sladby protkána zvláštní naléhavou a lehce melodickou náladou a pøitom to celé neustále hrne kupøedu, na èemž má velký podíl i parádní silný zvuk a Jobstùv naléhavý a hrubý vokál! Mönster se prostì nìjakým záhadným zpùsobem podaøilo najít ten bod, kdy je crust sice melodický, ale ne tak ,aby ztratril svoji hrubost a naléhavost a punk rock tvrdý, ale ne tak, aby ztratil svùj náboj a melodii. Arms je ten prùseèík a to nejen hudebnì, ale i textovì. V jejich slovech se mísí osobní témata zklamání a hoøkosti, nepovedených vztahù (skvìlá How About Love Stories End) s tìžce politickými a spoleèenskými tématy, ale i tady se vše vlastnì prolíná. Ètìte text po textu a zjiš?ujete, že svìt kolem nás nás nutí vést každodenní boj a jednou se dostanete do bodu, kdy zjistíte, že bojujete nejen proti nìkomu tam venku, ale hlavnì samy se sebou, že váš každodenní život je politika, stejnì jako vše kolem vás. Poslední skladba je pak povedený remix písnì Arbeit ist Scheise a víc k nìmu myslím není co dodávat.
Urèitì se ale ještì musím zmínit o párádnì provedeném obalu s vyseklým logem Mönster na pøední stranì a moc hezky a chytøe udìlaném bookletu, který jen podtrhuje to, co jsem napsal o pár øádek výše. Striktní crusteøi a paradoxnì i ti, co naopak crust moc nemusí a poslouchají spíš klasický hc/punk, budou možná k téhle desce pøistupovat trochu nedùvìøivì. Ale vìøte mi, její síla a opravdovost je tak velká, že ji nelze odolat. Zkuste to a uvidíte, že jsem mìl pravdu.

www.myspace.com/monsterberlin
www.dayafter.cz

Koncerty Mönster v ÈR:
14.09. Praha - klub 007 Strahov (+ Lakmé)
15.09. Kopøivnice - Nora
16.09. Brno - klub Yacht (+GODSENTUS(A), GOSPEL OF THE FUTURE)
17.09. Hradec Králové - Kino Central (+ Stolen Lives a Degenerace), vstup zdarma
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd