webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(06 | 08 | 2006 - 21:03 - reactions: 0) Banan
New Mexican Disaster Squad - Don't Believe
(Jade Tree)

Když jsem slyšel tuhle desku poprvé, skoro jsem si zaèal myslet, že Jade Tree trochu zaèínají ztrácet soudnost a pùdu pod nohama a ztrátu Strike Anywhere a The Loved Ones (obì vydají nebo už vydali svá nová alba na Fat Wreck), chtìjí vykompenzovat tím, že vydají nìkolik stylovì podobných kapel a možná, že se trefí a bude to zase bomba.
Jak jsem øekl, první poslech nového alba NMDS tuto moji domìnku jen podpoøil a tak jsem tuhle desku poslal tak trochu k ledu s tím, že není špatná, ale poslouchat ji nemusím. Pak se ovšem stalo to, že do obchodu pøišel jejich pøedchozí poèin a to split LP s Western Addiction, které miluju a pøi poslechu téhle placky, jsem najednou zjistil, že mì NMDS sakra baví. Osobnì si myslím, že se mi prostì jen trefili do nálady, ale i tak to byl dostateèný dùvod znovu si pustit Don´t Belive a to hned, co jsem doposlouchal ono zmínìné splitko. A najednou bum a bylo to. Prostì jsem je v tu chvíli k sobì chtìl pustit a nezabývat se pøi tom nìjakou pøípadnou vykalkulovaností a spoustou dalších vìcí a oni toho využili naprosto dokonale a omotali si mì kolem prstu. Jednoduše tím, jak je tahle deska dobrá a také tím, že vám po prstech (potažmo krku), jít CHCE! Ètyøi chlapíci, už pomalu plešatìjící a všichni už lehce pøes tøicet, jež vyrostli na starém dobrém hardcoru 80. let, milovali tu intenzitu, kterou v sobì mìli kapely seøazené za sebou v ranném katalogu SST Records a stejnì jako vìtšina, byli pozdìji uchváceni chytrostí Fugazi. Tady nìkde jsou poèátky vášnì a inspirace, hlavních elementù z nichž vznikla vlastní invence, která byla beze zbytku a témìø dokonale zužitkována na Don´t Belive. Právì tady se totiž støetl ten nepopsatelný vnitøní tlak, jež v sobì mìli Black Flag nebo první desky Husker Dü a díky nìmuž tyhle kapely znìly, jako by mìly každou vteøinu explodovat, s melodiemi Descendents, jež ovšem nezpùsobují ani tak klid na duši (pøesto, že jsou dokonalé), jako spíš vyvolávají v hlavách otázky a vùbec zvláštní asociace a navíc jsou stejnì každou chvíli pøeválcovány intenzitou s níž se kapela dere kupøedu. A nakonec i ta lehká sofistikovanost Fugazi je zde zastpoupena, i když je dávkována velmi opatrnì a citlivì, aby nenarušila proud energie který z téhle desky doslova srší. Navíc ten tøaskavý a zároveò trochu zemitý zvuk, kterým tahle deska disponuje, sedí k téhle hudbì dokonale a i tady je vidìt, nebo spíš slyšet, že NMDS pøesnì ví, co a jak chtìjí dìlat. Tohle pak doslova platí i o textech a zpùsobu jakým jsou podány. Chytøe a s nadhledem napsané, se spoustou metafor a rùzných odkazù a pøitom velmi adresné a o konkrétních tématech. Vìtšina z nic se zabývá rozborem schizofrenní americké spoleèností, váleènou mašinérií, sociální problematikou a v neposlední øadì vlastními životy. Nejsou prvoplánové a musíte trochu hledat a pøesnì ve chvíli, kdy vám tohle dojde, zjistíte, že kruh se uzavøel, nebo? je to stejné jako s jejich hudbou. NMDS totiž schovávají spoustu vìcí pod povrchem a chtìjí vás nechat trochu hledat. Nikdy ale nemusíte tak hluboko, aby vás to pøestalo bavit, nebo jste nevìdìli, co a kde máte hledat. Tohle oni nikdy nedopustí a budou vám dávat nové a nové jasné indicie, už jenom proto, že je to v podstatì punk rock. Jenom to prostì neni pro blbce. Já jsem na tuhle hru na druhý pokus pøistoupil a a vy, kteøí MILUJETE Lifetime, Strike Anywhere, Paint it Black, již zmínìné kapely z SST, nebo tøeba i Good Riddance a kapely z Fat Wreck, nenechte si tuhle desku ujít a rozhodnì ji kdykoliv dejte druhou šanci, nebo? je OPRAVDU VYNÍKAJÍCÍ a mou domìnku, že Jade Tree neví co by, rozprášila na molekuly. Nezbývá než smeknout a doufat, že se tihle pánové nìkdy ukáží na Sedmièce. To by bylo bezvadný.

www.newmexicandisastersquad.com
www.jadetree.com
 
[20kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd