webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(23 | 08 | 2006 - 11:46 - reactions: 0) samuel
v/a Euro Thrash Retribution digipack
(625 Thrash)

Po nekoneèných tøech letech pøíprav vyšel na 625 Production další „barbaric trash“ výbìr. Dlouho oèekávané pokraèování, volnì navazuje na pøedchozí díly. Max/625 na nìm zaèal pracovat po evropském turné What Happens Next? v roce 2003, s pùvodním plánem vydat ho jako 7“EP. Kvùli množství materiálu, které se sešlo, je ale nosièem CD, mimochodem s povedeným digipack obalem. Hlavním motivem je obrázek vojákù, vyvìšujících na konci druhé svìtové války vítìznou vlajku nad padlým Berlínem. Urèitì si ho budete pamatovat z uèebnic dìjepisu. Netušil jsem ale, že na vlajce byly „sympatické hlavy“ z loga 625 Production :). Možná jsem nedával pozor!

Ti, co extrémnìjší hardcore/punk sledují, mají zajisté o „barbaric trash“ sériích pøehled. Staèila by pak jen informace, že vyšlo další pokraèování. Sedmý díl zachycuje opìt extremnìjší odnože hardcore a jak je z názvu zøejmé – z evropské scény. Vìtšina z fastcore, trash, old school, extreme hardcore a grindcore spolkù, odehrála spoleèné koncerty s WHN? na jejich evropských koncertech. Rovnice je zcela jasná, necelých 45 minut = 48 skladeb = „Euro Thrash Retribution“. Skupin je zde spousta a popisováním každé z nich bychom se mohli ztratit ve zbyteèných podrobnostech. Od zaèátku do konce hrají všechny zúèastnìné spolky naplno a nepoleví na vteøinu. Play Fast Or Don´t! platí stále, vycítíte to urèitì sami. Závodù v rychlosti se zúèastnili: Bizarre X, Burn All Flags, Cinder, Choice Of My Own, Destroyer, DisYouth Army, Dissoap, Earth Today, FxPxOx, Infanticide, John Deere, Knifed, Lets Grow, Mihoen, Mustang Project, Panaceja, Poiting Finger, Second Thought, Step On It, Tekken, Violent Pacification. Èechy a Slovensko zastupují See You In Hell, Lahar, S.I.K.A. a Flame Still Burns. Poslechnout celek najednou je solidní nátìr, který Vám poøádnì proèistí hlavu. Pøesto – nebo právì proto - to od Bizarre X do posledních Violent Pacification uteklo neuvìøitelnì rychle. Díky preciznímu poskládání na sebe všechny skladby navazují a tvoøí zajímavý celek. Cítím únavu, ale podvìdomì maèkám „play“ znovu!

Nenajdeme zde zajisté všechny rychlé kapely, které na evropské scénì pùsobí. Zachyceno je jen urèité období a dát vše dohromady, aby celek dával smysl, musel být lehký i tìžký úkol. Pøes velké množství stylù, skupin, postojù je tady jedna vìc, která se neztrácí – cítím energii, která jde pøímo ze skupin a upøímnost, s jakou nám servírují svou naštvanost! Zdá se Vám recenze pøíliš struèná? Je napsaná podobným stylem jako všechny zúèastnìné skupiny hrají – rychle! Tenhle výbìr z dílny neúnavného „hledaèe“ extrémních kapel, rozhodnì doporuèuji. (S)

625 Thrash
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd